ROZBOR  HOSPODAŘENÍ  OBCE  POTEČ  ZA  ROK  2005

 

P Ř Í J M Y

 

DANĚ

 

Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti ................................................   1.010.438,00 Kč

Daň z př. fyz. osob se SVC......................................................................      666.439,00 Kč

Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů .................................................            53.890,00 Kč

Daň z příjmu právnických osob ............................................................    1.167.626,00 Kč

Daň z příjmu právn. os. za obec ............................................................         604.520,00 Kč

Daň z přidané hodnoty ...........................................................................   1.870.461,00 Kč

Popl. za likvidaci kom. odpadů ..............................................................          20.753,10 Kč

Poplatky ze psů ........................................................................................         7.125,00 Kč

Odvod výtěžk z provoz. loterií ................................................................      11.711,00 Kč

Správní poplatky .....................................................................................        22.610,00 Kč

Daň z nemovitostí ....................................................................................      163.103,00 Kč

Převody z rozpočtových účtů(účet OP lesy) .........................................          466.000,00 Kč

 

DOTACE

 

Neinvestiční přijaté dotace ze SR ...........................................................        48.000,00 Kč

Dotace ze stát. rozp  (VPP) ....................................................................         83.921,00 Kč

Dotace OP lesy ......................................................................................       393.514,00 Kč

Dotace na opravy komunikací (340 + 225 tis.) .....................................       565.000,00 Kč

Dotace ze Stát. fondu (doplatek plyn) ...................................................       121.500,00 Kč

            Celkem 7.276.611,10 Kč, tj. celkem 101,02 % rozpočtu

 

ZEMĚDĚLSTVÍ

           

Příjmy z pronájmu pozemků ..................................................................          20.552,00 Kč

Příjmy z prodeje pozemků .....................................................................      333.355,00 Kč  Celkem 353.907,- Kč, tj. 96.43 % rozpočtu

 

LESNÍ  HOSPODÁŘSTVÍ

 

Příjmy za dřevo ......................................................................................   864.874,00 Kč    Celkem 864.874,- Kč, tj. 100,10 % rozpočtu

 

ČINNOSTI  KNIHOVNICKÉ

 

Příjmy z poskytování služeb – půjčovné ................................................           1.848,00 Kč

            Celkem 1.848,- Kč, tj.92,40 % rozpočtu

 

 

 

OSTATNÍ  ZÁLEŽITOSTI  KULTURY

 

Příjmy z prodeje zboží – knihy Poteč .....................................................        3.000,00 Kč

            Celkem 3.000,- Kč, tj. 60 % rozpočtu

 

NEBYTOVÉ  HOSPODÁŘSTVÍ

 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (Koloniál, Telecom,

            kulturní místnost, reklamní tabule) .............................................          31.501,00 Kč

            Celkem 31.501,- Kč, tj. 105 % rozpočtu

 

SBĚR  A  SVOZ  KOMUNÁLNÍCH  ODPADU

 

Příjmy za známky a pytle PET ................................................................       42.990,00 Kč

            Celkem 42.990 Kč, tj. 102,36 % rozpočtu

 

VÝSTAVBA  A  ÚDRŽBA MÍSTNÍCH  ING.  SÍTÍ

 

Příjmy z pronájmu majetku (plynovod 2 roky) .......................................  233.853,00 Kč

            Celkem 233.853,- Kč, tj. 99,94 % rozpočtu

 

POŽÁRNÍ  OCHRANA

Hasičská zbrojnice – vratka plynu za rok 2004 ......................................        3.139,50 Kč

            Celkem 3.139,50 Kč, tj. 104,65 % rozpočtu

 

ČINNOST  MÍSTNÍ  SPRÁVY

 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ( doprava Avií, kopírování,

            vyhlášení rozhlasem, pohledy) ....................................................        29.370,50 Kč

Přijaté náhrady..(věc. břemeno)..............................................................          5.000,00 Kč

            Celkem 34.370,50 Kč, tj. 52,08 % rozpočtu

 

OBECNÉ  PŘÍJMY

 

Příjmy z úroků .........................................................................................      16.923,36 Kč

Příjmy z podílů a z dividend (17850 div,Č.spoř.,20000Singulár).. .........    37.850,00 Kč

            Celkem 54.773,36 Kč, tj. 99,59 % rozpočtu

 

FINANČNÍ  VYPOŘÁDÁNÍ  MINULÝCH  LET

Vratka - volby .........................................................................................      2.664,00 Kč

            Celkem 2.664,- Kč, tj. 88,80 % rozpočtu

 

PŘÍJMY  CELKEM  8.903.531,46 Kč, tj 100,28  % rozpočtu

 

 

 

V Ý D A J E

 

PODNIKÁNÍ  V ZEMĚDĚLSTVÍ

 

Nájemné za půdu ...............................................................................              881,00 Kč

Platby daní a poplatků (daň z převodu pozemků) .............................  2.532,00 Kč

            Celkem 3.413,- Kč, tj. 113,77% rozpočtu

 

LESNÍ  HOSPODÁŘSTVÍ

 

Těžba dřeva .......................................................................................        63.858,80 Kč

Přiblížení koňmi ................................................................................        12.509,00 Kč

Přiblížení traktorem ..........................................................................         90.235,10 Kč

Hajný ................................................................................................          42.411,50 Kč

Příjem dřeva ......................................................................................           8.230,40 Kč

Premie ...............................................................................................        117.451,00Kč

OLH ..................................................................................................         29.592,00 Kč

Daň z příjmů za obec ........................................................................        604.520,00Kč

Úklid klestu .......................................................................................         73.492,00Kč

Výsadba .............................................................................................         92.067,00Kč

Sazenice .............................................................................................       231.693,00Kč

Vyžínání ............................................................................................         14.725,00 Kč

Proti zvěři ..........................................................................................         22.223,20 Kč

Ostatní ...............................................................................................         87.046,80 Kč

            Celkem 1.490.054,80 Kč, tj. 98,81 % rozpočtu                                                     

 

SILNICE

 

Ostatní osobní výdaje – prohrnování sněhu .......................................  11.493,00 Kč

DHIM (zrcadlo) .................................................................................            9.937,00 Kč

Nákup materiálu ( na traktor, frézu) ..................................................   2.725,00 Kč

Pohonné hmoty a maziva (traktor, fréza) ..........................................  52.749,00 Kč

Nákup ostatních služeb ......................................................................            18.088,00Kč

Opravy a udržování ............................................................................              3.944,00Kč

Budovy, haly, stavby-dopravní značení(přechod) ............................          128.520,00Kč

Stroje, přístroje, zařízení (sněhová fréza)..........................................            61.275,00Kč

Pozemky pod cestou .........................................................................               8.820,00Kč

            Celkem 297.551,- Kč, tj. 95.98 % rozpočtu

 

OSTATNÍ  ZÁLEŽITOSTI  POZEMNÍCH  KOMUNIKACÍ

 

Opravy komunikací v obci ...............................................................        2.986.064,45 Kč

Pohoštění ..........................................................................................               2.938,00 Kč

            Celkem 2.989.002,45 Kč, tj.93,46 % rozpočtu

 

 

 

PROVOZ  VEŘEJNÉ  SILNIČNÍ  DOPRAVY

 

Výdaje na dopravní obslužnost ........................................................  37.950,00 Kč

            Celkem 37.950,- Kč, tj. 99,87 % rozpočtu

 

PITNÁ  VODA

 

Budovy, haly, stavby (Arekop 68740,50, přípojky 4,141,144).........  77.652,00 Kč

            Celkem 77.652,-Kč, tj.100,85 % rozpočtu

 

ODVÁDĚNÍ  A  ČISTĚNÍ  ODPADNÍCH  VOD

Ostatní osobní výdaje – dohoda ............................................................        3.600,00 Kč

Nákup ostatních služeb(odběry a měření odp. vod,přeložka kan.)........           68.999,00 Kč

Opravy a udržování ...............................................................................         5.350,00 Kč

            Celkem 77.949,- Kč, tj. 99,93 % rozpočtu

 

PŘEDŠKOLNÍ  ZAŘÍZENÍ

 

Příspěvky MŠ .................................................. ......................................      120.000,00 Kč                                  

            Celkem 120.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu

 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLY

 

Neinvestiční dotace obcím ( ZŠ) .........................................................           246.928,00 Kč

            Celkem 246.928,- Kč, tj. 99,97 % rozpočtu

 

 

SPECIÁLNÍ  ZÁKLADNÍ  ŠKOLY

 

Ostatní neinv. dotace ...........................................................................           1.000,00 Kč

            Celkem 1.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu

 

ČINNOSTI  KNIHOVNICKÉ

 

Ostatní osobní výdaje ..........................................................................           10.599,00 Kč

Pojištění sociální ..................................................................................               2.750,00 Kč

Pojištění zdravotní ...............................................................................                957,00 Kč

Knihy, tisk ...........................................................................................              9.923,00 Kč

Nákup materiálu ..................................................................................               2.465,00 Kč

Poštovné ..............................................................................................                   75,00 Kč

Opravy a udržování (police) ................................................................              6.287,00 Kč

            Celkem 33.056,- Kč, tj 100,17 % rozpočtu

 

OSTATNÍ  ZÁLEŽITOSTI  KULTURY

 

Nákup materiálu ................................... ...............................................                 326,00 Kč

Dary obyvatelstvu (Potečtour) .............................................................               3.000,00 Kč

            Celkem 3.326,- Kč, tj. 83,15 % rozpočtu

 

ČINNOST  REGISTROVANÝCH  CÍRKVÍ

 

Plyn  (kaplička).......................................................................................             5.324,00 Kč

Elektrická energie (kaplička) .................................................................                968,00 Kč

Neinv. dotace církvím ................ ...........................................................           402.500,00 Kč

            Celkem 408.792,- Kč, tj. 99,71 % rozpočtu

 

ZÁJMOVÁ  ČINNOST  V KULTUŘE

 

Ostatní dotace ( Ženy, Myslivci, ČK) .....................................................            18.000,00 Kč

            Celkem 18.000 Kč, tj. 100 % rozpočtu

 

OSTATNÍ  ZÁLEŽITOSTI  KULTURY

 

Služby pošt ( jubilanti, narozené děti) .....................................................                1.182,00 Kč

Nákup ostatních služeb (dovoz do divadla, zájezd důchodci) .................                 6.264,00 Kč

Pohoštění ( obč. důchodci-zájezd,)........... ...............................................              3.366,00  

Dary obyvatelstvu ( životní jubilea, narozené děti) .................................                 28.500,00 Kč

            Celkem 39.312,- Kč, tj. 100,8 % rozpočtu

 

OSTATNÍ  TĚLOVÝCHOVNÁ  ČINNOST

 

Neinvestiční dotace sdružením – TJ Družstevník ....................................                 60.000,00 Kč

            Celkem 60.000,- Kč, tj. 93,75 % rozpočtu

 

VYUŽITÍ  VOLNÉHO  ČASU  DĚTÍ  A  MLÁDEŽE

 

Dary obyvatelstvu ( den dětí) ..................................................................                6.000,00 Kč

            Celkem 6.000 Kč, tj. 100 % rozpočtu

 

 

 

OSTATNÍ  NEMOCNICE

 

Ostatní neinv. dotace (nemocnice Slavičín) ..............................................                5.000,00 Kč

            Celkem 5.000 Kč, tj.100 % rozpočtu

 

VEŘEJNÉ  OSVÉTLENÍ

 

Elektrická energie ......................................................................................          56.543,00 Kč

Opravy a udržování ...................................................................................            6.369,00 Kč

            Celkem 62.912,- Kč, tj. 98,30 % rozpočtu

 

VÝSTAVBA  MÍSTNÍCH  INŽENÝRSKÝCH  SÍTÍ

 

Opravy a udržování (Plynárny-údržba) .....................................................       95.732,00 K

Budovy,haly,stavby(PlynGajdošík19873,napojeníLůčky4855).................            24.728,00 Kč         Celkem 120.460,- Kč, tj. 99,55 % rozpočtu

 

ÚZEMNÍ  ROZVOJ

 

Nákup ostatních služeb( mapy Zlínsko) ....................................................            1.910,00 Kč

            Celkem 1.910,- Kč, tj. 95,5 % rozpočtu

 

KOMUNÁLNÍ  SLUŽBY

 

Ostatní neinv. dotace (mikroregion JV) .....................................................           3.040,00 Kč

            Celkem 3.040,- Kč, tj. 101,33 % rozpočtu

 

SBĚR  A  SVOZ  NEBEZPEČNÝCH  ODPADU

 

Nákup služeb ..............................................................................................  28.981,00 Kč

            Celkem 28.981,- Kč,tj. 99,93 % rozpočtu

 

SBĚR  A  SVOZ  KOMUNÁLNÍCH  ODPADU

 

Ostatní osobní výdaje (sběr do kontejneru) ..............................................        1.000,00 Kč

Nákup služeb – svoz odpadu .....................................................................137.173,00 Kč

            Celkem 138.173,- Kč, tj 101,6 % rozpočtu

 

PÉČE  O  VZHLED  OBCÍ  A  VEŘEJNOU  ZELEŇ

 

Platy zaměstnanců – VPP ........................................................................  139.518,00 Kč

Povinné poj. na sociální zabezpečení ......................................................    36.274,00 Kč

Povinné poj. na zdravotní pojištění .........................................................    12.561,00 Kč

Nákup ostatních služeb – úprava pod viaduktem......................................     8.062,50 Kč

            Celkem 196.415,50 Kč, tj. 99,70  % rozpočtu

 

 

OSTATNÍ  ČINNOSTI  K OCHRANĚ  PŘÍRODY

 

Ostatní neinv. dotace –(Kosenka ) .............................................................    1.000,00 Kč

            Celkem 1.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu

 

POŽÁRNÍ  OCHRANA

 

DHIM ( savice 6105,žebř 8451,stříkačka 5000)......................................   19.556,00 Kč

Nákup materiálu ......................................................................................       220,00 Kč

Plyn zbrojnice .........................................................................................      2.600,00 Kč

Elektrická energie ...................................................................................   12.965,00 Kč

Pohonné hmoty a maziva ........................................................................     9.591,00 Kč

Služby peněžních ústavů (poj. Avia) ......................................................   11.430,00 Kč

Služby školení a vzdělávání ...................................................................      1.395,00 Kč

Nákup ostatních služeb (TP) ..................................................................      1.600,00 Kč

Opravy a udržování (Avia, stříkačka) ....................................................    17.781,00 Kč

Neinvestiční dotace ................................................................................      6.000,00 Kč

            Celkem 83.138,- Kč, tj. 89,40  % rozpočtu

 

ZASTUPITELSTVA  OBCÍ

 

Ostatní platy (refundace) ...........................................................................         5.585,00 Kč

Ostatní osobní výdaje (dohody) .................................................................         3.850,00 Kč

Odměny členů zastupitelstev obcí .............................................................      704.927,00 Kč

Povinné poj. na soc. zabezpečení ...............................................................    173.116,00 Kč

Povinné poj. na zdrav. pojištění .................................................................     59.931,00 Kč

Pohoštění  ...................................................................................................       5.000,00 Kč

Věcné dary (dárky ZO) ..............................................................................        8.224,00 Kč

            Celkem 960.633,- Kč, tj.99,34  % rozpočtu

 

ČINNOST  MÍSTNÍ  SPRÁVY

 

Platy zaměstnanců .......................................................................................    201.231,00 Kč

Ostatní os. výdaje – dohody o PP ................................................................    21.008,00 Kč

Povinné poj na sociální zab. ........................................................................    55.708,00 Kč

Povinné poj. na zdravotní zabezp. ..............................................................     19.293,00 Kč

Ochranné pomůcky (VPP) ..........................................................................       2.502,00 Kč

Knihy, uč. pomůcky, tisk ............................................................................     18.423,00 Kč

DHIM. (foťák16970, monitor 11235,křeslo 4981,5,křovinořez 24780,

              Nokia 169).....................................................................................      58.135,50 Kč

Nákup materiálu (kancelářské potřeby) ......................................................      32.211,50 Kč

Studená voda ...............................................................................................       8.342,50 Kč

Plyn .............................................................................................................      65.825,00 Kč

Elektrická energie .......................................................................................       31.318,00 Kč

Služby pošt .....................................................................................................     2.252,00 Kč

Služby telekomunikací a radiok.(telefon,mobil,) ........... ...............................   21.247,00 Kč  

Služby peněžních ústavů .................................................................................   28.079,00 Kč

Konzultační, poradenské a právní služby .......................................................     1.582,50 Kč

Služby školení a vzdělávání ............................................................................     1.700,00 Kč

Nákup ostatních služeb ...................................................................................    43.899,50 Kč

Opravy a udržování .........................................................................................    42.980,50 Kč

Programové vybavení.(Antivir).......................................................................      3.356,00 Kč

Cestovné ..........................................................................................................    26.644,00 Kč

Pohoštění ..........................................................................................................      2.134,70Kč

Věcné dary ..................... ..................................................................................       816,30 Kč

Neinvestiční dotace obcím (přestupky).............................................................     3.200,00 Kč

Platby daní a poplatků ......................................................................................     3.788,00 Kč

Ostatní dlouhodobý nehm. majetek – Změny územního plánu ........................ 101.150,00 Kč

            Celkem 796.827,00 Kč, tj. 87,37 % rozpočtu

 

PŘEVODY  VLASTNÍM  FONDUM

 

Převod na účet OP lesy ..................... .......................................................   466.000,00 Kč

            Celkem 466.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu

 

FINANČNÍ  VYPOŘÁDÁNÍ  MINULÝCH  LET

 

Vratky transferů – vyúčtování Volby .........................................................      6.711,50 Kč

            Celkem 6.711,50 Kč, tj. 95,88 % rozpočtu

 

 

VÝDAJE  CELKEM  68.781.187,25 Kč  ,tj. 95,84 % rozpočtu

 

VÝSLEDEK  HOSPODAŘENÍ  + 122.344,21 Kč