Rozpočet na rok 2005

OdPa

Položka

Příjmy

Čerpání

Čerpání

Čerpání

Čerpání

Rozpočet

 

 

/tis. Kč/

2001

2002

2003

2004

2005

0

1111

Daň z příjmů FO ze ZČ

880

795

867

947

975

 

1112

Daň z příjmů FO z SVČ

441

275

449

400

412

 

1113

Daň z příjmů FO z kapital. výnosů

62

61

58

69

71

 

1121

Daň z příjmů právnických osob

757

906

997

1 078

1110

 

1122

Daň z příjmů práv.osob-obec

170

108

7

50

700

 

1211

DPH

1149

1 408

1 502

1 589

1635

 

1337

Poplatky-odpady třídění

 

 

 

10

11

 

1341

Poplatek ze psů

5

6

6

8

8

 

1361

Správní poplatky

35

2

10

21

15

 

1511

Daň z nemovitostí

150

151

153

148

155

 

2460

Splátky půjček obyvatelům

 

 

40

30

0

 

 

Daňové příjmy

3 649

3 712

4 089

4 350

5 092

 

4111

Neinvestiční dotace (volby)

1

68

21

43

0

 

4112

Neinvestiční dotace ze SR

35

38

42

47

48

 

4116

Neinvestiční dotace (VPP, lesy,...)

174

109

226

128

0

 

4122

Neinvestiční dotace na MŠ

 

 

964

985

0

 

4134

Převody prostředků-OP lesy

 

 

 

61

412

 

 

Dotace

210

215

1 253

1 264

460

1012

2111

Výrobky a služby

52

16

0

13

13

 

2131

Pronájem pozemků

11

17

18

12

12

 

3111

Prodej pozemků

17

60

173

50

300

1031-32

2111

Lesy, pěstební činnost

970

544

431

4 083

300

2321

2133

Pronájem vodovodu

0

0

5

5

5

3314

2111

Knihovna

0

0

1

1

1

3319

2112

Prodej zboží - kniha Poteč

0

0

57

23

5

3613

2132

OÚ - pronájem ostatních nemovitostí

22

22

29

24

26

3633

2139

Plyn (JMP)

 

 

 

 

113

3722

2111

Sběr a svoz komunálního odpadu

30

34

42

41

42

5212

2324

Civolní obrana - příspěvky

3

3

3

0

0

6171

2111

OÚ - poskytnuté služby a výrobky

26

18

42

40

40

 

 

OÚ - ostatní

26

64

3

1

1

6310

2141

Příjmy z úroků

74

62

3

9

5

 

2142

Podíly, dividendy

4

5

44

25

40

 

 

Nedaňové příjmy

1 340

960

851

4 327

903

 

 

Fin. výdajů z rezervy předchozích let

 

2 856

1 011

0

1 126

 

 

Mimořádné příjmy

2722

 

 

27

20

 

 

Příjmy celkem

7 921

7 743

7 204

9 968

7 601

 

OdPa

Položka

Výdaje

Čerpání

Čerpání

Čerpání

Čerpání

Rozpočet

 

 

/tis. Kč/

2001

2002

2003

2004

2005

1012

5021

Ostatní osobní výdaje

1

2

2

0

2

 

5165

Nájem půdy

4

4

5

3

3

 

5362

 Platba daní a poplatků

12

 

7

3

10

 

 

Podnikání v zemědělství

17

6

14

6

15

1031

5139

Nákup materiálu

46

34

32

1

200

 

5169

Nákup služeb

219

169

129

147

300

 

5173

Cestovné

1

1

0

0

1

 

 

Pěstební činnost

266

204

161

148

501

1032

5169

Služby-práce v lese

183

150

118

998

80

 

5362

Platby daně za obec

170

108

7

50

700

 

 

Produkční činnost v lese

353

258

125

1 048

780

2212

5021

Osobní výdaje

 

 

 

10

10

 

5139

Nákup materiálu

0

5

1

2

2

 

5156

Pohonné hmoty a maziva

13

19

20

28

25

 

5169

Služby

13

23

0

8

10

 

5171

Opravy a udržování

0

38

623

57

40

 

6121

Stavby

193

206

260

41

310

 

6130

Nákup pozemků

1

102

31

7

20

 

 

Silnice

231

403

935

153

417

2219

5171

Opravy a udržování

 

979

1198

0

1132

 

6121

Stavby

85

8

0

10

100

 

 

Pozemní komunikace

85

987

1 198

10

1 232

2221

5193

Dopravní obslužnost

50

50

38

38

38

 

 

Dopravní obslužnost

50

50

38

38

38

2310

5xxx

Oprava, udržování a ostatní

3

0

2

0

2

 

6121

Stavby

2 148

10

99

152

250

 

 

Pitná voda

2 066

10

101

152

252

2321

5169

Nákup služeb

2

2

14

18

20

 

5171

Oprava a udržování

0

5

0

0

5

 

6121

Stavby

79

0

265

450

405

 

 

Odpadní vody

81

7

279

468

430

3111

5331

PO MŠ Poteč-neinvestiční náklady

338

312

125

128

120

 

 

PO Mateřská škola Poteč-kraj

 

 

964

985

0

 

 

PO Mateřská škola Poteč

342

318

1 089

1 113

120

3113

5321

Neinvestiční dotace na žáky ZŠ

141

154

172

204

210

 

 

Základní školy

141

154

172

204

210

3314

5021

Ostatní osobní výdaje

0

1

11

8

12

 

5136

Knihy

11

14

15

14

10

 

5137

Drobný hmotný majetek

 

 

 

43

2

 

5139

Materiál

1

1

0

6

5

 

5172

Programové vybavení

 

 

 

12

0

 

 

Knihovna

12

15

26

83

29

3319

5169

Služby

3

62

11

1

1

 

5492

Dary obyvatelstvu

1

2

3

3

3

 

 

Záležitosti kultury

4

64

14

4

4

3326

5xxx

Ostatní

99

125

0

36

5

 

 

Poříz, záchr. o obnova kulturních hodnit

99

125

0

36

5

3330

5xxx

Ostatní

 

 

1

11

410

 

 

Činnost registrovaných církví

 

 

1

11

410

3392

5229

Ostatní neinvestiční dotace

5

27

18

18

18

 

 

Zájmová činnost v kutuře

5

27

18

18

18

3399

5161

Služby pošt

 

 

1

8

8

 

5169

Služby

 

 

9

6

6

 

5492

Dary obyvatelstvu

 

 

22

18

25

 

 

Ostatní záležitosti kulrury

67

31

32

32

39

3419

5169

Nákup ostatních služeb

3

 

4

4

4

 

5222

Neinvestiční dotace

30

40

60

60

60

 

 

Tělovýchovná činnost

33

206

64

64

64

3421

5492

Dary obyvatelstvu

6

6

6

6

6

 

 

Využití volného času dětí a mládeže

6

6

6

6

6

3522

5229

Ostatní neinvestiční dotace

5

5

5

5

5

 

 

Ostatní nemocnice

5

5

5

5

5

3631

5139

Nákup materiálu

12

0

5

0

10

 

5154

Elektrická energie

53

51

46

44

45

 

5169

Nákup služeb

5

2

0

0

3

 

5171

Opravy a udržování

10

27

1

7

6

 

 

 Veřejné osvětlení

80

80

52

51

64

3633

5xxx

Výdaje blíže neurčené

93

0

11

116

100

 

 

Výstavba a údržba inženýrských sítí

93

0

11

116

100

3639

5xxx

Výdaje blíže neurčené

5

9

2

4

6

 

 

Služby a územní rozvoj

5

9

2

4

6

3721

5169

Nákup služeb

0

16

27

38

35

 

 

Sběr nebezpečného odpadu

0

16

27

38

35

3722

5021

Ostatní osobní výdaje

1

1

1

1

1

 

5169

Nákup služeb

59

76

97

109

115

 

 

Sběr a svoz komunálního odpadu

60

77

98

110

116

3745

5011

Mzdy VPP

 

 

87

140

140

 

5031

Povinné sociální zabezpečení

 

 

21

37

37

 

5032

Povinné zdravotní pojištění

 

 

10

13

13

 

5139

Nákup materiálu

2

3

1

0

2

 

5169

Nákup ostatních služeb

 

 

5

1

5

 

 

Péče o vzhled obce a veřejná zeleň

2

3

124

191

197

5212

5021

Ostatní osobní výdaje

3

3

3

0

1

 

 

Ochrana obyvatelstva

3

15

3

0

1

5512

5137

Drobný majetek

54

4

0

8

6

 

5139

Nákup materiálu

14

8

4

1

4

 

5153

Plyn

0

0

16

6

6

 

5154

Elektrická energie

9

4

7

5

5

 

5156

Pohonné hmoty a maziva

7

6

11

12

12

 

5163

Pojištění

22

0

15

13

16

 

5167

Školení vzdělávání

1

2

1

1

1

 

5169

Nákup služeb

1

2

1

1

1

 

5171

Opravy a udržování

2

32

11

2

5

 

5222

Neinvestiční dotace

6

6

6

6

6

 

 

Požární ochrana

116

117

72

55

62

6112

5019

Platy, osobní výdaje

 

 

 

14

14

 

5023

Odměny

612

620

713

685

700

 

5029

Refundace mezd

2

7

0

10

10

 

5031

Povinné sociální zabezpečení

146

131

173

159

165

 

5032

Povinné zdravotní pojištění

46

57

55

58

60

 

5175

Pohoštění (Ostatní)

8

11

6

9

10

 

 

Zastupitelstvo obce

814

826

947

935

959

6171

5011

Platy zaměstnanců

208

232

200

204

220

 

5021

Ostatní osobní výdaje

11

16

14

26

25

 

5031

Povinné sociální zabezpečení

53

65

52

61

63

 

5032

Povinné zdravotní pojištění

15

21

18

18

20

 

5132

Ochranné pomůcky

0

2

2

3

3

 

5136

Knihy, učební pomůcky, tisk

22

21

17

20

20

 

5137

Drobný majetek

44

34

83

67

65

 

5139

Nákup materiálu

40

43

35

75

70

 

5151

Studená voda

0

0

9

5

5

 

5153

Plyn

0

0

106

80

80

 

5154

Elektrická energie

6

0

30

27

29

 

5156

Pohonné hmoty a maziva

0

2

0

1

2

 

5161

Služby pošt

3

2

3

3

3

 

5162

Služby radikomunikací

16

16

20

22

22

 

5163

Služby peněžních ústavů

17

17

23

36

36

 

5166

Konzultace, poradenství, právní služby

 

 

10

9

10

 

5167

Služby školení vzdělávání

1

1

1

2

2

 

5169

Nákup služeb

94

140

35

10

20

 

5171

Opravy a udržování

32

6

32

34

35

 

5172

Programové vybavení

0

9

0

0

15

 

5173

Cestovné

45

43

16

40

30

 

5175

Pohoštění

8

2

7

3

5

 

5194

Věcné dary

1

1

7

3

5

 

5229

Dotace neziskovým organizacím

0

8

2

0

1

 

5362

Platba daní a poplatků

15

20

8

7

8

 

5492

Dary obyvatelstvu

3

114

484

0

0

 

5660

Půjčky obyvatelstvu

0

20

50

0

0

 

6119

Ostatní nákup DHNM

0

0

18

0

15

 

6121

Stavby, budovy

425

48

19

0

220

 

 

Ostatní

14

0

0

0

0

 

 

Místní správa

1 073

883

1 301

756

1 029

 

 

Ostatní výdaje, vratky, převody(rohlas,Kosenka)

 

 

42

165

45

 

 

Volby do územních samospráv, EU

 

 

 

39

0

 

 

Převody vlastním fondům

 

 

 

62

412

 

 

Rozpočtová rezerva

1812

2829

0

0

0

 

 

Výdaje celkem

7 921

7 731

6 957

6 121

7 601

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočtované investice - 2005 - NÁVRH

 

 

 

 

 

2212

6121

Chodník Výpusta 2

 

 

 

310

 

2219

5171

Oprav místních komunikací

 

 

 

1132

 

2219

6121

Infrastruktura Sudkovec (el., kan.cesta, voda)

 

 

505

 

2310

xxxx

Vodovod Horňansko

 

 

 

250

 

3330

5xxx

Dar na kapli

 

 

 

400

 

xxxx

xxxx

Rozpočtová rezerva zatím neurčena

 

 

 

320

 

 

 

 

 

CELKEM

2917