ROZBOR  HOSPODAŘENÍ  OBCE  POTEČ  ZA  ROK  2006

 

P Ř Í J M Y

 

DANĚ

Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti ................................................      979.826,00 Kč

Daň z př. fyz. osob se SVC......................................................................      170.605,00 Kč

Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů .................................................            66.472,00 Kč

Zrušené daně …………………………………………………………..          1.750,00 Kč

Daň z příjmu právnických osob ............................................................    1.167.749,00 Kč

Daň z příjmu právn. os. za obec ............................................................            40.040,00 Kč

Daň z přidané hodnoty ...........................................................................   1.985.427,00 Kč

Popl. za likvidaci kom. odpadů ..............................................................          15.618,90 Kč

Poplatky ze psů ........................................................................................         7.333,00 Kč

Odvod výtěžku z provoz. loterií ................................................................    11.783,00 Kč

Správní poplatky .....................................................................................        20.800,00 Kč

Daň z nemovitostí ....................................................................................      154.936,00 Kč

Převody z rozpočtových účtů(účet OP lesy) .........................................          520.000,00 Kč

 

DOTACE

Neinvestiční přijaté dotace ze SR ...........................................................        46.000,00 Kč

Dotace ze stát. rozp  ( 2 x volby) ...........................................................         42.754,00 Kč

Dotace ze stát. rozp. ( VPP)……………………………………………         94.738,00 Kč

Investiční dotace od kraje (přestavba kuchyně, spisovna) ……………        233.000,00 Kč

            Celkem 5.558.831,90 Kč, tj. celkem 91,90 % rozpočtu

 

ZEMĚDĚLSTVÍ

Příjmy z pronájmu pozemků ..................................................................        12.527,00 Kč

Příjmy z prodeje pozemků .....................................................................           5.600,00 Kč Celkem 18.127,- Kč, tj. 106.63 % rozpočtu

 

LESNÍ  HOSPODÁŘSTVÍ

Příjmy za dřevo ......................................................................................   484.376,50 Kč

            Celkem 484.376,50,- Kč, tj. 80,73 % rozpočtu

 

ODVÁDĚNÍ  A  ČISTĚNÍ  ODPADNÍCH  VOD

Příjmy z pronájmu movitých věcí ………………………………………   10.000,00 Kč

            Celkem 10.000,- Kč, tj. 100  % rozpočtu

 

ČINNOSTI  KNIHOVNICKÉ

Příjmy z poskytování služeb – půjčovné ................................................     2.961,00 Kč

            Celkem 2.961,- Kč, tj 148,05 % rozpočtu

 

 

 

OSTATNÍ  ZÁLEŽITOSTI  KULTURY

Příjmy z prodeje zboží – knihy Poteč .....................................................            750,00 Kč

            Celkem 750,- Kč, tj. 75 % rozpočtu

 

NEBYTOVÉ  HOSPODÁŘSTVÍ

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (Koloniál, Telecom,

            kulturní místnost, reklamní tabule, kadeřnice) ............................          39.224,50 Kč

            Celkem 39.224,50 Kč, tj. 98,06 % rozpočtu

 

SBĚR  A  SVOZ  KOMUNÁLNÍCH  ODPADU

Příjmy za známky a pytle PET ................................................................       54.570,00 Kč

            Celkem 54.570 Kč, tj. 111,37 % rozpočtu

 

VÝSTAVBA  A  ÚDRŽBA MÍSTNÍCH  ING.  SÍTÍ

Příjmy z pronájmu majetku (plynovod )           .......................................  126,870,00 Kč

            Celkem 126.870,- Kč, tj.105,73 % rozpočtu

 

ČINNOST  MÍSTNÍ  SPRÁVY

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ( doprava Avií, kopírování,

            vyhlášení rozhlasem, pohledy) ....................................................        55.284,00 Kč

Přijaté pojistné náhrady (spadlá střecha) ……………………………….    37.054,00 Kč

            Celkem 92.338,- Kč, tj. 106,14 % rozpočtu

 

OBECNÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků .........................................................................................        3.332,11 Kč

Příjmy z podílů a z dividend  ( HS 5004, dividendy Cs 17850)..... .........    22.854,00 Kč

            Celkem 26.186,11 Kč, tj. 60,90 % rozpočtu

 

PŘÍJMY  CELKEM  6.414.235,01 Kč, tj 91,40 % rozpočtu

 

 

V Ý D A J E

 

PODNIKÁNÍ  V ZEMĚDĚLSTVÍ

Nájemné za půdu (pozemkový fond) .................................................          9.489,00 Kč

Platby daní a poplatků (daň z převodu pozemků) .............................  1.118,00 Kč

            Celkem 10.607,- Kč, tj. 81,59 % rozpočtu

 

LESNÍ  HOSPODÁŘSTVÍ

Těžba dřeva .......................................................................................        72.970,90 Kč

Přiblížení koňmi ................................................................................        38.440,50 Kč

Přiblížení traktorem ..........................................................................         78.769,00 Kč

Hajný ................................................................................................          42.000,00 Kč

Příjem dřeva ......................................................................................           6.675,10 Kč

Premie ...............................................................................................          14.914,00Kč

OLH ..................................................................................................          26.733,00 Kč

Daň z příjmů za obec ........................................................................          40.040,00Kč

Úklid klestu .......................................................................................          19.013,40Kč

Výsadba .............................................................................................          36.450,00Kč

Sazenice .............................................................................................        105.362,70Kč

Vyžínání ............................................................................................         13.275,00 Kč

Proti zvěři ..........................................................................................         13.946,00 Kč

Ostatní ...............................................................................................         31.091,00 Kč

            Celkem 539.680,60 Kč, tj.110,13 % rozpočtu

                                                          

SILNICE

Ostatní osobní výdaje – prohrnování sněhu .......................................  12.241,00 Kč

Nákup materiálu ( na traktor, frézu) ..................................................          67.874,00 Kč

Pohonné hmoty a maziva (traktor, fréza) ..........................................  47.910,00 Kč

Nákup ostatních služeb (prohrn. sněhu).............................................. 84.019,50 Kč

Opravy a udržování (vjezdy 277211Kč-část zaplacena v materiálu

    + opr. traktoru + strojů.......          177.907,00 Kč

Pozemky pod cestou .........................................................................          152.735,00 Kč

            Celkem 542.686,50 Kč, tj. 97,26 % rozpočtu

 

OSTATNÍ  ZÁLEŽITOSTI  POZEMNÍCH  KOMUNIKACÍ

Nákup materiálu ……………………………………………………          122.238,00 Kč

Nákup ostatních služeb …………………………………………….              2.749,00 Kč

Opravy komunikací v obci (Podlání 403581 – část zaplacena v mat.)        391.842,50 Kč

            Celkem 516.829,50 Kč, tj.97,52 % rozpočtu

 

PROVOZ  VEŘEJNÉ  SILNIČNÍ  DOPRAVY

Výdaje na dopravní obslužnost ........................................................  37.500,00 Kč

            Celkem 37.500,- Kč, tj. 98,68 % rozpočtu

 

PITNÁ  VODA

Budovy, haly, stavby ( přípojky č 9 a č 209)………………….........  5.685,00 Kč

            Celkem 5.685,-Kč,  tj. 0,59 % rozpočtu

 

ODVÁDĚNÍ  A  ČISTĚNÍ  ODPADNÍCH  VOD

Nákup ostatních služeb(odběry a měření odp. vod, kanál Záhumení.)….         63.308,00 Kč

            Celkem 63.308,- Kč, tj. 14,90 % rozpočtu

 

PŘEDŠKOLNÍ  ZAŘÍZENÍ

Příspěvky MŠ .................................................. ......................................      125.000,00 Kč                                 

            Celkem 125.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu

 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLY

Neinvestiční dotace obcím ( ZŠ) .........................................................           274.657,30 Kč

Neinvestiční příspěvky ZŠ (H. Lideč) ………………………………             1.500,00 Kč

            Celkem 276.157,30 Kč, tj. 100,42 % rozpočtu

 

ČINNOSTI  KNIHOVNICKÉ

Ostatní osobní výdaje ..........................................................................           21.500,00 Kč

Pojištění sociální ..................................................................................               9.951,00 Kč

Pojištění zdravotní ...............................................................................             1.863,00 Kč

Knihy, tisk ...........................................................................................              9.552,00 Kč

Nákup materiálu ..................................................................................               2.573,00 Kč

Nákup ostatních služeb (školení) ……………………………………                 250,00 Kč

Pohoštění ..............................................................................................                   40,00 Kč

Neinvestiční dotace krajům (počítač)...................................................              6.101,00 Kč

            Celkem 51.830,- Kč, tj 95,98 % rozpočtu

 

OSTATNÍ  ZÁLEŽITOSTI  KULTURY

Dary obyvatelstvu (Potečtour) .............................................................               3.000,00 Kč

            Celkem 3.000,- Kč, tj. 100  % rozpočtu

 

ČINNOST  REGISTROVANÝCH  CÍRKVÍ

Plyn (kaplička – záloha)  ………………………………………………             6.000,00 Kč

Elektrická energie (kaplička) .................................................................                975,00 Kč

Neinv. dotace církvím (přístavba kapličky) ...........................................             400.000,00 Kč

            Celkem 406.975,- Kč, tj. 100 % rozpočtu

 

 

OSTATNÍ  ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU

Naše obec ………………………………………………………………         19.195,00 Kč

            Celkem 19.195,- Kč, tj. 101,03 % rozpočtu

 

ZÁJMOVÁ  ČINNOST  V KULTUŘE

Ostatní dotace ( Ženy, Myslivci, ČK) .....................................................            21.000,00 Kč

            Celkem 21.000 Kč, tj. 100 % rozpočtu

 

OSTATNÍ  ZÁLEŽITOSTI  KULTURY

Služby pošt ( jubilanti, narozené děti) .....................................................                1.290,00 Kč

Nákup ostatních služeb (dovoz do divadla, Študlovjanka-důchodci)…..                  4.969,00 Kč

Pohoštění ( beseda důchodci )........... ......................................................              9.155,00  Kč

Dary obyvatelstvu ( 34 jubilantů x 500, narozené děti 11x 2tis.) ............                 39.000,00 Kč

            Celkem 54.414,- Kč, tj. 106,69 % rozpočtu

 

OSTATNÍ  TĚLOVÝCHOVNÁ  ČINNOST

Neinvestiční dotace sdružením – TJ Družstevník ....................................               130.891,50 Kč

            Celkem 130.891,50 Kč, tj. 101,47 % rozpočtu

 

VYUŽITÍ  VOLNÉHO  ČASU  DĚTÍ  A  MLÁDEŽE

Dary obyvatelstvu ( dětský den) ...............................................................              6.000,00 Kč

            Celkem 6.000 Kč, tj. 100 % rozpočtu

 

OSTATNÍ  NEMOCNICE

Ostatní neinv. dotace (nemocnice Slavičín, nadace Zdislava) .................                   5.450,00 Kč

            Celkem 5.450 Kč , tj.109 % rozpočtu

 

VEŘEJNÉ  OSVÉTLENÍ

Nákup materiálu …………………………………………………………          4.485,50 Kč

Elektrická energie ......................................................................................          72.369,00 Kč

Opravy a udržování ...................................................................................               970,00 Kč

Budovy, haly, stavby …………………………………………………….         36.727,00 Kč

            Celkem 114.551,50 Kč, tj. 47,73 % rozpočtu

 

VÝSTAVBA  MÍSTNÍCH  INŽENÝRSKÝCH  SÍTÍ

Opravy a udržování (Plynárny-údržba) .....................................................       95.732,00 K

Budovy,haly,stavby (el. Sudkovec).........................………………….......       198.069,00 Kč          Celkem 293.801,- Kč, tj. 48,97 % rozpočtu

 

ÚZEMNÍ  ROZVOJ

Nákup ostatních služeb( mapy Zlínsko) ....................................................            1.910,00 Kč

            Celkem 1.910,- Kč, tj. 95,5 % rozpočtu

 

KOMUNÁLNÍ  SLUŽBY

Ostatní neinv. dotace (mikroregion JV) .....................................................           2.280,00 Kč

            Celkem 2.280,- Kč, tj. 76 % rozpočtu

 

SBĚR  A  SVOZ  NEBEZPEČNÝCH  ODPADU

Nákup služeb ..............................................................................................  27.023,00 Kč

            Celkem 27.023,- Kč ,tj. 100,09 % rozpočtu

 

SBĚR  A  SVOZ  KOMUNÁLNÍCH  ODPADU

Ostatní osobní výdaje (sběr do kontejneru) ..............................................        1.000,00 Kč

Nákup služeb – svoz odpadu .....................................................................168.986,00 Kč

            Celkem 169.986,- Kč, tj 103,02 % rozpočtu

 

PÉČE  O  VZHLED  OBCÍ  A  VEŘEJNOU  ZELEŇ

Platy zaměstnanců – VPP ........................................................................  134.832,00 Kč

Povinné poj. na sociální zabezpečení ......................................................    30.288,00 Kč

Povinné poj. na zdravotní pojištění .........................................................    12.139,00 Kč

            Celkem 177.259,- Kč, tj. 91,37  % rozpočtu

 

 

OSTATNÍ  ČINNOSTI  K OCHRANĚ  PŘÍRODY

Ostatní neinv. dotace –(Kosenka ) .............................................................    1.000,00 Kč

            Celkem 1.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu

 

POŽÁRNÍ  OCHRANA

Ostatní osobní výdaje – dohoda ………………………………………..    3.000,00 Kč

Nákup materiálu (židle, opasky,autobaterie,ubrus,2 svítidla,zástrčka) ...  24.995,00 Kč

Plyn zbrojnice .........................................................................................      9.075,50 Kč

Elektrická energie ...................................................................................   11.405,00 Kč

Pohonné hmoty a maziva ........................................................................   11.132,00 Kč

Služby peněžních ústavů (poj. Avia, poj. hasičů)....................................   16.730,00 Kč

Služby konzultační a poradenské (TP) ……..........................................         850,00 Kč

Nákup ostatních služeb (emise)  ............................................................         750 ,00 Kč

Opravy a udržování (Avia, stříkačka) ....................................................      6.883,00 Kč

Neinvestiční dotace ................................................................................      6.000,00 Kč

            Celkem 90.820,50,- Kč, tj. 103,21  % rozpočtu

 

ZASTUPITELSTVA  OBCÍ

Ostatní platy (refundace) ...........................................................................         2.946,00 Kč

Ostatní osobní výdaje (dohody) .................................................................         7.283,00 Kč

Odměny členů zastupitelstev obcí .............................................................      725.042,00 Kč

Odstupné …………………………………………………………………   155.820,00 Kč

Povinné poj. na soc. zabezpečení ...............................................................    177.597,00 Kč

Povinné poj. na zdrav. pojištění .................................................................     75.507,00 Kč

Pohoštění a dary..........................................................................................      11.136,50 Kč

            Celkem 1.155.331,50 Kč, tj. 93,47  % rozpočtu

 

VOLBY  DO  PARLAMENTU  ČR

Refundace mezd …………………………………………………………           853,00 Kč

Ostatní osobní výdaje – dohody …………………………………………        7.876,00 Kč

Nákup materiálu …………………………………………………………        2.757,00 Kč

Opravy a udržování ……………………………………………………...        2.550,00 Kč

Pohoštění ………………………………………………………………...           812,00 Kč

            Celkem 14.848,- Kč, tj. 64,56 % rozpočtu

 

VOLBY  DO  ZASTUPITELSTVA

Refundace mezd …………………………………………………………           273,00 Kč

Ostatní osobní výdaje – dohody …………………………………………        8.573,00 Kč

Nákup materiálu …………………………………………………………        2.940,50 Kč

Opravy a udržování ………………………………………………………       7.863,60 Kč

Pohoštění …………………………………………………………………          928,00 Kč

            Celkem 20.578,10 Kč, tj. 102,89 % rozpočtu

 

ČINNOST  MÍSTNÍ  SPRÁVY

Platy zaměstnanců .......................................................................................    214.771,00 Kč

Ostatní os. výdaje – dohody o PP ................................................................    23.989,00 Kč

Povinné poj na sociální zab. ........................................................................    60.522,00 Kč

Povinné poj. na zdravotní zabezp. ..............................................................     20.894,00 Kč

Ochranné pomůcky (VPP montérky a boty)...............................................       2.746,00 Kč

Knihy, uč. pomůcky, tisk (noviny, časopisy Sb.zákonů) ………………….   22.698,60 Kč

DHIM(bruska,stojan na kola,svářečka,elektrocentrála,

                         nábytek kancelář,nábytek kuchyň).....................................   239.182,10 Kč

Nákup materiálu (kancelářské potřeby,Canon, ortomapy,lékárnička,

svař. kukla, popruh, čistící prostředky,police kancelář,židle,police kuchyň)    88.639,00 Kč

Studená voda ...............................................................................................      10.448,50 Kč

Plyn .............................................................................................................     100.421,00 Kč

Elektrická energie .......................................................................................       27.064,00 Kč

Služby pošt .................................................................................................         3.695,00 Kč

Služby telekomunikací a radiok.(telefon,mobil,) ........... ..........................        21.901,15 Kč  

Služby peněžních ústavů ...........................................................................        25.178,00 Kč

Konzultační, poradenské a právní služby (revize,znalecké posud, sepis smluv)25.058,50 Kč

Služby školení a vzdělávání ......................................................................           1.270,00 Kč

Nákup ostatních služeb(internetové domény,inzerce,geometrické plány,

                                      obědy OÚ, zakreslení Lůčky, rozbor vody)...........       65.991,00 Kč

Opravy a udržování (střežení objektu, údržba programu,opr. kopírky,

                                      opr. střechy,opr. fasády).........................................       50.050,50 Kč

Cestovné ......................................................................................................       31.244,00 Kč

Pohoštění ......................................................................................................        3.320,50 Kč

Věcné dary ..................... ............................................................................            306,00 Kč

Neinvestiční dotace obcím (přestupky)........................................................         4.000,00 Kč

Platby daní a poplatků .................................................................................       12.182,00 Kč

Dary obyvatelstvu ( plyn č. 90) …………………………………………...         5.000,00 Kč

Ostatní dlouhodobý nehm. majetek – Změny územního plánu ...................       42.840,00 Kč

Budovy, stavby (přestavba kuchyně, spisovna) ……………………………    784.539,00 Kč

            Celkem 1.887.950,85 Kč, tj. 97,57 % rozpočtu

 

PŘEVODY  VLASTNÍM  FONDUM

Převod na základní účet ..................... .......................................................       520.000,00 Kč

            Celkem 466.000,- Kč, tj. 86.67 % rozpočtu

 

VÝDAJE  CELKEM  7.293.548,85 Kč  ,tj. 78,89 % rozpočtu

 

 

 

VÝSLEDEK  HOSPODAŘENÍ  - 879.313,84 Kč