ROZBOR  HOSPODAŘENÍ  OBCE  POTEČ  ZA  ROK  2007

P Ř Í J M Y

 

DANĚ

Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti ................................................    1.149.225,81Kč

Daň z př. fyz. osob se SVC......................................................................      422.766,88Kč

Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů .................................................            76.273,91 Kč

Zrušené daně …………………………………………………………..                 0,18 Kč

Daň z příjmu právnických osob ............................................................    1.286.372,36 Kč

Daň z přidané hodnoty ...........................................................................   2.016.789,00 Kč

Odvod za odnětí zeměd. půdy………………………………………….                   0,60 Kč

Popl. za odnětí lesního pozemku ………………………………………             392,56 Kč

Popl. za likvidaci kom. odpadů ..............................................................          14.698,00 Kč

Poplatky ze psů ........................................................................................         7.716,00 Kč

Odvod výtěžku z provoz. loterií ................................................................    11.044,00 Kč

Správní poplatky .....................................................................................        19.180,00 Kč

Daň z nemovitostí ....................................................................................      161.938,76 Kč

DOTACE

Neinvestiční přijaté dotace ze SR ...........................................................        55.853,00 Kč

Dotace ze stát. rozp. ( VPP)……………………………………………       101.449,00 Kč

            Celkem 5.323.700,06 Kč, tj. celkem 103,84 % rozpočtu

ZEMĚDĚLSTVÍ

Příjmy z pronájmu pozemků ..................................................................        21.895,00 Kč

Příjmy z prodeje pozemků .....................................................................           5.000,00 Kč

Celkem 26.895,- Kč, tj. 134,48 % rozpočtu

LESNÍ  HOSPODÁŘSTVÍ

Dotace na nátěr stromků ………………………………………………      20.228,- Kč

            Celkem 20.228,- Kč, tj. 101,14 % rozpočtu

Příjmy za dřevo ...................................................................................... 1.235.912,50 Kč

            Celkem 1.235.912,50 Kč, tj. 99,99 % rozpočtu

ČINNOSTI  KNIHOVNICKÉ

Příjmy z poskytování služeb – půjčovné ................................................     2.355,00 Kč

            Celkem 2355,- Kč, tj 78,5 % rozpočtu

 

OSTATNÍ  ZÁLEŽITOSTI  KULTURY

Příjmy z prodeje zboží – knihy Poteč .....................................................          1.000,00 Kč

            Celkem 1.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu

NEBYTOVÉ  HOSPODÁŘSTVÍ

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (Koloniál, Telecom,

            kulturní místnost, reklamní tabule, kadeřnice) ............................          37.705,00 Kč

            Celkem 37.705,- Kč, tj. 94,26 % rozpočtu

SBĚR  A  SVOZ  KOMUNÁLNÍCH  ODPADU

Příjmy za známky a pytle PET ................................................................       66.679,00 Kč

            Celkem 66.679,-  Kč, tj. 114,96 % rozpočtu

VÝSTAVBA  A  ÚDRŽBA MÍSTNÍCH  ING.  SÍTÍ

Příjmy z pronájmu majetku (plynovod )           .......................................  126,095,00 Kč

            Celkem 126.095,- Kč, tj.97 % rozpočtu

ČINNOST  MÍSTNÍ  SPRÁVY

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ( doprava Avií, kopírování,

            vyhlášení rozhlasem, pohledy) ....................................................        27.686,50 Kč

Přijmy z prodeje ost. nemov. (dům Šedý) ……………………………….  14.000,00 Kč

            Celkem 41.686,50 Kč, tj. 62,22 % rozpočtu

OBECNÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků .........................................................................................        3.230,66 Kč

Příjmy z podílů a z dividend  …………………………………..... .........    22.851,18 Kč

            Celkem 26.081,84 Kč, tj. 96,60 % rozpočtu

FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ MINULÝCH LET

Volby ……………………………………………………………………        578,10 Kč

            Celkem 578,10 Kč, tj. 57,81 % rozpočtu

PŘÍJMY  CELKEM  6.908.916,-  Kč, tj 102,58 % rozpočtu

 

 

 

V Ý D A J E

PODNIKÁNÍ  V ZEMĚDĚLSTVÍ

Nájemné za půdu (pozemkový fond) .................................................          9.438,00 Kč

Platby daní a poplatků (daň z převodu pozemků) .............................  4.473,00 Kč

            Celkem 10.911,- Kč, tj. 136,39 % rozpočtu

LESNÍ  HOSPODÁŘSTVÍ

Nákup materiálu.................................................................................       139.084,00 Kč

Služby peněžních ústavů....................................................................           3.310,00 Kč

Nákup ostatních služeb (příjem dřeva 11453,těžba 137354,

    přibližování 263249 ) …………………………………………….       412.056,20 Kč

Cestovné………….. ..........................................................................            2.315,00 Kč

LHP …................................................................................................         51.008,00 Kč

Nákup služeb (hajný 38500,OLhospodář 24960, zalesňování 44007,

         prořezávka 12560, ošetření porostu 39248, úklid,pálení 24842,

         ožínání 6480) …………………………………………………..       191.097,10 Kč

            Celkem 798.870,30 Kč, tj.101,82 % rozpočtu    

SILNICE

Ostatní osobní výdaje – prohrnování sněhu .......................................           7.590,00 Kč

DHIM (dopravní zrcadlo) …………………………………………..           9.725,00 Kč

Nákup materiálu ( na traktor, frézu) ..................................................          12.081,00 Kč

Pohonné hmoty a maziva (traktor, fréza) ..........................................  19.085,50 Kč

Nákup ostatních služeb(montáž pneu)…….................................................         521,00 Kč

Opravy a udržování (opr. sekačky)…………………………………            5.925,00 Kč

Pozemky ………….. .........................................................................           38.250,00 Kč

            Celkem 93.177,50 Kč, tj.45,01 % rozpočtu

OSTATNÍ  ZÁLEŽITOSTI  POZEMNÍCH  KOMUNIKACÍ

Budovy, haly, stavby ( chodník u kapličky 183.561 Kč,111956,5Sudkovec)  295.517,50 Kč

            Celkem  295.517,50 Kč, tj.66,41 % rozpočtu

PROVOZ  VEŘEJNÉ  SILNIČNÍ  DOPRAVY

Výdaje na dopravní obslužnost ........................................................  37.950,00 Kč

            Celkem 37.950,- Kč, tj. 99,87 % rozpočtu

PITNÁ  VODA

Nákup ostatních služeb(doměření voda Lůčky)……………………                1.785,00 Kč

Budovy, haly, stavby ( voda Sudkovec 319587,50,Horňansko160075,5) ..  479.663,00 Kč

            Celkem 481.448,-Kč,  tj.23,35 % rozpočtu

ODVÁDĚNÍ  A  ČISTĚNÍ  ODPADNÍCH  VOD

Nákup ostatních služeb(odběry a měření odp. vod, .)………………….         14.603,00 Kč

Budovy, haly, stavby (kanalizace Sudkovec) …………………………. 1.007.774,00 Kč

            Celkem 1.022.377,- Kč, tj. 100,23 % rozpočtu

PŘEDŠKOLNÍ  ZAŘÍZENÍ

Příspěvky MŠ .................................................. ......................................      120.000,00 Kč                                  

            Celkem 120.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu

ZÁKLADNÍ  ŠKOLY

Neinvestiční dotace obcím ( ZŠ) .........................................................           352.961,70 Kč

            Celkem 352.961,70 Kč, tj. 99,99 % rozpočtu

ČINNOSTI  KNIHOVNICKÉ

Ostatní osobní výdaje ..........................................................................           23.526,00 Kč

Pojištění sociální ..................................................................................               5.947,00 Kč

Pojištění zdravotní ...............................................................................             2.064,00 Kč

Knihy, tisk ...........................................................................................             10.128,00 Kč

Nákup materiálu ..................................................................................               2.545,00 Kč

Cestovné ……………………………….……………………………                 240,00 Kč

Pohoštění ..............................................................................................                304,00 Kč

            Celkem 44.754,- Kč, tj 87,75 % rozpočtu

OSTATNÍ  ZÁLEŽITOSTI  KULTURY

Dary obyvatelstvu (Potečtour,tenis) .......................................................             7.000,00 Kč

            Celkem 7.000,- Kč, tj. 100  % rozpočtu

ČINNOST  REGISTROVANÝCH  CÍRKVÍ

Plyn (kaplička ) ……….. ………………………………………………             4.774,00 Kč

Elektrická energie (kaplička) .................................................................              1.890,00 Kč

Neinv. dotace církvím (přístavba kapličky) ...........................................             350.000,00 Kč

            Celkem 356.664,- Kč, tj. 99,91 % rozpočtu

OSTATNÍ  ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU

Naše obec ………………………………………………………………         13.078,10 Kč

            Celkem 13.078,10 Kč, tj. 261,56 % rozpočtu

ZÁJMOVÁ  ČINNOST  V KULTUŘE

Ostatní dotace ( Ženy, Myslivci, ČK) .....................................................            18.000,00 Kč

            Celkem 18.000 Kč, tj. 100 % rozpočtu

OSTATNÍ  ZÁLEŽITOSTI  KULTURY

Nákup materiálu ………………………………………………………..              1.735,00 Kč

Služby pošt ( jubilanti, narozené děti) .....................................................                1.350,00 Kč

Nákup ostatních služeb (dovoz do divadla,důchodci)…………………..               14.572,00 Kč

Pohoštění ( zájezd důchodci )........... ......................................................                4.960,00  Kč

Dary obyvatelstvu (36jubilantů x 500, 11narozených dětí x 2tis.schola 3tis)     43.000,00 Kč

            Celkem 65.617,- Kč, tj. 113,13 % rozpočtu

OSTATNÍ  TĚLOVÝCHOVNÁ  ČINNOST

Neinvestiční dotace sdružením – TJ Družstevník ....................................                 65.000,- Kč

            Celkem 65.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu

VYUŽITÍ  VOLNÉHO  ČASU  DĚTÍ  A  MLÁDEŽE

Dary obyvatelstvu ( dětský den) ...............................................................              6.000,00 Kč

            Celkem 6.000 Kč, tj. 100 % rozpočtu

OSTATNÍ  NEMOCNICE

Ostatní neinv. dotace (nemocnice Slavičín, ) ………………...................                 5.000,00 Kč

            Celkem 5.000 Kč , tj.100 % rozpočtu

VEŘEJNÉ  OSVÉTLENÍ

Nákup materiálu …………………………………………………………         11.126,00 Kč

Elektrická energie ......................................................................................          86.119,00 Kč

Opravy a udržování ...................................................................................           48.195,00 Kč

Budovy, haly, stavby Veřejné osvětlení………………………………….       292.502,00 Kč

            Celkem 437.942,-Kč, tj. 113,75 % rozpočtu

VÝSTAVBA  MÍSTNÍCH  INŽENÝRSKÝCH  SÍTÍ

Opravy a udržování (Plynárny-údržba) .....................................................       97.636,00 Kč

Budovy,haly,stavby (Sudkovec-vytyč.Sítí,smls E.On)...................……....            13.904,00 Kč    

     Celkem 111.540,- Kč, tj.101,40 % rozpočtu

KOMUNÁLNÍ  SLUŽBY

Ostatní neinv. dotace (mikroregion JV) .....................................................           2.289,00 Kč

            Celkem 2.289,- Kč, tj. 76,3 % rozpočtu

SBĚR  A  SVOZ  NEBEZPEČNÝCH  ODPADU

Nákup služeb ..............................................................................................  23.019,00 Kč

            Celkem 23.019,- Kč ,tj. 92,08 % rozpočtu

SBĚR  A  SVOZ  KOMUNÁLNÍCH  ODPADU

Ostatní osobní výdaje (sběr do kontejneru) ..............................................        1.000,00 Kč

Nákup služeb – svoz odpadu .....................................................................219.659,00 Kč

            Celkem 220.659,- Kč, tj 99,85 % rozpočtu

PÉČE  O  VZHLED  OBCÍ  A  VEŘEJNOU  ZELEŇ

Platy zaměstnanců – VPP ........................................................................  148.896,00 Kč

Povinné poj. na sociální zabezpečení ......................................................    38.714,00 Kč

Povinné poj. na zdravotní pojištění .........................................................    13.406,00 Kč

Nákup ostatních služeb (čistění potoka) ………………………………..    24.640,00 Kč

            Celkem 225.656,- Kč, tj. 102,11  % rozpočtu

POŽÁRNÍ  OCHRANA

Nákup materiálu (lékárnička,ocet,rychloměr,fasáda 68.979) ..……. ...    70.454,50 Kč

Plyn zbrojnice .........................................................................................      8.961,95 Kč

Elektrická energie ...................................................................................   16.651,00 Kč

Pohonné hmoty a maziva ........................................................................   10.930,00 Kč

Služby peněžních ústavů (poj. Avia, poj. hasičů)....................................   13.538,00 Kč

Nákup ostatních služeb (emise,TP, fasáda 10206,50)..…………………  11.806,50 Kč

Opravy a udržování (Avia, stříkačka, fasáda 47880).............................    56.231,00 Kč

   (Fasáda celkem mat.68.979+služby10206,50+opravy47880-127065,50Kč)

Neinvestiční dotace ................................................................................      6.000,00 Kč

            Celkem 194.572,95 Kč, tj. 108,10  % rozpočtu

ZASTUPITELSTVA  OBCÍ

Ostatní platy (refundace) ...........................................................................       12.763,00 Kč

Ostatní osobní výdaje (dohody) .................................................................         3.927,00 Kč

Odměny členů zastupitelstev obcí .............................................................      817.731,00 Kč

Povinné poj. na soc. zabezpečení ..............................................................    180.481,00 Kč

Povinné poj. na zdrav. pojištění .................................................................     66.123,00 Kč

Pohoštění a dary..........................................................................................       8.396,00 Kč

            Celkem 1.089.421,- Kč, tj. 94,90  % rozpočtu

ČINNOST  MÍSTNÍ  SPRÁVY

Platy zaměstnanců .......................................................................................    232.882,00 Kč

Ostatní os. výdaje – dohody o PP ................................................................    16.565,00 Kč

Povinné poj na sociální zab. ........................................................................    75.288,00 Kč

Povinné poj. na zdravotní zabezp. ..............................................................     22.425,00 Kč

Ochranné pomůcky (VPP montérky a boty)...............................................       2.068,00 Kč

Knihy, uč. pomůcky, tisk (noviny, časopisy Sb.zákonů) ………………….   12.845,50 Kč

DHIM(koše,lavičky,stojan na kola,2 houpadla)..........................................     46.608,70 Kč

Nákup materiálu (kancelářské potřeby,kamenivo, dukáty) ……………….     65.680,00 Kč

Studená voda ...............................................................................................      10.825,00 Kč

Plyn .............................................................................................................      66.582,56 Kč

Elektrická energie .......................................................................................       38.321,00 Kč

Služby pošt .................................................................................................         2.392,00 Kč

Služby telekomunikací a radiok.(telefon,mobil,) ........... ..........................        19.689,24 Kč  

Služby peněžních ústavů ...........................................................................        28.518,50 Kč

Konzultační, poradenské a právní služby (revize,znalecké posud, sepis smluv)12.806,00 Kč

Nákup ostatních služeb(internetové domény,geometrické plány,obědy OÚ,

 střežení objektu,údržby programů,doprava, poplatek za rozhlas, revizní zpráva)……   76.117,60 Kč

Opravy a udržování (opr.kopírky, skluzavky,plyn. kotle)…………….......        4.639,00 Kč

Programové vybavení (AVG, MBASVS, rozšíření progr. ………………..       9.722,00 Kč

Cestovné ......................................................................................................       33.107,00 Kč

Pohoštění ......................................................................................................        2.649,50 Kč

Věcné dary (obraz,knihy,poháry)...............................................................          4.094,00 Kč

Neinvestiční dotace obcím (přestupky)........................................................         1.500,00 Kč

Platby daní a poplatků .................................................................................          6.406,00 Kč

Dary obyvatelstvu ( protlak č. 97,209) ….………………………………...         5.705,00 Kč

Ostatní dlouhodobý nehm. majetek – Změny územního plánu ...................       14.280,00 Kč

Budovy, stavby (dům  Šedý) ………………………………………………         8.000,00 Kč

            Celkem 819.716,60 Kč, tj. 67,08 % rozpočtu

FINANČNÍ  VYPOŘÁDÁNÍ  MINULÝCH  LET

Volby …………………....................... .......................................................         7.906,00 Kč

            Celkem 7.906,- Kč, tj. 98,83 % rozpočtu

VÝDAJE  CELKEM  6.927.047,65 Kč  ,tj. 75,84 % rozpočtu

VÝSLEDEK  HOSPODAŘENÍ  - 18.131,65 Kč