ROZBOR  HOSPODAŘENÍ  OBCE  POTEČ  ZA  ROK  2008

 

P Ř Í J M Y

 

DANĚ

Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti ................................................    1.139.009,58Kč

Daň z př. fyz. osob se SVC......................................................................          329.478,89Kč

Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů .................................................        101.257,73 Kč

Daň z příjmu právnických osob ............................................................    1.751.707,23 Kč

Daň z příjmů právnických osob za obec(přeúčtování) ..........................        93.120,00 Kč

Daň z přidané hodnoty ...........................................................................   2.511.226,78Kč

Odvod za odnětí zeměd. půdy………………………………………              3.480,00 Kč

Popl. za likvidaci kom. odpadů ..............................................................           14.721,50 Kč

Poplatky ze psů ........................................................................................              6.950,00 Kč

Odvod výtěžku z provoz. loterií ................................................................    19.160,00 Kč

Správní poplatky .....................................................................................            20.640,00 Kč

Daň z nemovitostí ....................................................................................          114.996,12 Kč

 

DOTACE

Neinvestiční přijaté dotace – volby ........................................................        30.000,00 Kč

Neinvestiční přijaté dotace ze SR ...........................................................        56.143,00 Kč

Dotace ze stát. rozp. ( VPP)……………………………………………       145.800,00 Kč

Neinvestiční přijaté dotace od krajů (lesy) ............................................         41.238,00 Kč

Převody z rozpočtových účtů (příjem do FKSP) ...................................         27.989,00 Kč

Ostatní převody z vlastních účtů ( převod z OP lesy) ...........................         22.641,53 Kč

Ostatní investiční dotace ze státu (voda Horňansko) .............................    1.821.452,00 Kč

Investiční dotace od kraje (voda Horňansko) .........................................       362.000,00 Kč

                Celkem 8.613.011,36 Kč, tj. celkem 99,85 % rozpočtu

 

ZEMĚDĚLSTVÍ

Příjmy z pronájmu pozemků ..................................................................        23.875,00 Kč

Příjmy z prodeje pozemků .....................................................................      304.145,00 Kč         Celkem 328.020,- Kč, tj. 95,91 % rozpočtu

 

LESNÍ  HOSPODÁŘSTVÍ

Dotace Závrší                ………………………………………………       17.000,00 Kč

Příjmy za dřevo ......................................................................................   347.912,00 Kč

                Celkem  364.912.- Kč, tj.57,11  % rozpočtu

 

ODVÁDĚNÍ  A  ČISTĚNÍ  ODPADNÍCH  VOD

 

Příjmy z pronájmu movitých věcí (vodovod) ........................................       5.000,00 Kč

                Celkem 5.000,- Kč, tj. 50 % rozpočtu

 

ČINNOSTI  KNIHOVNICKÉ

 

Příjmy z poskytování služeb – půjčovné ................................................     2.267,00 Kč

                Celkem 2.267,- Kč, tj 113,35 % rozpočtu

 

OSTATNÍ  ZÁLEŽITOSTI  KULTURY

 

Příjmy z prodeje zboží – knihy Poteč .....................................................         3.000,00 Kč

                Celkem 3.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu

NEBYTOVÉ  HOSPODÁŘSTVÍ

 

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (Koloniál, Telecom,

                kulturní místnost, reklamní tabule, kadeřnice) ............................                36.633,50 Kč

                Celkem 36.633,50 Kč, tj. 96,40 % rozpočtu

 

 

SBĚR  A  SVOZ  KOMUNÁLNÍCH  ODPADU

 

Příjmy za známky a pytle PET ................................................................       68.760,00 Kč

                Celkem 68.760,-  Kč, tj. 102,63 % rozpočtu

 

ČINNOST  MÍSTNÍ  SPRÁVY

 

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ( doprava Avií, kopírování,

                vyhlášení rozhlasem, pohledy) ....................................................    15.931,00 Kč

Přijaté příspěvky a náhrady (vratka Kooperativa,Sb. zákonů). ………….  10.031,50 Kč

                Celkem 25.962,50 tj. 96,16 % rozpočtu

 

OBECNÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků .........................................................................................           10.818,42 Kč

Příjmy z podílů a z dividend  (5tis. Sigulár, 17850 čs, 21198,4 PL Sporoinvest) ...............................................…………………………………..... .........     44.048,40 Kč

                Celkem 54.866,82 Kč, tj. 161,37 % rozpočtu

 

PŘÍJMY  CELKEM  9.502.433,18 Kč, tj 95,85 % rozpočtu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Ý D A J E

 

PODNIKÁNÍ  V ZEMĚDĚLSTVÍ

 

Nájemné za půdu (pozemkový fond) .................................................          6.438,00 Kč

Platby daní a poplatků (daň z převodu pozemků) .............................               63,00 Kč

                Celkem 6.501,- Kč, tj. 59,10 % rozpočtu

 

LESNÍ  HOSPODÁŘSTVÍ

Nákup materiálu.................................................................................       113.162,00 Kč

Služby peněžních ústavů....................................................................           3.390,00 Kč

Nákup ostatních služeb (hajný 45500,OL hospodář 24960, odměny 19654,

zalesňování 45450, prořezávka 42840, ošetření porostu 31119,

sazenice 63964, ožínání 3150, opr. cest 23264,5 .....……………….       241.693,50 Kč

LHP …................................................................................................        20.096,00 Kč

Nákup služeb ( příjem dřeva 3457,těžba 32164, přibliž.93407,50).....     130.708,50 Kč

Platby daní a poplatků (daň za obec přeúčtování) ...............................      93.120,00 Kč

                Celkem  602.170,- Kč, tj. 65,95 % rozpočtu                                                                 

 

SILNICE

Ostatní osobní výdaje – prohrnování sněhu .......................................           3.300,00 Kč

Nákup materiálu ( na traktor, frézu) ..................................................           8.676,00 Kč

Pohonné hmoty a maziva (traktor, fréza) ..........................................           20.888,00 Kč

Nákup ostatních služeb( emise, TP, práce UNC)…..........................               9.330,00 Kč

Opravy a udržování (opr. cest)…........………………………………        576.358,77 Kč

Pohoštění (opr. cest) ...........................................................................            2.642,00 Kč

Budovy, haly, stavby (cesta Sudkovec) ..............................................          80.431,00 Kč

Pozemky ………….. .........................................................................          140.450,00 Kč

                Celkem 842.075,57Kč, tj. 97,24 % rozpočtu

 

OSTATNÍ  ZÁLEŽITOSTI  POZEMNÍCH  KOMUNIKACÍ

 

Budovy, haly, stavby ( chodník u kapličky 167952,

                                     chodník Výpusta 775265) ................................        943.217,00 Kč

                Celkem  943.217,- Kč, tj. 96,74 % rozpočtu

 

PROVOZ  VEŘEJNÉ  SILNIČNÍ  DOPRAVY

 

Výdaje na dopravní obslužnost ........................................................              37.950,00 Kč

                Celkem 37.950,- Kč, tj. 99,87 % rozpočtu

 

OSTATNÍ  ZÁLEŽITOSTI  ŽELEZNIČNÍ  DOPRAVY

 

Neinvestiční příspěvky  (parní vlak) .....................................................          2.000,00 Kč

                Celkem 2.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu

PITNÁ  VODA

 

Budovy, haly, stavby ( voda Horňansko) ...............................................    3.711.625,50 Kč

                Celkem 3.711.625,50 Kč, tj. 85,80 % rozpočtu

 

ODVÁDĚNÍ  A  ČISTĚNÍ  ODPADNÍCH  VOD

 

Nákup ostatních služeb(odběry a měření odp. vod, .)………………….  12.924,00 Kč

Budovy, haly, stavby (dokumentace ke kanalizaci) ..………………….    206.005,00 Kč

                Celkem 218.930,- Kč, tj. 37,42 % rozpočtu

 

ÚPRAVY  DROBNÝCH  VODNÍCH  TOKU

 

Nákup materiálu ( Vesník) .......................................................................      5.578,00 Kč

Nákup služeb (Vesník) .............................................................................    21.180,00 Kč

                Celkem 26.758,- Kč, tj. 99,10 % rozpočtu

 

PŘEDŠKOLNÍ  ZAŘÍZENÍ

Příspěvky MŠ .................................................. ......................................      125.000,00 Kč                                 

                Celkem 125.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu

 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLY

Neinvestiční dotace obcím ( ZŠ) .........................................................            401.574,00 Kč

Neinvestiční příspěvky (Horní Lideč) .................................................            1.000,00 Kč

                Celkem 402.574,00 Kč, tj. 100,39 % rozpočtu

 

ČINNOSTI  KNIHOVNICKÉ

Ostatní osobní výdaje ..........................................................................           24.447,00 Kč

Pojištění sociální ..................................................................................                   6.181,00 Kč

Pojištění zdravotní ...............................................................................             2.210,00 Kč

Knihy, tisk ...........................................................................................     10.549,50 Kč

Nákup materiálu ..................................................................................                    1.247,00 Kč

Služby pošt...…………………………….……………………………                 100,00 Kč

Pohoštění ..............................................................................................                 124,50 Kč

                Celkem 44.859,- Kč, tj. 89,72 % rozpočtu

 

OSTATNÍ  ZÁLEŽITOSTI  KULTURY

Dary obyvatelstvu (Potečtour,tenis) .......................................................             7.000,00 Kč

                Celkem 7.000,- Kč, tj. 100  % rozpočtu

 

ČINNOST  REGISTROVANÝCH  CÍRKVÍ

 

Plyn (kaplička ) ……….. ………………………………………………           14.312,00 Kč

Elektrická energie (kaplička) .................................................................              3.005,00 Kč

                Celkem 17.317,- Kč, tj. 101,86 % rozpočtu

 

 

OSTATNÍ  ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU

 

Naše obec ………………………………………………………………         14.042,00 Kč

                Celkem 14.042,00 Kč, tj. 108,02 % rozpočtu

 

ZÁJMOVÁ  ČINNOST  V KULTUŘE

 

Ostatní dotace ( Ženy, Myslivci, ČK) .....................................................             18.000,00 Kč

                Celkem 18.000 Kč, tj. 100 % rozpočtu

 

 

OSTATNÍ  ZÁLEŽITOSTI  KULTURY

 

Ostatní osobní výdaje ( výstava řemesel) ................................................                353,00 Kč

Služby pošt ( jubilanti, narozené děti) .....................................................                1.715,00 Kč

Nákup ostatních služeb (dovoz do divadla,důchodci, Hostýn)...........…..                       14.639,00 Kč

Pohoštění ( zájezd důchodci, parní vlak ).................................................              4.723,00  Kč

Ostatní neinv. dotace ( prezentace obce Rožnov) ....................................             1.500,00 Kč

Dary obyvatelstvu (38 jubilantů x 500, 11narozených dětí x 2tis.,schola 2tis)   43.000,00 Kč

                Celkem 65.930,- Kč, tj. 89,09 % rozpočtu

 

OSTATNÍ  TĚLOVÝCHOVNÁ  ČINNOST

 

Nákup materiálu (stoly a lavičky, poháry) ...............................................           24.938,00 Kč

Nákup ostatních služeb ( zemní práce-studna  hřiště) .............................              8.000,00 Kč

Neinvestiční dotace sdružením – TJ Družstevník ....................................            70.000,00 Kč

                Celkem 102.938,- Kč, tj. 99,94 % rozpočtu

 

 

VYUŽITÍ  VOLNÉHO  ČASU  DĚTÍ  A  MLÁDEŽE

Dary obyvatelstvu ( dětský den) ...............................................................               6.000,00 Kč

                Celkem 6.000 Kč, tj. 100 % rozpočtu

 

OSTATNÍ  NEMOCNICE

Ostatní neinv. dotace (nemocnice Slavičín, ) ………………...................           5.000,00 Kč

                Celkem 5.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu

 

ODBORNÉ  LÉČEBNÉ ÚSTAVY

 

Ostatní neinv. dotace (Naděje) .................................................................            5.000,00 Kč

                Celkem 5.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu

 

VEŘEJNÉ  OSVÉTLENÍ

Elektrická energie ......................................................................................               96.465,50 Kč

Opravy a udržování ...................................................................................               1.249,00 Kč

                Celkem  97.714,50 Kč, tj.  98,70  % rozpočtu

 

VÝSTAVBA  MÍSTNÍCH  INŽENÝRSKÝCH  SÍTÍ

 

Opravy a udržování (Plynárny-údržba) .....................................................    97.636,00 Kč

                Celkem 97.636,- Kč, tj. 48,82 % rozpočtu

 

KOMUNÁLNÍ  SLUŽBY

Ostatní neinv. dotace (mikroregion JV) .....................................................       2.310,00 Kč

                Celkem 2.310,- Kč, tj. 115,50 % rozpočtu

 

SBĚR  A  SVOZ  NEBEZPEČNÝCH  ODPADU

 

Nákup služeb ............................................................................................    24.967,00 Kč

                Celkem 24.967,- Kč, tj. 99,87 % rozpočtu

 

SBĚR  A  SVOZ  KOMUNÁLNÍCH  ODPADU

 

Ostatní osobní výdaje (sběr do kontejneru) ..........................................         1.000,00 Kč

Nákup služeb – svoz odpadu .................................................................    232.183,00 Kč

                Celkem 233.183,- Kč, tj. 92,90 % rozpočtu

 

PÉČE  O  VZHLED  OBCÍ  A  VEŘEJNOU  ZELEŇ

 

Platy zaměstnanců – VPP ........................................................................  124.292,00 Kč

Povinné poj. na sociální zabezpečení ......................................................    32.317,00 Kč

Povinné poj. na zdravotní pojištění .........................................................    11.190,00 Kč

Nákup ostatních služeb (rypadlonakladač) ……………………………..      3.927,00 Kč

                Celkem 171.726,- Kč, tj. 74,99 % rozpočtu

 

OSTATNÍ  ČINNOSTI  K OCHRANĚ  PŘÍRODY

 

Ostatní neinv. dotace (příspěvek Kosenka) ............................................        1.000,00 Kč

                Celkem 1.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu

 

POŽÁRNÍ  OCHRANA

Plyn zbrojnice .........................................................................................   11.556,85 Kč

Elektrická energie ...................................................................................   23.983,50 Kč

Pohonné hmoty a maziva ........................................................................   11.211,50 Kč

Služby peněžních ústavů (poj. Avia, poj. hasičů)....................................   13.238,00 Kč

Nákup ostatních služeb (emise,TP, )............................…………………     1.800,00 Kč

Opravy a udržování (Avia).......................................................................   14.689,50 Kč

Neinvestiční dotace ................................................................................      6.000,00 Kč

                Celkem 82.479,35 Kč, tj. 97,03 % rozpočtu

 

ZASTUPITELSTVA  OBCÍ

Ostatní platy (refundace) ...........................................................................           9.971,00 Kč

Ostatní osobní výdaje (dohody) .................................................................         1.432,00 Kč

Odměny členů zastupitelstev obcí .............................................................     852.820,00 Kč

Povinné poj. na soc. zabezpečení ..............................................................    199.348,00 Kč

Povinné poj. na zdrav. pojištění .................................................................     76.283,00 Kč

Pohoštění a dary..........................................................................................            7.993,50 Kč

                Celkem 1.147.847,50 Kč, tj. 99,47 % rozpočtu

 

VOLBY  DO KRAJE  A  SENÁTU

 

Ostatní osobní výdaje (volební komise)......................................................      15.910,00 Kč

Povinné poj. na veř. zdravotní pojištění .....................................................        1.242,00 Kč

Nákup materiálu (kancelářské potřeby) ......................................................       1.623,00 Kč

Nákup ostatních služeb (úprava programů) ................................................       2.125,00 Kč

Pohoštění .....................................................................................................       1.624,00 Kč

                Celkem 22.524,00 Kč, tj. 75,08 % rozpočtu

 

ČINNOST  MÍSTNÍ  SPRÁVY

 

Platy zaměstnanců ......................................................................................        262.615,00 Kč

Ostatní os. výdaje – dohody o PP ...............................................................     20.851,00 Kč

Povinné poj na sociální zab. .......................................................................     72.959,00 Kč

Povinné poj. na zdravotní zabezp. ..............................................................     25.199,00 Kč

Knihy, uč. pomůcky, tisk (noviny, časopisy Sb.zákonů) …………………    18.199,90 Kč

DHIM (monitor, kopírka, počítač)...............................................................     33.761,00 Kč

Nákup materiálu (kancelářské potřeby,mat.chodník OÚ, pletivo,

                             materiál na opravy WC a umyvárny) ....……………….    224.732,50 Kč

Studená voda ..............................................................................................         7.645,00 Kč

Plyn .............................................................................................................     121.625,72 Kč

Elektrická energie .......................................................................................       42.003,00 Kč

Služby pošt .................................................................................................         3.459,00 Kč

Služby telekomunikací a radiok.(telefon,mobil,) ........... ..........................        25.945,36 Kč 

Služby peněžních ústavů ...........................................................................        24.541,00 Kč

Konzultační, poradenské a právní služby (revize,znal. posud, sepis smluv)..   13.370,00 Kč

Služby školení a vzdělávání ........................................................................        1.290,00 Kč

Nákup ostatních služeb(internetové domény,geometrické plány,obědy OÚ, střežení objektu,údržby programů,, poplatek za rozhlas, revizní zprávy,malování, instalatér,

práce na chodníku).................................................................................…...   196.466,00 Kč

Opravy a udržování (opr.kopírky, světel, plynového kotle)….....................     10.479,00 Kč

Cestovné ......................................................................................................      37.460,00 Kč

Pohoštění ......................................................................................................       1.378,50 Kč

Věcné dary (obraz,knihy,poháry).................................................................        2.582,50 Kč

Ostatní neinv. dotace nezisk. org. (příspěvek SMO) ...................................        1.765,00 Kč

Neinvestiční dotace obcím (přestupky)........................................................         5.700,00 Kč

Platby daní a poplatků .................................................................................         3.722,,00 Kč

Platby daní a poplatků krajům, obcím .........................................................         4.900,00 Kč

Ostatní dlouhodobý nehm. majetek – Změny územního plánu ...................       41.650,00 Kč

                Celkem 1.204.299,48 Kč, tj. 86,83 % rozpočtu

 

 

 

PŘEVODY  VLASTNÍM  FONDUM

 

Převod z BÚ do FKSP .................................................................................       23.120,00 Kč

Převod vlastním rozpočt. účtům ( z OP lesy na BÚ) ...................................       22.641,53 Kč

                Celkem 50.630,53 Kč, tj. 95,53 % rozpočtu

 

VÝDAJE  CELKEM  10.341.204,43 Kč, tj. 85,58 % rozpočtu

VÝSLEDEK  HOSPODAŘENÍ  - 838.771,25 Kč