ROZBOR  HOSPODAŘENÍ  OBCE  POTEČ  ZA  ROK  2009

 

P Ř Í J M Y

 

DANĚ

Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti ................................................    1.083.729,50Kč

Daň z př. fyz. osob se SVC......................................................................       456.479,23Kč

Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů .................................................     100.155,68Kč

Daň z příjmu právnických osob ............................................................    1. 172.262,65Kč

Daň z přidané hodnoty ...........................................................................   2. 375.583,00Kč

Popl. za likvidaci kom. odpadů ..............................................................         26.478,00Kč

Poplatky ze psů ........................................................................................             7.050,00Kč

Odvod výtěžku z provoz. loterií ................................................................    14.660,00 Kč

Správní poplatky .....................................................................................          20.990,00 Kč

Daň z nemovitostí ....................................................................................       157.559,22Kč

DOTACE

Neinvestiční přijaté dotace – volby ........................................................        20.000,00 Kč

Neinvestiční přijaté dotace ze SR ...........................................................        57.300,00 Kč

Dotace ze stát. rozp. ( VPP, CzechPoit)……….………………………       447.679,00 Kč

Neinvestiční přijaté dotace od krajů (lesy) ............................................         13.752,00 Kč

Převody z rozpočtových účtů (příjem do FKSP) ...................................         39.118,00 Kč

                Celkem 5.992.796,28 Kč, tj. celkem 98,96 % rozpočtu

 

ZEMĚDĚLSTVÍ

                Příjmy z pronájmu pozemků ..................................................................        22.948,00 Kč

                Celkem 22.948,- Kč, tj.79,13 % rozpočtu

 

LESNÍ  HOSPODÁŘSTVÍ

Příjmy za dřevo ......................................................................................   834.962,00 Kč

                Celkem  834.962.- Kč, tj.128,46  % rozpočtu

 

DVÁDĚNÍ  A  ČISTĚNÍ  ODPADNÍCH  VOD

Příjmy z pronájmu movitých věcí (vodovod) ........................................       10.000,00 Kč

                Celkem 5.000,- Kč, tj. 50 % rozpočtu

 

OSTATNÍ  ZÁLEŽITOSTI  KULTURY

Příjmy z prodeje zboží – knihy Poteč .....................................................       2.500,00 Kč

                Celkem 2.500,- Kč, tj. 83,33 % rozpočtu

 

NEBYTOVÉ  HOSPODÁŘSTVÍ

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (Koloniál, Telecom,

                kulturní místnost, reklamní tabule, kadeřnice) ............................              44.795,00 Kč

                Celkem 44.795,00 Kč, tj. 99,54 % rozpočtu

 

VÝSTAVBA A ÚDRŽBA  M9STNÍCH  ING.  SÍTÍ

Příjmy z pronájmu – plynovod…………………………………………..  241.869,00 Kč

                Celkem 241.869,- Kč, tj. 191,96 % rozpočtu

 

SBĚR  A  SVOZ  KOMUNÁLNÍCH  ODPADU

Příjmy za známky a pytle PET ................................................................     70.420,00 Kč

                Celkem 70.420,-  Kč, tj. 102,60 % rozpočtu

 

ČINNOST  MÍSTNÍ  SPRÁVY

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ( doprava Avií, kopírování,

                vyhlášení rozhlasem, pohledy) .................................................... 19.406,00 Kč

Ostatní příjmy z vlastní činnosti  ( věcné břemenoE.On)…..………….       6.180,00 Kč

Příjmy z prodeje pozemku ……………………………………………..   266.700,00 Kč

                Celkem 292.286,- Kč,  tj. 98,41 % rozpočtu

 

OBECNÉ  PŘÍJMY

 

Příjmy z úroků .........................................................................................           9.526,70 Kč

Příjmy z podílů a z dividend  ( Sigulár,  čs, PL Sporoinvest )........ .........     63.190,00 Kč

                Celkem 72.716,70 Kč, tj. 90,90 % rozpočtu

 

PŘÍJMY  CELKEM 7.585.292,98 Kč, tj 100,28 % rozpočtu

 

 

V Ý D A J E

 

PODNIKÁNÍ  V ZEMĚDĚLSTVÍ

 

Nájemné za půdu (pozemkový fond) .................................................          6.438,00 Kč

Platby daní a poplatků (daň z převodu pozemků) .............................         26.730,00 Kč

                Celkem 33.168,- Kč, tj. 97,55 % rozpočtu

 

LESNÍ  HOSPODÁŘSTVÍ

 

Nákup materiálu.................................................................................         19.849,00 Kč

Služby peněžních ústavů....................................................................           3.390,00 Kč

Nákup ostatních služeb (hajný  …………………....……………….       244.034,10 Kč

Cestovné.............................................................................................          5.922,00 Kč

Nákup služeb ( příjem dřeva ,těžba , přibliž.)..... …………………….    361.566,00 Kč

                Celkem  634.761,10 Kč, tj. 99,84 % rozpočtu                                                                          

 

SILNICE

 

Ostatní osobní výdaje – prohrnování sněhu .......................................          19.560,00 Kč

Nákup materiálu ( na traktor, frézu) ..................................................           16.553,00 Kč

Pohonné hmoty a maziva (traktor, fréza) ..........................................        31.000,00 Kč

Nákup ostatních služeb( emise, TP, práce UNC a Matyáš-sněh)…...........            35.225,00 Kč

Opravy a udržování (opr. traktoru)…..………………………………            4.760,00 Kč

Budovy, haly, stavby (cesta Sudkovec) ..............................................     2.413.908,02 Kč

Pozemky ………….. .........................................................................            18.220,00 Kč

                Celkem 2.540.039,02Kč, tj. 101 % rozpočtu

 

 

 

OSTATNÍ  ZÁLEŽITOSTI  POZEMNÍCH  KOMUNIKACÍ

DHIM ( 2 dopravní zrcadla) ……………………………………………..     10.591,00 Kč

Nákup materiálu ( kámen, chodník k vlaku) …………………………….      30.280,00 Kč

Nákup ost. Služeb ( práce na chodníku k vlaku ) ……………………….       41.714,00 Kč

Budovy, haly, stavby ( chodník u kapličky )……. ................................        169.034,00 Kč

                Celkem  251.619,00 Kč, tj. 83,87 % rozpočtu

 

PROVOZ  VEŘEJNÉ  SILNIČNÍ  DOPRAVY

Výdaje na dopravní obslužnost ........................................................           38.500,00 Kč

                Celkem 38.500,- Kč, tj. 101,32 % rozpočtu

 

PITNÁ  VODA

Budovy, haly, stavby ( voda Horňansko) ...............................................         52.172,00 Kč

                Celkem 52.172,00 Kč, tj. 118,57 % rozpočtu

 

ODVÁDĚNÍ  A  ČISTĚNÍ  ODPADNÍCH  VOD

Nákup ostatních služeb(odběry a měření odp. vod 15708, oprava vpustí

Podlání 23600,čistění kanálu 2052 .)……………………………….      41.360,00 Kč

Budovy, haly, stavby ( kanalizace)                           ..………………….    542.425,00 Kč

                Celkem 583.785,- Kč, tj. 25,38 % rozpočtu

 

PŘEDŠKOLNÍ  ZAŘÍZENÍ

Příspěvky MŠ .................................................. ......................................      115.000,00 Kč                                 

                Celkem 115.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu

 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLY

Neinvestiční dotace obcím ( ZŠ) .........................................................         402.912,00 Kč

                Celkem 402.912,00 Kč, tj. 99 % rozpočtu

 

ČINNOSTI  KNIHOVNICKÉ

Ostatní osobní výdaje ..........................................................................           26.762,00 Kč

Pojištění sociální ..................................................................................                    562,00 Kč

Pojištění zdravotní ...............................................................................                627,00 Kč

Knihy, tisk ...........................................................................................                  14.685,00 Kč

Nákup materiálu ..................................................................................                  3.469,00 Kč

Pohoštění ..............................................................................................                  58,00 Kč

                Celkem 46.163,- Kč, tj. 78,24 % rozpočtu

 

OSTATNÍ  ZÁLEŽITOSTI  KULTURY

Dary obyvatelstvu (Potečtour,tenis) .......................................................          6.000,00 Kč

                Celkem 7.000,- Kč, tj. 85,71  % rozpočtu

 

ČINNOST  REGISTROVANÝCH  CÍRKVÍ

Plyn (kaplička ) ……….. ………………………………………………           29.014,00 Kč

Elektrická energie (kaplička) .................................................................              5.385,85 Kč

Inv. Transfer církvi (elektrika,klempíř) ……………………………….        63.671,00 Kč

Celkem 98.070,85 Kč, tj. 46,04 % rozpočtu

 

OSTATNÍ  ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU

Naše obec ………………………………………………………………         16.850,00 Kč

                Celkem 16.850,00 Kč, tj. 120,36 % rozpočtu

 

ZÁJMOVÁ  ČINNOST  V KULTUŘE

Ostatní dotace ( Ženy, Myslivci, ČK, schola) .............................................                    24.000,00 Kč

                Celkem 24.000 Kč, tj. 100 % rozpočtu

 

OSTATNÍ  ZÁLEŽITOSTI  KULTURY

Brožury kaplička ……………………………………………………….             8.092,00 Kč

Služby pošt ( jubilanti, narozené děti) .....................................................             1.155,00 Kč

Nákup ostatních služeb (dovoz do divadla,důchodci, Hostýn,Podhradské

skaly, koncert Praha)...........…………………………………………              25.262,00 Kč

Pohoštění ( zájezd důchodci, koncert ).................................................                4.865,00  Kč

Dary obyvatelstvu (27 jubilantů x 500, 10narozených dětí x 2tis.,) …               33.500,00 Kč

                Celkem 72.874,- Kč, tj. 99,83 % rozpočtu

 

 

OSTATNÍ  TĚLOVÝCHOVNÁ  ČINNOST

Nákup materiálu ( poháry žák. turnaj) .....................................................             1.980,00 Kč

Neinvestiční dotace sdružením – TJ Družstevník ....................................         75.000,00 Kč

Přístroje a zařízení (síť) …………………………………………………           66.343,80 Kč

                Celkem 143.323,80 Kč, tj. 100,23 % rozpočtu

 

VYUŽITÍ  VOLNÉHO  ČASU  DĚTÍ  A  MLÁDEŽE

 

Dary obyvatelstvu ( dětský den) ...............................................................            6.000,00 Kč

                Celkem 6.000 Kč, tj. 100 % rozpočtu

 

 

OSTATNÍ  NEMOCNICE

 

Ostatní neinv. dotace (nemocnice Slavičín, ) ………………...................                        5.000,00 Kč

                Celkem 5.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu

 

 

 

VEŘEJNÉ  OSVÉTLENÍ

 

Nákup materiálu ………………………………………………………….             537,00 Kč

Elektrická energie ......................................................................................           115.484,54 Kč

Ostatní služby (plošina) ………………………………………………….           3.269,00 Kč ...

                Celkem  119.290,54 Kč, tj.  99,41  % rozpočtu

 

 

 

VÝSTAVBA  MÍSTNÍCH  INŽENÝRSKÝCH  SÍTÍ

 

Opravy a udržování (Plynárny-údržba) .....................................................    97.636,00 Kč

                Celkem 97.636,- Kč, tj. 99,63 % rozpočtu

 

ÚZEMNÍ  ROZVOJ

 

Nákup ostatních služeb (digitální mapy) ………………………………..    2.277,00 Kč

                Celkem 2.277,- Kč, tj. 75,9 % rozpočtu

 

KOMUNÁLNÍ  SLUŽBY

 

Ostatní neinv. dotace (mikroregion JV) .....................................................     2.364,00 Kč

                Celkem 2.364,- Kč, tj. 118,20 % rozpočtu

 

SBĚR  A  SVOZ  NEBEZPEČNÝCH  ODPADU

 

Nákup služeb ............................................................................................    29.161,00 Kč

                Celkem 29.161,- Kč, tj. 100,56 % rozpočtu

 

SBĚR  A  SVOZ  KOMUNÁLNÍCH  ODPADU

 

Nákup služeb – svoz odpadu .................................................................    199.369,00 Kč

                Celkem 199.369,- Kč, tj. 79,75 % rozpočtu

 

PÉČE  O  VZHLED  OBCÍ  A  VEŘEJNOU  ZELEŇ

Platy zaměstnanců – VPP ........................................................................  314.686,00 Kč

Povinné poj. na sociální zabezpečení ......................................................    61.346,00 Kč

Povinné poj. na zdravotní pojištění .........................................................    28.475,00 Kč

Ochranné pomůcky VPP ……………………………………………….       5.569,00 Kč

Nákup materiálu VPP …………………………………………………..     11.095,00 Kč

Náhrady mezd v době nemoci …………………………………………..      1.768,00 Kč

                Celkem 422.939,- Kč, tj. 69,68 % rozpočtu

 

OSTATNÍ  ČINNOSTI  K OCHRANĚ  PŘÍRODY

Ostatní neinv. dotace (příspěvek Kosenka) ............................................        1.000,00 Kč

                Celkem 1.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu

 

POŽÁRNÍ  OCHRANA

DHIM  (čerpadlo, proudnice, rozdělovač) …………………………….    34.040,00 Kč

Nákup materiálu (Kanál před zbr.,úprava sklepa) ……………………..   41.160,00 Kč

Plyn zbrojnice .........................................................................................     9.612,96 Kč

Elektrická energie ...................................................................................   26.218,17 Kč

Pohonné hmoty a maziva ........................................................................     8.200,00 Kč

Služby peněžních ústavů (poj. Avia, poj. hasičů)....................................   13.058,00 Kč

Nákup ostatních služeb (emise,TP,práce kanál + sklep ) ………………   70.830,00 Kč

Opravy a udržování (Avia).......................................................................     1.878,00 Kč

Neinvestiční dotace ................................................................................      6.000,00 Kč

Úprava stříkačky ………………………………………………………     78.216,00 Kč

                Celkem 289.213,13 Kč, tj. 99,73 % rozpočtu

 

ZASTUPITELSTVA  OBCÍ

Ostatní platy (refundace) ...........................................................................        12.191,00 Kč

Ostatní osobní výdaje (dohody) .................................................................      1.575,00 Kč

Odměny členů zastupitelstev obcí .............................................................  896.590,00 Kč

Povinné poj. na soc. zabezpečení ..............................................................    203.401,00 Kč

Povinné poj. na zdrav. pojištění .................................................................     80.754,00 Kč

Pohoštění a dary..........................................................................................         10.113,00 Kč

                Celkem 1.204.624,00 Kč, tj. 99,89 % rozpočtu

 

 

 

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Ostatní osobní výdaje (volební komise)......................................................      11.403,00 Kč

Povinné poj. na veř. zdravotní pojištění .....................................................           864,00 Kč

Nákup materiálu (kancelářské potřeby) ......................................................       3.088,00 Kč

Pohoštění .....................................................................................................          804,00 Kč

                Celkem 16.195,00 Kč, tj. 80,98 % rozpočtu

 

ČINNOST  MÍSTNÍ  SPRÁVY

Platy zaměstnanců ......................................................................................      269.758,00 Kč

Ostatní os. výdaje – dohody o PP(uklizečka)..............................................     25.564,00 Kč

Povinné poj na sociální zab. .......................................................................     65.020,00 Kč

Povinné poj. na zdravotní zabezp. ..............................................................     24.410,00 Kč

Knihy, uč. pomůcky, tisk (noviny, časopisy Sb.zákonů) …………………    17.900,00 Kč

Ochranné pomůcky (gumáky, vesta) ……………………………………..          549,00 Kč

DHIM (monitor, sestava PC, televizor, foťák, sekačka, tiskárna,

čtečky,mikrofony,koberec)...............................................................................   143.516,00 Kč

Nákup materiálu (kancelářské potřeby,odznaky,vlaječky, přístřešek)…..….     80.793,50Kč

Studená voda ..............................................................................................          9.789,00 Kč

Plyn .............................................................................................................        97.124,48Kč

Elektrická energie .......................................................................................        42.850,44Kč

Pohonné hmoty a maziva (auto) ………………………………………….          2.485,00 Kč

Služby pošt .................................................................................................          6.100,00 Kč

Služby telekomunikací a radiok.(telefon,mobil,) ........... ..........................         18.163,44 Kč 

Služby peněžních ústavů (poplatky + pojištění) ........................................         37.467,00 Kč

Konzultační, poradenské a právní služby (revize,znal. posud, sepis smluv)..   12.285,00 Kč

Služby školení a vzdělávání ........................................................................        1.390,00 Kč

Nákup ostatních služeb(internetové domény,geometrické plány,

obědy OÚ, střežení objektu,údržby programů,, poplatek za rozhlas,

revizní zprávy,TP,emise,znalecký posudek)…………...........................…...   126.603,20 Kč

Opravy a udržování (opr.kopírky, auta)……………………........................       6.472,00 Kč

Programové vybavení ……………………………………………………..        3.493,00 Kč

Cestovné ......................................................................................................       22.843,00 Kč

Pohoštění (svěcení kaple, hody + OÚ) .........................................................      35.073,50 Kč

Věcné dary (fašanky, ples,váza)..................................................................          1.077,00 Kč

Ostatní neinv. dotace nezisk. org. (příspěvek SMO) ...................................        1.778,00 Kč

Neinvestiční dotace obcím (přestupky)........................................................         8.000,00 Kč

Platby daní a poplatků .................................................................................             110,00 Kč

Platby daní a poplatků krajům, obcím .........................................................         3.500,00 Kč

Dary obyvatelstvu (5tis.Cmajdálka plyn,Jurčaga ½ protlak) ……………..         8.570,00 Kč

Ostatní dlouhodobý nehm. majetek – Změny územního plánu ...................       17.850,00 Kč

                Celkem 1.090.534,56 Kč, tj. 92,81 % rozpočtu

 

PŘEVODY  VLASTNÍM  FONDUM

Převod z BÚ do FKSP .................................................................................       39.118,00 Kč

               

VÝDAJE  CELKEM  8.591.435,40 Kč, tj. 79,96 % rozpočtu

 

VÝSLEDEK  HOSPODAŘENÍ  - 1.006.142,42 Kč