Obce Poteč

 

 Hodnocení programu obce za roky 2006-2010

 

 

1. Rozvoj sounáležitosti obyvatel v obci a přirozenému regionu:

* Jsme členy sdružení Jižního Valašska. Do jiných aktivit jsme nevstoupili.

* Podporujeme kulturní a společenské akce

 - Přispíváme na dětský karneval, divadlo, pletení korbáčů a malování vajíček, pouť na sv.Hostýn, posvěcení, májový pochod,  besedu s důchodci, dětský den,  žákovský turnaj, senátorské besedování, Potečtour, tenisový turnaj, zájezd důchodců, potecké hody, malování perníků, živý betlém.

* Informovanost občanů

- Vydali jsme tři čísla zpravodaje Naše obec. Vydali jsme brožuru ke kapli sv.Václava

- Kronika obce Poteč je pravidelně vedena.

- Nepodařila se nám rekonstrukce obecních nástěnek a nevydali jsme brožuru „Boží muka v Poteči.“

 

2. Podpora výstavby

* Podporujeme soukromou výstavbu rodinných domů a v této věci jsme schválili tři změny územního plánu.

* Dokončili jsme infrastrukturu v lokalitě Za Sudkovcem.

* V lokalitě Loučky byla povolena výstavba jednoho domu. V Záhumení jsou postaveny dva domy a další se připravují.

 

3.  Rozvoj hospodářství v obci

* Obec přiměřeně podporuje zemědělce, podnikatele a soukromé služby.

* Podpora cestovního ruchu a šetrné turistiky zůstala spíše na papíře.

* Povolili jsme napojení nové haly obkladů a dlažeb na vodu, plyn a kanalizaci.

* Poskytli jsme bezplatně výpočetní a kancelářskou techniku pro Singulární sdružení vlastníků lesa a Honební společenství Poteč.

 

4. Zachování, obnova a údržba venkovské zástavby

* Podpora historických budov zatím nebyla realizována, starosta má nesplněný úkol od rady vybrat budovy, které by měly být finančně podpořeny.

* Obecní budovy. Celková rekonstrukce střechy a fasády MŠ se chýlí ke konci, na Staré škole jsme natřeli fasádu oprava střechy není zatím realizovaná.

Nová budova pro hospodářské zázemí obce nebyla realizována, postavili jsme pouze přístřešek pro stroje na školním dvoře..

* U kaple sv. Václava jsme upravili okolí, vybudovali parkoviště a chodník přes Vesník.

 

5. Zkvalitnění občanské vybavenosti

*  Úkoly v obecní knihovně byly splněny. Roční podpora na nové knihy je vyšší něž 10.000,-Kč, veřejný internet je přístupný na třech počítačích. Knihovna byla vyhodnocena jako nejlepší ve Zlínském kraji a získala diplom ministra kultury s celkovým umístěním na 2-3 místě v republice.

*  Rozpočtová organizace MŠ a ŠJ má každý rok v rozpočtu prostředky na obnovu a nové vybavení, byla rekonstruována kuchyně a sociální zařízení.

*  Péče o staré občany

Beseda s důchodci byla pouze v roce 2010, zájezdy pro důchodce byly každoročně.

Při dožití významných životních jubileí poskytovala obec pravidelně finanční dary.             (příspěvky 500,- Kč, při dožití 70, 75, 80 .......)

-  Finančně přispíváme nemocnici Slavičín každoročně 5.000,-Kč.

* Péče o mládež a tělovýchovu

-  Obec dotuje tradiční dětský karneval a dětský den 6.000,-Kč.

-  Příspěvek přispívá TJ na činnost 65 - 143 tis. ročně.

- Obec poskytovala příspěvek rodině při narození dítěte ve výši 2.000,- Kč.

- Podpora fungujícím spolkům v obci byla 6.000,-Kč ročně.                      

- Postavení nového víceúčelového hřiště pro děti a generální oprava kabin TJ se nepodařilo zatím realizovat.

 

6. Úprava veřejných prostranství

* Veřejná zeleň – Údržba byla prostřednictvím VPP zajištěna.

* Veřejné prostranství

-  Chodník u silnice I/57 přes celou obec je dobudován.

- Stávající zastávky a pořádek kolem nich jsme udržovali přiměřeně.

- Jak se daří malým návsím Střed, Horňansko, Výpusta a Podlání posuďte sami.

- Novou zastávku u dráhy a vybudování rybníků na  Nádevsí, v Rakém a v Sudkovci se nepodařilo splnit.

 

7. Dobudování technické infrastruktury

* Vodovod do Horňanska je dokončen.

* Odkanalizování obce je v poslední fázi přípravy a první část kanalizace a připojení Sudkovce na čistírnu ve Val. Kloboukách je dokončeno.

* Cyklistické stesky. S přípravou cyklostezky do Valašských Příkaz se zatím nezačalo. Oprava cyklostezky do Nedašové Lhoty – svážnice taktéž nepřipravena.

* Místní komunikace

- Vybudovali jsme novou komunikaci Sudkovec  a opravili část pod viaduktem do Horňanska. Ostatní připravované opravy nebyly realizovány (Hlavní-Horňansko, ke Kašom, za Polanskýma, k Žákovi, Lůčky, za humny-Klátek, za zbrojnicí,).

 * Polní cesty  - Zpevnění hlavních polních cest navazujících na MK nerealizováno.

 * Veřejné osvětlení a místní rozhlas

 - Veřejné osvětlení bylo rozšířeno ke Kašům, za Polanskýma, Sudovec a Podlání. Veřejný rozhlas byl rozšířen  v Sudkovci.

8. Ochrana a obnova kulturní krajiny

* Kulturní krajina – staráme se o okolí kaple Dělanovec, údržbu studánek dělají myslivci.

 * Pro zemědělce provádíme identifikaci pozemků a pomoc při získávání dotací bezplatně.

* Pozemkové úpravy – Došlo k digitalizaci katastru, vlastnické vztahy byly přeneseny do katastrální mapy. Obec poskytuje pomoc s novými daňovými přiznáními vlastníků nemovitostí.

* Obnova a údržba polních a lesních cest – Podařilo se jen částečně řešit vlastnické vztahy ke Svážnici. Zprůjezdnění polních a lesních cest řeší obec průběžně.

 

Návrh : Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí 8.10.2010

 

 

                                                                                                Josef Mana

                                                                                              starosta obce