ROZBOR  HOSPODAŘENÍ  OBCE  POTEČ  ZA  ROK  2010

P Ř Í J M Y

 

DANĚ

Daň z příjmu fyz. os ze závislé činnosti ................................................       969.755,65Kč

Daň z př. fyz. osob se SVC......................................................................    456.901,13Kč

Daň z příjmu fyz. osob z kapit. výnosů .................................................        98.996,27Kč

Daň z příjmu právnických osob ............................................................    1. 152.428,39Kč

Daň z příjmů právn. osob obec ………………………………………..         63.800,00Kč

Daň z přidané hodnoty ...........................................................................   2. 603.194,00Kč

Popl. za odnětí pozemků plnících funkci lesa …………………………          6.628,00Kč

Popl. za likvidaci kom. odpadů ..............................................................        28.896,00Kč

Poplatky ze psů ........................................................................................        7.400,00Kč

Správní poplatky .....................................................................................      19.900,00 Kč

Daň z nemovitostí ....................................................................................   258.686,68Kč

 

DOTACE

Neinvestiční přijaté dotace – volby ,sčítání lidu......................................        49.939,00 Kč

Neinvestiční přijaté dotace ze SR ...........................................................       245.700,00 Kč

Dotace ze stát. rozp. ( VPP, )……….…………………………. ………       399.531,00 Kč

Neinvestiční přijaté dotace od krajů (lesy,knihovna) .............................         76.816,00 Kč

Převody z rozpočtových účtů (příjem do FKSP) ...................................         39.331,00 Kč

Investiční přijaté transfery od krajů (kanalizace, rekonstrukce MŠ) ….      2.104.000,00Kč

            Celkem 8.580.903,12 Kč, tj. celkem 93,37 % rozpočtu

 

ZEMĚDĚLSTVÍ

Příjmy z pronájmu pozemků ..................................................................        21.569,00 Kč

            Celkem 21.569,- Kč, tj.93.78 % rozpočtu

 

LESNÍ  HOSPODÁŘSTVÍ

Příjmy za dřevo ......................................................................................   2.536.883,20 Kč

Příjmy z pronájmu (Honitba) ………………………………………….        10.011,00 Kč

            Celkem  2.546.894.20 Kč, tj.99,80  % rozpočtu

 

ODVÁDĚNÍ  A  ČISTĚNÍ  ODPADNÍCH  VOD

Příjmy z pronájmu movitých věcí (vodovod) ........................................        5.000,00 Kč

            Celkem 5.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu

 

ČINNOSTI  KNIHOVNICKÉ

Příjmy z poskytování služeb…………………………………………..       3.804,00 Kč

            Celkem 3.804,- Kč, tj. 95,10 % rozpočtu

 

OSTATNÍ  ZÁLEŽITOSTI  KULTURY

Příjmy z prodeje zboží – knihy Poteč .....................................................         500,00 Kč

            Celkem 500,- Kč, tj. 25 % rozpočtu

 

 

NEBYTOVÉ  HOSPODÁŘSTVÍ

Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí (Koloniál, Telecom,

            kulturní místnost, reklamní tabule, kadeřnice) ............................     44.939,00 Kč

            Celkem 44.939,00 Kč, tj. 99,86 % rozpočtu

 

VÝSTAVBA A ÚDRŽBA  MÍSTNÍCH  ING.  SÍTÍ

Příjmy z pronájmu – plynovod…………………………………………..  152.450,00 Kč

            Celkem 152.450,- Kč, tj. 99,64 % rozpočtu

 

SBĚR  A  SVOZ  KOMUNÁLNÍCH  ODPADU

Příjmy za známky a pytle PET ................................................................    73.700,00 Kč

            Celkem 73.700,-  Kč, tj. 92,13 % rozpočtu

 

ČINNOST  MÍSTNÍ  SPRÁVY

Příjmy z poskytování služeb a výrobků ( doprava Avií, kopírování,

            vyhlášení rozhlasem, pohledy) ....................................................     14.861,00 Kč

Příjmy z prodeje nepotřebného majetku – aukce ………………………         850,00 Kč  

            Celkem 15.711,- Kč,  tj. 54,18 % rozpočtu

 

OBECNÉ  PŘÍJMY

Příjmy z úroků .........................................................................................       3.452,11 Kč

Příjmy z podílů a z dividend  ( Sigulár,  čs, PL Sporoinvest )........ .........     18.850,00 Kč

            Celkem 22.302,11 Kč, tj. 37,17 % rozpočtu

 

PŘÍJMY  CELKEM 11.467.772,43 Kč, tj 94,44% rozpočtu

 

 

 

 

 

V Ý D A J E

 

PODNIKÁNÍ  V ZEMĚDĚLSTVÍ

Nájemné za půdu (pozemkový fond) .................................................          6.438,00 Kč

Platby daní a poplatků (daň z převodu pozemků) .............................              754,00 Kč

            Celkem 7.192,- Kč, tj. 65,38% rozpočtu

 

LESNÍ  HOSPODÁŘSTVÍ

Nákup materiálu.................................................................................         17.913,00 Kč

Služby peněžních ústavů (popl.ba, pojištění lesa).............................           3.390,00 Kč

Nákup ostatních služeb (hajný,práce v lese) ……....……………….         430.310,40Kč

Cestovné.............................................................................................           3.648,00 Kč

Nákup služeb ( příjem dřeva ,těžba , přibliž.)..... …………………….     570.641,00 Kč

Nákup lesních pozemků ……………………………………………..        56.000,00 Kč

            Celkem  1.144.702,40 Kč, tj.95,84 % rozpočtu                                                      

 

SILNICE

Ostatní osobní výdaje – prohrnování sněhu .......................................          18.240,00 Kč

DHIM (nádoba na posyp,dopr.zrcadlo) …………………………….           13.920,00 Kč

Nákup materiálu ( na traktor, frézu) ..................................................             6.575,00 Kč

Pohonné hmoty a maziva (traktor, fréza) ..........................................          39.869,00 Kč

Nákup ostatních služeb( posyp kamenem) …………………...........              1.019,00 Kč

Opravy a udržování (opr. traktoru)…..………………………………        134.252,00 Kč

Budovy, haly, stavby (dokumentace,chodník Sudkovec) ..................         146.033,00 Kč

Stroje,zařízení(měření rychlosti,Smajlíci) ………………………….         100.651,00 Kč

Pozemky ………….. .........................................................................            18.399,00 Kč

            Celkem 478.958,-Kč, tj. 100,62 % rozpočtu

 

OSTATNÍ  ZÁLEŽITOSTI  POZEMNÍCH  KOMUNIKACÍ

Nákup materiálu ( kámen, chodník,zábradlí,frézovaná). ……………….      50.125,00 Kč

Nákup ost. služeb (zaměření,cesta Horňansko) ………….…………….        83.429,00 Kč

Budovy, haly, stavby ( kapl, cesta,zídkaSlabík )…. ................................     121.889,00 Kč

            Celkem  255.443,00 Kč, tj. 99,78 % rozpočtu

 

 

PROVOZ  VEŘEJNÉ  SILNIČNÍ  DOPRAVY

Výdaje na dopravní obslužnost ........................................................           54.670,00 Kč

            Celkem 54.670,- Kč, tj. 99,40 % rozpočtu

 

 

ODVÁDĚNÍ  A  ČISTĚNÍ  ODPADNÍCH  VOD

Nákup materiálu (kanál)……………………………………………….         7.011,00 Kč

Nákup ostatních služeb(odběry a měření odp. vod.)…………………….   17.335,00 Kč

Budovy, haly, stavby ( kanalizace Sudkovec,Záhumení,Lůčky)………..2.209.133,00 Kč

            Celkem 2.233.479,00 Kč, tj. 82,29 % rozpočtu

 

 

PŘEDŠKOLNÍ  ZAŘÍZENÍ

Příspěvky MŠ .................................................. ......................................      120.000,00 Kč                                 

            Celkem 120.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu

 

ZÁKLADNÍ  ŠKOLY

Neinvestiční dotace obcím ( ZŠ) .........................................................        420.686,00 Kč

            Celkem 420.686,00 Kč, tj. 100,16 % rozpočtu

 

ČINNOSTI  KNIHOVNICKÉ

Ostatní osobní výdaje ..........................................................................           30.076,00 Kč

Pojištění sociální ..................................................................................              6.006,00 Kč

Pojištění zdravotní ...............................................................................              2.484,00 Kč

Knihy, tisk ...........................................................................................            15.085,00 Kč

DHIM (počítač,stůl,foťák)… ………………………………………..             24.881,00 Kč

Nákup materiálu (štítky,koberec,regály,barvy,stolek) ...............................       18.005,10 Kč

Nákup ostatních služeb (malování) ..................……………………..                5.462,00 Kč

Opravy a udržování (čalounění)………………………………………              4.000,00 Kč

Cestovné (Praha) ……………………………………………………..               6.594,00 Kč

Pohoštění ..............................................................................................                 901,50 Kč

            Celkem 113.494,60 Kč, tj. 100,44 % rozpočtu

 

OSTATNÍ  ZÁLEŽITOSTI  KULTURY

Dary obyvatelstvu (Potečtour,tenis) .......................................................          6.500,00 Kč

            Celkem 6.500,- Kč, tj. 108,33  % rozpočtu

 

ZACHOVÁNÍ  A  OBNOVA HODNOT HISTOR.

Budovy,haly,stavby (památník) ………………………………………          100.270,00 Kč

            Celkem 100.270,00 Kč, tj. 100,27 % rozpočtu

 

ČINNOST  REGISTROVANÝCH  CÍRKVÍ

Inv. transfer církvi (lavice) …………………….…………………….             100.000,00 Kč

Plyn kaplička …………………………………………………………                4.087,99 Kč

Elektřina kaplička …………………………………………………….           3.929,00 Kč

Celkem 108.016,99 Kč, tj. 96,44 % rozpočtu

 

 

OSTATNÍ  ZÁLEŽITOSTI SDĚLOVACÍCH PROSTŘEDKU

Naše obec ………………………………………………………………         17.280,00 Kč

            Celkem 17.280,00 Kč, tj. 101,65 % rozpočtu

 

ZÁJMOVÁ  ČINNOST  V KULTUŘE

Ostatní dotace ( Ženy, Myslivci, ČK) ...................................................           21.000,00 Kč

            Celkem 21.000 Kč, tj. 87,50 % rozpočtu

 

OSTATNÍ  ZÁLEŽITOSTI  KULTURY

Služby pošt ( jubilanti, narozené děti) .....................................................             1.330,00 Kč

Nákup ostatních služeb (dovoz do divadla,Potečanka důchodci,

beseda,zájezd důchodci) ……………………… ...........…………………        11.503,00 Kč

Pohoštění ( zájezd důchodci, koncert ).................................................              17.988,00  Kč

Dary obyvatelstvu (34 jubilantů x 500, 9 narozených dětí x 2tis.,) …               35.000,00 Kč

            Celkem 65.821,- Kč, tj. 98,24 % rozpočtu

 

OSTATNÍ  TĚLOVÝCHOVNÁ  ČINNOST

Neinvestiční dotace sdružením – TJ Družstevník ....................................         110.000,00 Kč

Přístroje a zařízení (síť) …………………………………………………           29.747,00 Kč

            Celkem 139.747,00 Kč, tj. 99,82 % rozpočtu

 

VYUŽITÍ  VOLNÉHO  ČASU  DĚTÍ  A  MLÁDEŽE

Dary obyvatelstvu ( dětský den) ...............................................................           6.000,00 Kč

            Celkem 6.000 Kč, tj. 9,68 % rozpočtu

 

 

OSTATNÍ  NEMOCNICE

Ostatní neinv. dotace (nemocnice Slavičín, ) ………………...................            5.000,00 Kč

            Celkem 5.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu

 

VEŘEJNÉ  OSVÉTLENÍ

Nákup materiálu ………………………………………………………….           4.324,00 Kč

Elektrická energie ......................................................................................          98.631,00 Kč

Ostatní služby (plošina) ………………………………………………….              984,00 Kč

Budovy,haly,stavby (el. vedení VO Lůčky) …………………………………        17.062,80 Kč

            Celkem  121.001,80 Kč, tj. 96,80 % rozpočtu

 

VÝSTAVBA  MÍSTNÍCH  INŽENÝRSKÝCH  SÍTÍ

Opravy a udržování (Plynárny-údržba) .....................................................    97.636,00 Kč

            Celkem 97.636,- Kč, tj. 99,63 % rozpočtu

 

ÚZEMNÍ  PLÁNOVÁNÍ

Územní plán ………………………………………………………………  313.200,00 Kč

            Celkem 313.200,- Kč, tj. 100,06 % rozpočtu

 

ÚZEMNÍ  ROZVOJ

Nákup ostatních služeb (digitální mapy) ………………………………..    2.277,00 Kč

            Celkem 2.277,- Kč, tj. 75,9 % rozpočtu

 

KOMUNÁLNÍ  SLUŽBY

Přihláška Vesnice roku …………………………………………………..    1.980,00 Kč

Ostatní neinv. dotace (mikroregion JV) .....................................................   2.307,00 Kč

            Celkem 4.287,- Kč, tj. 85,74 % rozpočtu

 

SBĚR  A  SVOZ  NEBEZPEČNÝCH  ODPADU

Nákup služeb ............................................................................................    25.497,00 Kč

            Celkem 25.497,- Kč, tj. 87,92 % rozpočtu

 

SBĚR  A  SVOZ  KOMUNÁLNÍCH  ODPADU

Nákup služeb – svoz odpadu .................................................................    221.750,00 Kč

            Celkem 221.750,- Kč, tj. 100,80 % rozpočtu

 

PÉČE  O  VZHLED  OBCÍ  A  VEŘEJNOU  ZELEŇ

Platy zaměstnanců – VPP ........................................................................  346.506,00 Kč

Povinné poj. na sociální zabezpečení ......................................................    76.730,00 Kč

Povinné poj. na zdravotní pojištění .........................................................    30.722,00 Kč

Ochranné pomůcky VPP ……………………………………………….       3.458,00 Kč

Nákup materiálu VPP …………………………………………………..     10.379,00 Kč

Náhrady mezd v době nemoci …………………………………………..      3.143,00 Kč

            Celkem 470.938,- Kč, tj. 96,11 % rozpočtu

 

 

OSTATNÍ  ČINNOSTI  K OCHRANĚ  PŘÍRODY

Ostatní neinv. dotace (příspěvek Kosenka) ............................................        2.000,00 Kč

            Celkem 2.000,- Kč, tj. 100 % rozpočtu

 

POŽÁRNÍ  OCHRANA

DHIM  (sada hadic,sací koš,savice) ………………….……………….    26.782,00 Kč

Nákup materiálu (vak 80l, barvy)……………… ……………………..     1.594,00 Kč

Plyn zbrojnice .........................................................................................     8.292,60Kč

Elektrická energie ...................................................................................   25.566,00 Kč

Pohonné hmoty a maziva ........................................................................   12.884,00 Kč

Služby peněžních ústavů (poj. Avia, poj. hasičů)....................................   12.923,00 Kč

Nákup ostatních služeb (emise,TP,dovoz Hostýn)……. ………………     5.466,00 Kč

Opravy a udržování (Avia).......................................................................     2.508,00 Kč

Cestovné ……………………………………………………………….      6.109,00 Kč

Pohoštění ……………………………………………………………….     5.200,00 Kč

Neinvestiční dotace (hasiči,kácení máje)................................................      8.000,00 Kč

            Celkem 115.324,60 Kč, tj. 99,42 % rozpočtu

 

ZASTUPITELSTVA  OBCÍ

Ostatní platy (refundace) ...........................................................................     10.110,00 Kč

Ostatní osobní výdaje (dohody) .................................................................       2.337,00 Kč

Odměny členů zastupitelstev obcí .............................................................   909.784,00 Kč

Odstupné …………………………………………………………………      55.290,00 Kč

Povinné poj. na soc. zabezpečení ..............................................................    183.816,00 Kč

Povinné poj. na zdrav. pojištění .................................................................     80.011,00 Kč

Placené pojistné ………………………………………………………….          966,00 Kč

Služby peněžních ústavů – pojištění zastupitelů …………………………      8.208,00 Kč

Pohoštění a dary..........................................................................................    13.824,00 Kč

Náhrady mezd v době nemoci ……………………………………………      3.278,00 Kč

            Celkem 1.266.624,00 Kč, tj. 97,51 % rozpočtu

 

VOLBY  DO PARLAMENTU ČR

Ostatní osobní výdaje (volební komise)......................................................      11.710,00 Kč

Povinné poj. na veř. zdravotní pojištění .....................................................           864,00 Kč

Nákup materiálu (kancelářské potřeby) ......................................................       2.502,00 Kč

Nákup ostatních služeb ……………………………………………………      1.146,00 Kč

Pohoštění .....................................................................................................          854,00 Kč

            Celkem 17.076,00 Kč, tj. 74,24 % rozpočtu

 

VOLBY  DO  ZASTUPITELSTEV

Ostatní osobní výdaje (volební komise) ………………………………….      14.324,00 Kč

Povinné poj. na veř. zdravotní pojištění ………………………………….        1.098,00 Kč

Nákup materiálu ………………………………………………………….        1.575,00 Kč

Pohoštění …………………………………………………………………        1.098,00 Kč

            Celkem 18.095,- Kč, tj. 75,40 % rozpočtu

 

ČINNOST  MÍSTNÍ  SPRÁVY

Platy zaměstnanců ......................................................................................   264.584,00 Kč

Ostatní os. výdaje – dohody o PP(uklizečka)..............................................     17.868,00 Kč

Povinné poj na sociální zab. .......................................................................     58.950,00 Kč

Povinné poj. na zdravotní zabezp. ..............................................................     23.433,00 Kč

Povinné pojistné  …………………………………………………………       2.650,00 Kč

Knihy, uč. pomůcky, tisk (noviny, časopisy Sb.zákonů) …………………     19.188,00 Kč

DHIM (vysavač, reprobedna,mobil starosta, mobil místostarosta)…..........     21.835,00 Kč

Nákup materiálu (kancelářské,čistící potřeby, 2 popelnice,fotky klíče)…...     32.480,00Kč

Studená voda ..............................................................................................        11.214,00 Kč

Plyn .............................................................................................................      113.371,01Kč

Elektrická energie .......................................................................................        44.039,00Kč

Pohonné hmoty a maziva (auto) ………………………………………….        17.840,60 Kč

Služby pošt .................................................................................................          4.726,00 Kč

Služby telekomunikací a radiok.(telefon,mobil,) ........... ..........................         23.120,83 Kč  

Služby peněžních ústavů (poplatky ) ………….........................................         26.942,00 Kč

Konzultační, poradenské a právní služby (revize,znal. posud, sepis smluv)..     14.450,00 Kč

Nákup ostatních služeb(internetové domény,geometrické plány,obědy OÚ, střežení objektu,

údržby programů,, poplatek za rozhlas, revizní zprávy,TP,emise, mytí auta, Zlaté stránky,

 malování MŠ)…..........................................................................…………....     83.438,80 Kč

Opravy a udržování (opr.kopírky, auta)……………………........................        19.128,00 Kč

Cestovné .......................................................................................................          2.302 ,00 Kč

Pohoštění ……..……………………….........................................................          4.835,00 Kč

Věcné dary  (obraz,jídlonosiče,váza) ..........................................................            5.097,00 Kč

Ostatní neinv. dotace nezisk. org. (příspěvek SMO, Haiti) .........................           4.788,00 Kč

Neinvestiční dotace obcím (přestupky)........................................................           2.800,00 Kč

Platby daní a poplatků .................................................................................         17.120,00 Kč

Platby daní a poplatků krajům, obcím .........................................................           4.050,00 Kč

Náhrady mezd v době nemoci …………………………………………….           3.934,00 Kč

Budovy, haly,stavby (rekonstrukce MŠ, zídka před OÚ)………………….    2.922.578,60 Kč

Stroje,přístroje,zařízení (nerez stožáry) ……………………………………        52.992,00 Kč

            Celkem 3.819.754,84 Kč, tj. 99,71 % rozpočtu

 

ŘEVODY  VLASTNÍM  FONDUM

Převod z BÚ do FKSP .................................................................................       39.331,00 Kč

 

OSTATNÍ  FINANČNÍ  OPERACE

DPH ………………………………………………………………………..     328.641,00 Kč

            Celkem 328.641,00 Kč, tj. 93,90 % rozpočtu

 

FINANČNÍ  VYPOŘÁDÁNÍ  MINULÝCH  LET

Vratka volby ……………………………………………………………..          3.813,00 Kč

 

VÝDAJE  CELKEM  12.165.506,23 Kč, tj 94,36 % rozpočtu

 

VÝSLEDEK  HOSPODAŘENÍ  - 697.733,80 Kč