Z Á P I S  z 01. zasedání Rady obce Poteč ze dne 16. 11. 2010

 

 Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

 

1.      RO se seznámila s pravomocemi rady dle zákona o obcích.

2.      RO projednala směrnici o vnitřní kontrolní činnosti. RO schvaluje, aby byl ve směrnici změněn místostarosta a směrnice byla předložena ZO ke schválení.

3.      RO schvaluje, aby bylo připraveno rozpočtové provizorium na leden a únor 2011.

4.      RO projednala používání paušálu pro bývalého místostarostu p.Machalu a rozhodla, že  p.Machalovi bude ukončeno používání mobilního telefonu. Poskytnutí mobilu pro starostu hasičů si musí hasiči řešit samostatně.

5.      RO projednala odměňování neuvolněných členů  a doporučuje ZO ponechat stávající odměny.

6.      RO schvaluje termín dalšího zasedání ZO na 10.-17.prosince – vánoční zasedání.

7.      RO doporučuje ZO schválit nákup budovy č.p.87 (Stolářovo) za 100 tis.Kč.

8.      RO projednala návrh na odkoupení pozemků p.č.2349/22 a 2347/49 od p. Šmatly za 3.000,-Kč a doporučuje ZO ke schválení.

9.      RO se seznámila s dokončováním stavebních akcí obce: MŠ je před dokončením, schází fasáda průčelí a stříšky nad vchody. Stavba musí být dokončena do 30.11.   

Úprava komunikace u Kozubíků je před dokončení. Nepodařílo se zabránit průsakům vody v komunikaci-cena ještě není známá.                                                                     

Cesta za obrázkem je provizorně opravena-srovnána křižovatka a úvoz, pak vrstva kamene a frézovaného asfaltu, cena ještě není známa.                                     

Kanalizace 1.etapa není zkolaudovaná, schází souhlas p.Janíčka s úpravami louky, úhrada 100.tisíc městu Val.Klobouky a zpevnění břehů potoka.                     

Zvýšení tlaků ve vodovodu Záhumení a prodloužení plynu v Sudkovci nemá zatím stavební povolení.

10.  RO doporučuje v připravovaném stavebním obvodě v Horňansku koupit alespoň jeden plac od pí. Žákové a Češpivové.

11.  RO schvaluje připravit co nejdříve žádost na dotaci ke stavbě kanalizace na Mze -  program 129 183.

12.  RO schvaluje zakoupení elektrického sporáku do kuchyňky pro drobné vaření ve spojitosti s využíváním zasedací místnosti.

13.  RO se dohodla na termínu zasedání RO na čtvrtek v 19.00 hod.