Z Á P I S

z 02. zasedání Rady obce Poteč ze dne 02. 12. 2010

 

              Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

 

1.      RO projednala novou smlouvu s JMP o budoucí smlouvě na odkup nového plynovodu Sudkovec-II za cenu 111 tis. a doporučuji ZO ke schválení (smlouva nahrazuje předchozí schválenou smlouvu, která platila pouze na rok 2010).

2.      RO projednala jmenování určeného zastupitele ve vztahu k územnímu plánování a opět pověřuje starostu, aby spolupracoval s pořizovatelem – stavebním úřadem MěÚ Val.Klobouky.

3.      RO projednala návrh smlouvy s dobrovolnými hasiči Zlín o darování cca 1.000,-Kč ročně na činnost dobrovolných hasičů. RO doporučuje projednat v ZO a na výroční schůzi hasičů zjistit o co se jedná.

4.      RO bere na vědomí dokončení stavby „Rekonstrukce MŠ a OÚ Poteč.“ Akce byla ukončena, bylo provedeno závěrečné vyhodnocení a Zlínský kraj uvolnil dotaci dle smlouvy v POV.

5.      RO bere na vědomí ukončení návrhu územního plánu Poteč. Bylo provedeno závěrečné vyhodnocení a požádáno o platbu – dotace z EU Regionální rozvoj ČR, NUTS II Střední Morava. Finanční dotace 313 tis. však bude obci uhrazena až v roce 2011.

6.      RO schvaluje použití 300.000,-Kč z rezerv obce na dofinancování stavebních akcí obce.

7.      RO projednala neúspěšné jednání s p.Janíčkem ohledně terénních úprav rybníku po stavbě kanalizace. RO je ochotna na tyto práce vyčlenit maximálně 20 tis.

8.      RO bere na vědomí soudní rozhodnutí správního soudu v Brně ve věci stavebního pozemku v areálu farmy – Juřicovi. Informace z úřední desky soudu.

9.      RO souhlasí s provedením veřejné dražby nepotřebných věcí obce.

10.  RO projednala přípravu odkanalizování obce. RO doporučuje provést kanalizaci celou-předložit ZO ke konečnému schválení. RO souhlasí s úpravou původního rozpočtu- mínus 25 %.

11.  RO doporučuje v rozpočtu obce počítat s příspěvkem hasičům u příležitosti 100 let trvání sboru.

12.  RO doporučuje složení výborů obce:

     Finanční v.: Josef Mana, Josef Juřica, Ing.Pavel Petrů, Roman Psota

     Kontrolní v.: Ladislav Krahulík, Josef Ruman, Stanislav Novák, Eduard Koller                            

     Kulturní v.: Ludmila Slánská, Anna Masařová, Jana Červenková, Irena Chovancová.