Z Á P I S  z 03. zasedání Rady obce Poteč ze dne 06. 01. 2011

 

Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

 

1.      RO schvaluje změnu rozpočtu č. 2/2010 – rozpis položky dle návrhu účetní.

2.      RO se seznámila s podanou žádosti na MZe – Odkanalizování obce Poteč. Bez připomínek.

3.      RO projednala přípravu projektu Víceúčelového hřiště a doporučuje pokusit se připravit výstavbu pro rok 2011.

4.      RO projednala další požadavky na stavební akce:

- Rekonstrukce chodníku Podlání (odhadované náklady 150-180 tis.)                                    

- Cesta Horňansko Záhumení 2.část až k vlakové zastávce (odhad 120-150 tis.)                                 

- Kanalizace Horňansko u obrázku 35 m + horská vpusť (odhad 100 tis.)                                           

- Kanalizace za Polanským – řešit až společně s kanalizací                                                                   

- Zábradlí na mostu Podlání.                                                                                                                 

- Propojení Sudkovec.                                                                                                                           

- Dvůr-komunikace Číž.                                                                                                            

- Cesty (místní komunikace, hřebenová cesta, lesní a polní cesty)                                                        

- Posílení vodovodu Záhumení                                                                                                  

- Plynovod Sudkovec

Investice budou předány ZO k diskuzi společně s rozpočtem obce.

5.      RO projednala pozemkové věci. Dům č.87- Stolářů je odkoupen. Starosta připraví kupní smlouvu na odkoupení pozemků Špilovska.