Z Á P I S  z 04. zasedání Rady obce Poteč ze dne 20. 01. 2011

 

 

 Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

 

1.      RO projednala a vzalo na vědomí informace ohledně pozemků, které chce obec kupovat.  RO souhlasí, aby starosta jednal o odkoupení dřevěnice č. 63 s pozemky 390m3 za cenu 70 tis.

2.      RO projednala podmínky na dotace z POV na rok 2011. Obec nemá připravený odpovídající projekt a letos nebudeme podávat přihlášku. Soustředíme se na získání dotace na kanalizaci.

3.       RO se seznámila s přípravou víceúčelového hřiště a žádá o její urychlení.

4.      RO projednala smluvní ceny za svoz odpadů na r. 2011 a doporučuje přemístit jeden kontejner na sklo k obchodu KOLONIÁL.

5.      RO projednala výsledek jednání s p. Janíčkem na terénní úpravy Bělejova rybníka. Na jaro bude provedena s vlastníme prohlídka a požadované úpravy provede místostarosta s VPP.

RO souhlasí, aby obec odklidila dvě břízy na dětském hříšti před MŠ a dvě břízy za samoobsluhou. Pokácení je z bezpečnostních důvodů.

6.      RO projednala požadavek ředitelky MŠ o dotaci na mzdy účetní z rozpočtu obce -56 410,-Kč. RO ukládá starostovi požádat kraj o vysvětlení. RO se k tomto bodu vrátí později.

7.      RO projednala možnost zřídit VPP a souhlasí s případným navýšením na 6 pracovníků. Dotace z obecního rozpočtu na jedno místo je asi 3 tis měsíčně.