Z Á P I S ze 07. zasedání Rady obce Poteč ze dne 03. 03. 2011

 

      Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

 

1.      RO projednala 2.variantu přestavby kabin TJ. Při této variantě by se společenská místnost rozšířila pouze v I. patře. Část by byla na sloupech, v přízemí by vniklo podloubí. RO vidí tuto variantu jako reálnou.

2.      RO projednala fakturu za neinvestiční výdaje za žáky ZŠ Val. Klobouky, kdy výdaje skokově vzrostly na 600 tis. RO rozhodla, že bude nejdříve uhrazena část do schválené výše rozpočtu a druhá část ve výši 170 tis. bude uhrazena až po schválení rozpočtové změny zastupitelstvem. V této věci je potřeba napsat dopis na město VK. 

3.      RO projednala situaci v MŠ Poteč, kdy Zlínský kraj radikálně snížil úvazky nepedagogickým pracovníkům. Požadovaný příspěvek na mzdy v MŠ zatím neposílat, je potřeba písemně požádat okolní obce, které mají v naší MŠ děti o příspěvek 5.000,-Kč na dítě.

4.      RO projednala okolnosti prodeje palivového dříví a rozhodla ponechat prodejní cenu dle usnesení rady č. 04/72/2010 ze dne  10.3.2010 bez výjimek.

5.      RO projednala žádost Marka Psoty č.128, kterou přednesl na ZO a doporučuje potřebnou plochu pro parkování pronajat. RO doporučuje plochu před Bělejovou dřevěnicí č. 63, před plotem Šerých. Úpravy plochy a obrubníků si musí provést žadatel sám.