Z Á P I S  ze 08. zasedání Rady obce Poteč ze dne 17. 03. 2011

 

   Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

 

1.      RO schvaluje nákup starých stolů a stoliček od Pojišťovny v Hranicích do zasedačky. Cena asi 10 tisíc + doprava.

2.      RO vzala na vědomí informace starosty o jednání v ZŠ Val.Klobouky ohledně prudkého navýšení neinvestičních nákladů na žáky. Dle místostarosty VK byly tyto náklady mimořádné a v příštím roce klesnou na nižší úroveň.

3.       RO schvaluje úhradu školného na dva žáky do školy v Horním Lidči.

4.      RO vzala na vědomí informaci o stížnostech občanů na černé skládky, na kácení stromů a přestupky. 

5.      RO bere na vědomí, že odpovědný zástupce za kanalizace ve vlastnictví obce je Josef Mana, Poteč 214. Dále bere RO na vědomí opožděné cenové vyúčtování pro výpočet ceny vodného a stočného. Obec by měla vybírat stočné a tvořit fond pro opravy kanalizací.

6.      RO projednala přípravu cyklostezek ve Val.Kloboukách a v Brumově a rozhodla:  

    - Obec Poteč se připojí ke studii cyklostezek společně s Val.Kloboukami a Brumovem -finanční spoluúčast obce.                                                                                                                

    - RO schvaluje trasu cyklostezky na drahou.

7.      RO ukládá starostovi zjistit náklady na vytvoření nových www stránek obce.