Z Á P I S

z 10. zasedání Rady obce Poteč ze dne 14. 04. 2011

 

 Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

1.    RO souhlasí s územním souhlasem k přípojce elektřiny pro novostavbu Vlčkovi. Smlouvu o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemena musí schválit ZO.

2.    RO souhlasí s podpisem smluv o věcném břemenu na prodloužení plynovodu Sudkovec se soukromými vlastníky. Celková úhrada za břemena by měla být 21.527,- Kč.

3.     RO projednala příspěvek na veřejnoprávní dopravu- dle schváleného rozpočtu.

4.    RO projednala nové informace k víceúčelovému hřišti. Naší žádosti o dotaci v programu E.ON Oranžové hřiště nebyla schválena kvůli velkému zájmu. RO schvaluje započetí zemních prací ještě letos po získání stavebního povolení. V předstihu je potřeba provést průzkum ohledně povrchu.

5.    RO schvaluje přihlášeno obce do soutěže Vesnice roku 2011. Nemusíme vyhrát, je to dobrá propagace obce.

6.    RO bere na vědomí prodlení v podpisu smlouvy s NOSTA-HERZ na zajištění výběrového řízení na kanalizaci. Obec čeká na vyjasnění připomínek k mandátní smlouvy.

7.    RO souhlasí s oslovením stavební firmy Chovanec, nebo RM GAS na úpravě vodovodu Záhumení- zvýšení tlaku.

8.    RO  schvaluje zveřejnit zakázky:

            - Prodloužení kanalizace o 40 m s horskou vpustí-Horňansko.

                     - Oprava vlakové zastávky.

9.    RO schvaluje zadat zakázku: „Nástěnka před MŠ“ Františku Machalovi a „Zábradlí na schod MŠ Františku Adámkovi.

10. RO souhlasí, aby autobus do divadla a na hasičskou pouť na sv.Hostýn uhradila jako vždy obec.

11. RO projednala možnost půjčování obecní vlečky. Půjčovat jen výjimečně, půjčovné 300,-Kč za den.

12. RO bere na vědomí ústní žádost Lubomíra Slánského o výměnu pozemků pod komunikací p.č. 191/17 a 2347/59 za část obecního pozemku p.č.2347/3.