Z Á P I S

z 11. zasedání Rady obce Poteč ze dne 28. 04. 2011

 

 Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

1.    RO se seznámila a bere na vědomí audit hospodaření obce za rok 2010. Audit bude vyvěšen na úřední desce a projednán ZO při schvalování závěrečného účtu obce za rok 2010.

2.    RO opětovně projednala připomínky k mandátní smlouvě s firmou Nosta-Hertz. RO ukládá starostovi porovnat odpovědnost za chyby při zadávání zakázky u jiných smluv, popřípadě prověřit u JUDr. Frajta.

3.     RO projednala připomínky vlastníků k novému územnímu plánu:                                            

- Požadavek, aby na p.č. 710/32 byla vodní plocha o výměře 0,5 ha                                        

- Požadavek, aby na p.č. 1022/5 byla nová vodní plocha                                                 

- Zapracování p.č. 1688/1 a 1688/2 jako stávající na lesní pozemek                              

- Změna p.č. 727 na zalesnění pozemku                                                                

RO souhlasí se zapracováním uvedených změn do územního plánu.

4.    RO se seznámila s hospodařením v lesích. Holina na obecních pozemcích u vysílače byla vyklizena a zalesněna. Dále se RO seznámila s nabídkou dražebního prodeje mítních těžeb na pni jak jej organizuje Foresta Vsetín. O případném zapojení obce rozhodne RO později.  

5.    RO souhlasí s oddělením části obecního pozemku p.č.2347/3 pro manžele Slánské dle geometrického náčrtu. Výměnu pozemků bude schvalovat ZO. 

6.    RO bere na vědomí vypracování předpisů BOZP a školení zaměstnanců obce. Náklady 5.900,-Kč.