Z Á P I S

z 14. zasedání Rady obce Poteč ze dne 23. 06. 2011

 

Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

1.     RO se seznámila se zákonem o střetu zájmů a nutnosti do 30.6. podat přiznání. RO schvaluje zveřejnění na www stránce obce.

2.    RO projednala a schvaluje cenu 50,-Kč za metr uloženého potrubí při uzavírání smluv o věcném břemenu.

3.     RO schvaluje vypsání výběrového řízení na „Technický dozor nad realizací stavby –Odkanalizování obce Poteč.“  RO souhlasí i s případnou aukcí k této zakázce.

4.    RO schvaluje prodej použitého (šrotového) železa za cenu 15,-Kč/kg. První prodej bude uplatněn u použitých sloupků plotu od Stolářky.

5.    RO schvaluje rozšíření výjezdu z mostu u tenisového kurtu. Lepší výjezd potřebují zemědělci k přístupu na svá pole.

6.    RO bere na vědomí reklamní nabídku: „Jedinečná kolekce porcelánových talířů Poteč,“ od firmy Grafika Slovakia. Obec není iniciátorem této akce a nebudeme je objednávat (cena 2394,-Kč/souprava).

7.    RO souhlasí s vyplacením dotace na dětský den, Potečtour a žákovský turnaj dle schváleného rozpočtu.

8.    RO schvaluje přípravu a tisk časopisu ke 100. výročí založení hasičského sboru v Poteči na náklady obce.

9.    RO bere na vědomí nepořádek na hřišti TJ Družstevník. Celkem 6 beček bordelu likvidovali VPP a 6 beček ještě na hřišti zůstalo. V bečkách byly odpady roky staré.                   

Na hřiště budou zakoupeny dvě popelnice a odpadky se musí třídit a likvidovat okamžitě dle systému sběru odpadů v obci. Odpady v PET pytlích se musí třídit.

10. RO projednala žádost na realizaci závodů OF ROOD – 4x4 Vsetín s části po obecních pozemcích - Svážnice. RO se nevyslovuje pro zakázání závodu, ale pořadatelé musí uvést cestu do původního stavu a upravit uvolněné kamenivo.

11. RO bere na vědomí, že příjem z daní za první pololetí činí 99 % loňska.