Z Á P I S

 

z 17. zasedání Rady obce Poteč ze dne 15. 09. 2011

 

Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

 

1.      RO projednala připravenou smlouvu se SŽDC. Původní náhrada za věcné břemeno za dva protlaky pod drahou se zvyšuje z 33.600,-Kč na 75.909,-Kč+ DPH, což je 50% z požadované sumy. Úhrada do 60 dnů od podpisu smlouvy. RO souhlasí s uzavřením této smlouvy o budoucí smlouvě - nemáme jinou možnost.

2.      RO bere na vědomí smlouvu o budoucí smlouvě za křížení kanalizace a potoka Vesník s Lesy ČR.  Úhrada z této smlouvy bude 10.000,-Kč za jedno křížení se splatností před vkladem břemena do katastru nemovitostí.  

3.      RO bere na vědomí smlouvu o budoucí smlouvě s ŘSD za umístění protlaku pod silnicí I/57, finanční náhrada bude stanovena dle metodiky ŘSD.

4.      RO projednala aktuální stav veřejné zakázky na kanalizaci. Ze soutěže byli vyloučeni 4 uchazeči a bylo vylosováno 5 firem do užšího řízení. Firma ALPINE Bau s.r.o. se odvolala proti losování.  Výběrové řízení se protahuje, termín dokončení do 30.9. nebude splněn. RO bere na vědomí.

5.      RO projednala podanou nabídku na „Technický dozor investora a koordinaci BOZP nad realizací stavby „Odkanalizování obce Poteč,““ a rozhodla, že veřejná zakázka na služby bude zadána firmě NOSTA-HERTZ spol s r.o. za cenu 460 000,-Kč bez DPH.

6.      RO projednala přípravu staveby na víceúčelové hřiště. Stavební řízení zatím nebylo zahájeno. RO rozhodla, že obec vypíše výběrové řízení na celou stavbu v měsíci říjnu. Před zadáním stavby obec ve vlastní režii připraví území. RO dále rozhodla, že obec podá žádost o dataci na MŠMT- celá stavba a MAS Ploština-dotace na umělý povrch.

7.      RO rozhodla, že dokončení komunikace Záhumení bude provedeno co nejdříve jako úprava stávající komunikace. S nabídkou na realizaci oslovit Jakůbka.

8.      RO projednala možnost výstavby dětského hřiště. Lokalita v Záhumení čeká na schválení nového územního plánu. V Horňansku je nutno oplotit plochu pod viaduktem, je tu nebezpečí kolize děti s automobilem a občané toto řešení kritizují. U Lesů ČR požádat o převod vlastnictví p.č. 2350/1 na obec na obec.

9.      RO souhlasí se zřízením 2 VPP na 4 měsíce v programu nabízenému úřadem práce.