Z Á P I S

  z 18. zasedání Rady obce Poteč ze dne 29. 09. 2011

 

 

1.      RO bere na vědomí, že bylo podáno druhé odvolání od VHS plus Veselí n.M. a druhém losování při výběrovém řízení na dodavatele Odkanalizování obce Poteč.

2.      RO projednalo přípravu stavby Víceúčelového hřiště. Ve věci urychlení stavebního povolení RO doporučuje uzavření veřejnoprávní smlouvy. RO dále bere na vědomí podání dvou žádosti na spolufinancování stavby: MŠMS ČR-  žádost o 1500 tis. a MAS Ploština-žádost o dotaci 300 tis.

3.      RO projednala možnost přihlášení Obce do programu SZIF CZ-I.1.2.3. Lesnická infrastruktura s možností získání dotace až do výše 90% na opravu lesní cesty Svážnice. Termín přihlášky je nejpozději do 7. listopadu. RO v této věci nerozhodla z důvodů obavy o dostatek peněz ze strany obce na připravované projekty. RO rozhodne na dalším zasedání.

4.      RO se seznámila s dodatkem smlouvy na třídění plastů s Valašskoklobuckými službami s poplatkem 500,-Kč/t a bere na vědomí.

5.      RO schvaluje uvolnění 5000,-Kč jako dar Nemocnici Slavičín, dle schváleného rozpočtu.

6.      RO bere na vědomí přípravu projektu na opravu mostu přes Rakův potok na silnici I/57, připravuje ŘSD.

7.      RO schvaluje rozšíření veřejného osvětlení u Bartečků.  Přívod muže být vedený v komunikaci, ale preferuje se zakopání kabele přes zahrady Masařů a Cahlů.

8.      RO bere na vědomí řešení vody ve sklepě u Adámka 100, zhoršilo se po zatrubnění otevřené příkopy za domem. Obec uhradí výkop UNC.  Pokud budou náklady na výkop do 2 tis., uhradí obec ještě 50% materiálních nákladů, což je 1950,-Kč.

9.      RO bere na vědomí náklady na pohoštění při Dni obce. Zákusky 1000,-; koláčky 2440,-; víno 760,-Kč; pivo a nealko 783,-; karbičky, pohárky 152,-. Celkové náklady 5135,-Kč.