Z Á P I S

z 19. zasedání Rady obce Poteč ze dne 13. 10. 2011

  

 

1.      RO bere na vědomí, smlouvu o zřízení věcného břemene pro přípojku NN k novostavbě Hořákových a doporučuje ZO ke schválení.

2.      RO projednala přípravu projektu „Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh a schvaluje předložení žádosti na spolufinancování projektu v rámci výzvy OP cezhraničnej spolupráce ČR-SR 2007-13. Spoluúčast obce  na projektu je 3.475,- EURO – žádost musí schválit ZO.

3.      RO projednala návrh rozpočtové změny č. 2 a doporučuje ZO ke schválení.

4.      RO bere na vědomí postup veřejné zakázky na odkanalizování obce. Bylo vylosovaných 5 firem, nabídky budou doručeny na OÚ Poteč do 24.10. do 11 hod. a komise pro posouzení nabídek bude zasedat 24.10 ve 14.30 hod. O konečném složení komise rozhodne ZO.

5.      RO bere na vědomí povolení stavby Víceúčelového hřiště u hřiště (nabylo právní moci 10.10.2011). RO souhlasí se započetím prací na přípravě území v režii obce.

6.      RO bere na vědomí, že oslovený p. Jakůbek odmítl podat nabídku na stavební práce práce na úpravě komunikace Záhumení. RO rozhodla obeslat OSČ: J.Juříka, St. Cahla a K. Kozubíka.

7.      RO projednala možnost opravy Svážnice a podání žádosti na SZIF-Investice do lesů- 14. kolo výzvy.  RO s důvodů finančních možností obce v tomto volebním období nechává rozhodnutí o realizaci a případné podání žádosti na ZO.

8.      RO prodiskutovala žádost mladých hasičů o zakoupení vozidla Ford Tranzit. RO bere na vědomí, ale uvolnění peněz z napnutého rozpočtu obce bude složité. Tat věc zůstává nyní v pozici diskuse o potřebnosti.