Z Á P I S

z 20. zasedání Rady obce Poteč ze dne 26. 10. 2011

 

1.      RO projednala návrh smlouvy o dílo s vítěznou firmou ve výběrovém řízení na stavbu „Odkanalizování obce Poteč“ – ELSO systém spol. s r.o. Fryšták. RO bere na vědomí, že podpis spěchá a souhlasí s podpisem smlouvy až po následujících úpravách:

a)      Místo plnění Poteč

b)      Upravit v čl. 14. Záruka a Jakost-Způsob uplatnění reklamace-Právo objednatele- c) zrušit.

c)       Upravit v čl.20-Důsledky odstoupení od smlouvy f) povinnost uhradit druhé straně ušlý zisk!

d)     Opravit čl. 21 – Usnesení RO obce.

2.      RO schvaluje objednání koncertu vážné hudby od „Domovem české hudby.“ Koncert by měl být v kapličce kolem vánoc – cena cca 10 tis.

3.      RO projednala jedinou nabídku od J.Juříka na provedení úprav MK Záhumení. Nabídnutá cena 35.000,-Kč. Nabídka je neurčitá, nutno upřesnit s dodavatelem zda jde jen o práce bez nákladů za materiál! Odhadnutá cena materiálu je cca 40.000,-Kč. RO souhlasí se započetím prací po upřesnění v rozsahu asi 75.000-Kč.

4.      RO souhlasí s ořezem lip v Horňansku.

5.      RO souhlasí s objednáním zemních prací u firmy POLFIN Agro Loučka na přípravu území pro stavbu víceúčelového hřiště. Oslovená firma Chovanec nemá volné stroje, práce bude s bagrem provádět Josef Psota.