Z Á P I S

z 21. zasedání Rady obce Poteč ze dne 10. 11. 2011

 

1.      RO projednala přípravu na kanalizaci:

a)      RO bere na vědomí podepsání Smlouvy o dílo (s požadovanými úpravami) dne 27.10.2011 s vítěznou firmou ELSO systém spol. s r.o. Fryšták.

b)      Smlouva na dotaci po schválení v komisi MZe by měla být schválena ZO a podepsána do konce roku.

c)      RO souhlasí. aby předpokládané zahájení stavby bylo posunuto na jaro 2012 a tím se přiměřeně posune termín dokončení z 20. 12. 2012 na jaro 2013.

2.      RO bere na vědomí postup prací na víceúčelovém hřišti. Pokud dovolí počasí, budou terénní úpravy dokončeny ještě letos.

3.      RO projednala a schvaluje položkové členění Změny rozpočtu č.2.

4.      RO projednala nabídku firmy ATLAS SOFTWARE na právní informační systém s aktualizovanými zákony a věstníky – roční poplatek 9.600,-Kč. RO rozhodla systém nepořizovat, ptože zákony jsou volně přístupné na internetu.

5.      RO projednala nabídku FINANCE Zlín-obchodník s cennými papíry na odkoupení 700 ks akcií ČS za 280.000,-Kč (400,-Kč/akcie) a rozhodla akcie neprodávat..

6.      RO projednala žádost Marie Fojtíkové na odkoupení , nebo výměnu části obecních pozemků p.č. 972/1; 972/2 a 1006/32 o celkové výměře asi 2.500m2 (nad Obklady dlažby Jurčaga) a rozhodla, že žádost projedná ZO.

7.      RO bere na vědomí informace o stížnosti na průjezdnost cesty na Bráně ve vlastnictví p. Machale. Starosta bude jednat o realizaci výměny dle schváleného usnesení ZO.

8.      RO schvaluje dotaci na veřejné bruslení na Zimním stadionu v Brumově-Bylnici dne 16.11. v době od 19.15 do 20.30 hod. Dopravu si zajišťují zájemci individuálně.

9.      RO bere na vědomí postup úpravy komunikace Záhumení, kterou provádí J.Juřík.

10.   RO se seznámila s možnostmi na zabudování dvoudřezu pro umývání nádobí v úklidové místnosti a doporučuje zmenšit úklidové místnost a rozšířit kuchyňku. Jednu stěnu postavit a jednu zbořit.