Z Á P I S

z 22. zasedání Rady obce Poteč ze dne 24. 11. 2011

 

1.      RO bere na vědomí, že Kaple Cyrila a Metoděje se stala kulturní památkou.

2.      RO bere na vědomí, že poplatek za odnětí zemědělské půdy pod hřištěm činil 8.531,-Kč.

3.      RO projednala postup pořizování nového územního plánu a doporučuje ZO schválit.

4.      RO projednala odpověď Lesů ČR k žádosti o převod pozemku pod Vesníkem. Lesy ČR souhlasí s odkoupením p.č. 2355/40 o výměře 63 m2 a s pronájmem části zaklenutého potoka pro dětské hřiště. RO souhlasí s dalším jednáním o pronájmu a případnému odkoupení větší části pozemku.

5.      RO projednala informaci Charity Valašské Klobouky, ale nemůže v současné době určit sociálně slabé osoby, které se ocitly v okamžité sociální nouzi.

6.      RO se seznámila s žádostí p Orsáka na odkoupení obecních pozemků p.č. 972/12, p.č. 972/13 a p.č.972/14 o celkové výměře 895 m2, pro podnikatelské účely – výrobní hala na zpracování a plnění medu, skladové hospodářství, administrativní a technické zázemí. RO přenechává rozhodnutí n ZO.

7.      RO souhlasí s termínem 9. prosince pro vánoční zasedání ZO. RO se sejde až po novém roce.

8.      RO projednala žádost Charity z Hradce o podporu, ale z rozpočtu obce nemůže uvolnit prostředky.  

9.      RO souhlasí s dotací Klobuckého jarmarku ve výši 2000,-Kč, dle schváleného rozpočtu na podporu tradičních řemesel.

10.   RO  bere na vědomí výsledek veřejného bruslení-účast asi 25 potečanů.

11.  RO ukládá starostovi připravit možné akce do programu obnovy venkova na rok 2011.