Z Á P I S

 z 23. zasedání Rady obce Poteč ze dne 12. 1. 2012

 

 Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

1.      RO schvaluje položkové členění ve schválené změně rozpočtu č.3/2011.

2.      RO bere na vědomí předběžné výsledky hospodaření obce za rok 2011. Výnos daní dosáhl pouze 91% rozpočtu a klesl proti předchozímu roku o 240 tis. Hospodaření obce přesto bude v plusu, zůstatek na běžném účtu 3,5 milionu. Šetříme na kanalizaci.

3.      RO bere na vědomí předběžné výsledky hospodaření v obecním lese, kde byl vytvořen zisk 1,236 milionů.

4.      RO schvaluje cenu palivového dřeva samovýrobou od 1.1.2012 na 200,-Kč + 20% DPH. Těžba palivového dřeva se může provádět pouze na nezajímavých lokalitách pro lesnickou výrobu.

5.      RO  projednala novou smlouvu s OLH. Požadovaná odměna pro hospodáře činí 50%, dle Vyhl. 423/2011 Sb. Je to meziroční navýšení o 10 tis. RO souhlasí s podpisem smlouvy (Nic jiného nám nezbývá. Tak by jsme to také všeci chtěli).  

6.      RO projednala a bere na vědomí zprávu o provozu služební Felicie. Za rok 2011 bylo ujeto 10 551 km, průměrná spotřeba 6,9 l benzinu a celkové náklady 37 309,- Kč..

7.      RO projednala a schvaluje podepsání dodatku k veřejnoprávní smlouvě s Městem Valašské Klobouky. Obec uhradí městu 700 Kč za každou vyřízenou věc a 1000 Kč za každou projednanou věc v přestupkovém řízení.

8.      RO souhlasí s podpisem dodatku smlouvy s RWE k provozu STL Plynovodu ve vlastnictví obce.

9.      RO se seznámila s rozhodnutím MZe ke stavbě kanalizace. Dotace 45 % a úhrada úroku z půjčky 10,2 milionu. O tom, zda bude obec za těchto podmínek kanalizaci stavět rozhodne ZO.  

10.  RO projednala opakující se žádost p.Ďuláka o prodloužení zatrubnění potoka na Výpustě o jednu rouru - RO souhlasí.

11.   RO bere na vědomí novou žádost p.M.Orsáka na odkoupeni části obecních pozemků p.č. 981 a 980/1. Původní žádost z 21.11.2011 je nyní bezpředmětná. Žádost bude postoupena ZO.

12.  RO projednala změny územního plánu. RO schvaluje změnu využití plochy:

a)  p.č.  980/1; 980/2; 980/3; 980/4 a 981 na plochu smíšenou výrobní.                                    

b)  p.č. 972/1; 972/2; 972/3; 972/4; 972/15 a 973/3 na plochu smíšenou výrobní.

13.  RO schvaluje pořízení geometrického plánu na oddělení pozemků využívaných jako cesty od pozemků p.Machaly na Bráně a geometrický plán MK u Františáků. Dále schvaluje usilovat o dokoupení p.č.123/1 od p.Sojákové.

14.  RO schvaluje podání žádosti na oranžové hřiště.

15.  RO rozhodla podat v POV žádost o dotaci na opravu Chodníku Podlání.

16.  RO projednala návrh na změnu dodavatele plynu pro obec, v této věci rozhodne později.