Z Á P I S

z 26. zasedání Rady obce Poteč ze dne 23. 2. 2012

 

 Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

1.      RO bere na vědomí vyúčtování Potečského plesu. Náklady na tombolu 4.990,-Kč, dotace na 107 vstupenek - 10.700,-Kč, příjmy z tomboly 9.800,-Kč (980 prodaných lístků). Celková dotace obce na ples - 5.890,-Kč.

2.      RO schvaluje mimořádnou dotaci ženám na dětský karneval 2.000,-Kč s tím, že na příštím plesu bude taneček předveden jako kulturní vložka potečskými ženami.

3.      RO schvaluje dodatek č.1 a dodatek č.2 ke smlouvě o svozu odpadů s Valašskoklobuckými službami.

4.      Starosta seznámil RO s kontrolou výdajů projektu CzechPOINT. Kontrola označila výdaje ve výši 85.553,-Kč jako nezpůsobilé kvůli výběrovému řízení. Obec se proti záznamu z kontroly odvolala.

5.      RO projednala nabídku na investování rezerv obce do fondu Absolutních výnosů KB a investici zamítla. Obec bude nově používat pouze spořící účet.

6.      RO projednala přípravu stavby hřiště. S jarní části fotbalové sezony obec zajistí svými prostředky vybudování provizorní střídačky.

7.      RO souhlasí se zakoupením nové sekačky na trávu. Dále doporučuje domluvit společné užívání sekačky TJ Družstevníku Poteč.