Z Á P I S

      z 27. zasedání Rady obce Poteč ze dne 8.3. 2012

 

 Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

1.      RO souhlasí s úhradou autobusu na divadelní představení ve Zlíně

2.      RO schvaluje žádost ZŠ Horní Lideč o úhradu neinvestičních nákladů na dva žáky ve výši 4.920,-Kč na žáka. Starosta v tomto duchu podepíše smlouvu.

3.      RO projednala přípravu výběrového řízení na hřiště. Termín pro podání nabídek je 20. Března do 14 hod. Komise posoudí nabídky na pravidelném zasedání RO dne 22. března v 19 hod., kde se rozhodne též o datu konání elektronické aukce.

4.      RO bere na vědomí, že obec požádala úřad práce o 6 pracovníků na VPP. O zřízené veřejné služby jsme zatím nepožádali.

5.      RO schvaluje nákup nové sekačky na trávu a doporučuje kvůli servisu objednat přes Šimšálka. Jeho nabídka však musí míst srovnatelnou cenu s konkurencí.

6.      RO projednala a doporučuje zorganizovat školení pro zastupitele v programu Vzdělaný zastupitel.

7.      RO projednala možnost spolupráce s TJ na sekání trávy a doporučuje spoléhat se spíše na vlastní techniku, než na půjčenou.  

8.      RO diskutovala o kabinách TJ a jejich žalostném stavu. Je třeba dobře zvážit, zda bude efektivní oprava či nová stavba? Z důvodů velkých investic nemůže obec v řešení situace výrazně pomoci, jedná se o majetek TJ.