Z Á P I S z 28. zasedání Rady obce Poteč ze dne 22.3. 2012

 Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

1.      RO rozšířena o Josefa Manu, Ladislava Krahulíka a Ing. Josefa Manu provedla předběžné hodnocení nabídek k zakázce stavebních prací „Víceúčelové hřiště ve sportovním areálu Poteč.“ Komise Předběžně hodnotila 5 nabídek, blíže ve správě o posouzení a hodnocení nabídek. Výběr bude proveden elektronickou aukcí.

2.      RO bere na vědomí úspěšné odvolání obce ve věci uznatelných nákladů na projekt CzechPoint.

3.      RO bere na vědomí, že žádost obce v POV na rekonstrukci chodníku Podlání, byla neúspěšná.

4.      RO schvaluje zřízení veřejné služby v obci. Obec je donucena ke zřízení VS, protože jinak nemáme nárok na VPP. 

5.      RO schvaluje zpětnou úhradu nájemného za požární jámu ve výši 650,-Kč. Napravuje se křivda, kdy p.Macháč platil nájem obci za užívání předzahrádky a obec neplatila nájem za zastavěnou plochu požární jámou.

6.      RO projednala nabídku na odkoupení domečku Stolářky a jednání o prodeji zatím neschválila.

7.      RO projednala možnost prodeje nepotřebné techniky. RO schvaluje nabídnout hrabačky, protiběžnou kosu a sněhovou frézu za 12.000,-Kč, nebo samostatnou hrabačku za 10.000,-Kč. Jednáno na základě žádosti p. Smolka.

8.      RO schvaluje připravit nákup pozemků zastavěných komunikacemi od Číže.

9.      RO schvaluje nájemní smlouvu na společné použití WC v hasičské zbrojnici pro Ladislava a Annu Krahulíkovi.