Z Á P I S  z 33. zasedání Rady obce Poteč ze dne 31. 5. 2012

 

 Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

 

1.      RO bere na vědomí výsledek soutěže Vesnice roku 2012 Zlínského kraje. Naše obec získala diplom za vedení kroniky. Ocenění kronikářky projednáme až po slavnostním vyhlášení.

 

2.      RO projednala informace k opravě vlakové zastávky. Obec poskytne pro stavební firmy veřejné plochy pro skládkování. Ve spolupráci s dodavatelskou firmou bude rekonstruováno veřejné osvětlení na přístupovém chodníku.  

3.      RO projednala nabídku firmy ELTODO na osvětlení přechodu. Náklady na jedno světlo cca 25 tis. RO řešení osvětlení přechodu odložila na pozdější dobu. 

4.      RO bere na vědomí nabídku ASA EXPERT na financování projektů k úsporám energie metodou EPC.

5.      RO projednala přípravu kanalizace. Je potřeba vyjasnit napojení přípojek, zda je v rámci stavby napojí dodavatel stavby, nebo budou povoleny a připojeny až následně.

6.      RO schvaluje přihlášení se k bezplatnému měření radonu v MŠ Poteč na základě výzvy Zlínského kraje.

7.      RO schvaluje podpis smlouvy se stavebním dozorem na stavbu víceúčelové hřiště. Výše úhrady 48.550,- včetně DPH.

8.      RO bere na vědomí vícepráce na přípravě hříště před započetím stavby, odbágrování 533 m3 zeminy a 128 m vnější drenáže. Celkové náklady 250.298,-Kč včetně DPH.

9.      RO schvaluje, aby nebyla podepsána navržená smlouva na víceúčelové hřiště s vítěznou firmou TENNIS Zlín, protože požadované vícepráce překračují 20% vysoutěžené ceny. RO souhlasí s oslovením 2. a 3. uchazeče s upřesněním své nabídky z elektronické aukce.

10.  RO souhlasí s úpravami sjezdu v Sudkovci tak, aby byl schůdný i pro kočárky.