Z Á P I S   z 34. zasedání Rady obce Poteč ze dne 14. 6. 2012

 

Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

 

1.      RO bere na vědomí informace z projednávaných zásad územního rozvoje Zlínského kraje, které se dotýkají Poteče.

 

2.      RO Schvaluje stanovisko zadavatele ve věci výběrového řízení na víceúčelové hřiště a podpis smlouvy o dílo s třetí firmou z elektronické aukce –  firmou Hlavica Vlachovice.  

3.      RO souhlasí s provizorním zpevněním cesty k víceúčelovému hřišti. 

4.      RO schvaluje výměnu pozemků p.č. 2354/5 (dle GP) před domem č.p. 85 za pozemky pod  komunikacemi p.č. 177/3; 177/4 (dle GP); 2322/5; 194/14 a 2347/56. Konečné schválení přísluší ZO.

5.      RO se seznámila s geometrickým náčrtem rozdělení pozemků na Bráně a doporučuje oddělit cestu i s přilehlým pozemkem.

6.      RO schvaluje, aby domovní kanalizace byly připojeny do hlavní kanalizace v rámci stavby. Samostatně projektovat je nebudeme.

7.      RO neschvaluje průjezd OF ROAD 4x4 po Svážnici. Důvodem je velmi zničený povrh komunikace, který nebyl uveden do původního stavu po závodech v minulých ročnících. 

8.      RO stavuje objednat u firmy GEMOS výměnu baterií a doplnit Smajlíky na radaru u Špalka.

9.      RO projednala přípravu stavby Sudkovec II-spojení s Podláním. RO ukládá starostovi urychleně připravit stavební povolení.

10.  RO navrhuje připravit zboření, nebo přestavbu plochy Stolářka. Je potřeba otevřít diskusi o využití plochy a jednat s architekty o budoucí podobě.