Z Á P I S

                 z 36. zasedání Rady obce Poteč ze dne 12. 7. 2012

 

         Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

 

 

 

 

1.      RO Doporučuje ZO schválit odkoupení pozemku p.č. 2355/40 od Lesů ČR. Pozemek zastavěn místní komunikací do Horňanska. 

 

2.      RO schvaluje zhotovení oplocení v Horňansku pod viaduktem, v oplocení nechat průchod. Dále je nutné zhotovit zábradlí u Vesníku.

3.      RO bere na vědomí nutnost přepracovat projekt Sudkovec-Podlání. Objednáno bude v Centroprojektu.

4.      RO schvaluje uzavření smlouvy na autorský dozor na kanalizaci s Centroprojektem, a.s., je potřeba rozsah činnosti regulovat obcí.

5.      RO ukládá starostovi urgovat zahájení stavby kanalizace.

6.      RO projednala a neschválila žádost o dotaci na linku bezpečí – nemáme v rozpočtu prostředky.

7.      RO schvaluje vypracovat studii na úpravu veřejného prostranství Stolářovo. Ve věci možného odkupu domu č.p.106-Šedý nutno cenu doložit posudkem.

8.      RO ukládá starostovi vyhlásit pirátství na místních komunikacích.

9.       RO schvaluje scénář dne obce dne 3.8., bude svoláno slavnostní zasedání ZO.

10.   RO bude mít prázdniny do konce srpna, zasedání svolá starosta.