Z Á P I S

            z 37. zasedání Rady obce Poteč ze dne 13. 9. 2012

 

        Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

 

1.      RO projednala navržený plán obnovy vodovodu a kanalizace v naší obci a doporučuje ZO ke schválení. 

 

2.      RO bere na vědomí Kanalizační řád obce Poteč. Kanalizační řád je provizorní a po dobudování celé kanalizace bude zpracován nový.

3.      RO projednala přípravu stavby rozšíření plynovodu Sudkovec a schvaluje oslovit firmy Chovanec a RM GAS aby podaly nabídky tak, aby stavba mohla být realizována do zimy. Pechálova novostavba se chce do zimy napojit.

4.      RO projednala žádost o odkoupení části obecního pozemku p.č.1006/8 a 1006/31 za Jurkama. RO doporučuje ponechat cestu po úvraťách dřívějšího honu a části žádaných pozemků vyměnit v tomto duchu.

5.      RO se seznámila s geometrickým plánem na oddělení pozemků pro cestu na bráně určené k výměně s p. Machalou. Záměr byl schválen předložit ZO ke konečnému schválení.

6.      RO bere na vědomí vyúčtování dne obce. Tržby 2.510,-Kč, náklady 5.283,-Kč. Hejtman dále platil hudbu 2.000,-Kč.

7.      Stavba kanalizace byla zahájena 27.srpna a nyní je položeno cca 400 m kanalizace.

8.      RO projednala návrhy na provoz víceúčelového hřiště a doporučuje na příští RO pozvat hospodáře TJ a společně dohodnout pravidla.

9.      RO schvaluje mimořádný příspěvek 3.000,-Kč na cimbálovku pro akci sportovního ukončení prázdnin na fotbalovém hřišti.

10.  RO schvaluje na letošní hody zaplatit slavnostní oběd u Kollerů. Pozvaní budou hasiči, hudba, vedoucí složek, kněží a RO. Náklady na cca 50 obědů 6 -10 tis.

11.   RO byla seznámena s pokračující výstavbou: Víceúčelového hřiště, Úpravy křižovatky Královec, zábradlí na mostech, Stolářovo- zboření rozhodne ZO. Opravu silnice I/57 financuje ŘSD a jde to mimo obec – časté dotazy občanů.

12.   RO bere na vědomí prodloužení veřejné služby i s koordinátorem do konce listopadu a zřízení dvou míst VPP přes zimu.

13.  RO souhlasí s uspořádáním vánočního koncertu – Domovem česká hudba.