Z Á P I S

       z 39. zasedání Rady obce Poteč ze dne 11. 10. 2012

 

         Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

 

 

 

1.      RO projednala nabídku firmy RM GAS Hvozdná na stavbu plynovodu v Sudkovci. Nabídnutá cena 163 278,-Kč bez DPH. RO rozhodla, že o zadání stavby musí rozhodnout ZO.

 

2.      RO bere na vědomí pokračující práce na víceúčelovém hřišti a požaduje urychlit práce na dokončení. Starosta musí popohnat dodavatelskou firmu Hlavica.

3.      RO schvaluje pokračovat v drobných stavbách: Rozšíření osvětlení nad Bartečky; Zemní práce na hřišti; Zpevnění cesty za zbrojnicí.

4.      RO souhlasí s nákupem domu č.p.106 od Polanských za 35 tis.Kč. RO souhlasí s nutnými úpravami tak, aby zde mohla zkoušet naše schola. Do odkoupení jednat o nájmu.

5.      RO doporučuje ZO ke schválení zavedení „pastelkovného“ pro prvňáčky, jako náhradu za zrušený příspěvek od státu ve výši 1 000 až 1 500,-Kč.