Z Á P I S

        z 40. zasedání Rady obce Poteč ze dne 25. 10. 2012

 

          Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

 

 

 

1.      RO schvaluje podrobné položkové členění schválené rozpočtové změny č.1 – říjen 2012.

 

2.      RO neschválila žádost Domova Žírec o příspěvek.

3.      RO schvaluje podepsání dodatku ke smlouvě se Zlínským krajem na udržování digitální technické mapy.

4.      RO projednala žádost p.Orsáka o koupi pozemku p.č. 231/1 a 231/2 na zpevněnou plochu. Žádost bude postoupena ZO a RO doporučuje ponechat ve vlastnictví obce a užívat odstavnou plochu jako doposud.

5.      RO projednala připravený GP na dělení pozemků nad hřištěm. Ve věci nákupu pozemků pro komunikaci RO neschvaluje požadavek na cenu 100,-Kč/m2 a doporučuje jednat o ceně 50,-Kč/m2.

6.      RO projednala pokračující práce na víceúčelovém hřišti.  RO požaduje urychlené dokončení stavby a souhlasí se zastavením víceprací (schody a stříška střídačky).

7.      RO projednala plnění smlouvy s pí. Bělejovou, na vybudování kanalizační přípojky 120 m za souhlas s umístěním kanálu přes Bělejů rybník. Vlastník nemovitosti zaplatí materiál, obec práce.  RO požaduje předběžnou nabídku za práce a doporučuje provést až na jaře.