Z Á P I S

         z 41. zasedání Rady obce Poteč ze dne 8. 11. 2012

 

        Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

 

 

 

1.      RO projednala přípravu spojení komunikace Sudkovec-Podlání. Přepracování projektu stálo 28.800,-Kč. RO bere na vědomí a souhlasí se zadáním inženýrské činnosti k vyřízení stavebního povolení.

 

2.      RO projednala vypracované geometrické plány. U GP Machala musí vlastníci souhlasit u sloučené parcely se změnou kultury. U GP na lesní cestu Svážnice platí schválený výkup zastavěných pozemků za 10,-Kč/m2.

3.      RO projednala nabídku na odkoupení 1,35 ha lesního pozemku a souhlasí s předběžným jednáním o odkoupení. Starosta získá informace o porostu u odborné správy lesů.

4.      RO projednala žádost o příspěvek na telefon pro starostu hasičů. RO příspěvek neschválila, protože tuto věc si musí řešit složky samy ve svých výdajích.

5.      RO vybrala lavičky na zakoupení v rámci dotace 20 tis. ze Zlínského kraje za kroniku. Zakoupí se 2 ks lavičky LUX od Florservisu a 2 ks lavičky bez opěradla Kovo-art na víceúčelové hřiště.

6.      RO se seznámila s požadavkem Správy CHKO na údržbu Obecního lázu a jeho případnému začleněn do PR Ploščiny. RO se pokusí údržbu této horské louky zajistit externě soukromými zemědělci. O přičlenění k PR Ploščiny nebudeme usilovat, protože tato louka je daleko od hranic současné rezervace. CHKO by mělo spíše tuto PR zarovnat a ucelit.