Z Á P I S

       ze 43. zasedání Rady obce Poteč ze dne 6. 12. 2012

 

       Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

 

 

 

1.      RO doporučila ZO ke schválení nákup nemovitostí Valčík za 900-1000 tis. Kč

 

2.      RO schválila termín vánočního zasedání ZO na soboru 15. prosince od 18 hod.

3.      RO schvaluje podpis Dohody o spolupráci na projektu ... – Cyklostezka Bečva-Vlára-Váh. Zapojení obce v projektu schválilo ZO v létě. 

4.      RO se seznámilo s poslední vypsanou výzvou MAS Ploština. Přes vánoce je potřeba promyslet možné zapojení naší obce.

5.      RO souhlasí, aby dotazník MAS Ploština byl distribuován do domácností s časopisem Naše obec.

6.      RO individuálně schvaluje dotaci pro děti, které se do Poteče přistěhovaly v prvním roce života. Jmenovitě Bařinkovi, Zvoníčkovi a dvojčata Pechálovi.

7.      RO trvá na rychlém dokončení hřiště, otevírat se však bude až na jaře.

8.      RO projednala možnost zaměstnat správce hřiště p.Juřice.

9.      RO bere na vědomí udělení pokuty 5.000,-Kč hajnému Čechovi za nedostatky v evidenci, obnově a ochraně porostů.

10.  RO projednala přípravu zabijačky na končiny.