Z Á P I S

              ze 51. zasedání Rady obce Poteč ze dne 25. 4. 2013

 

   Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

 

 

1.      RO bere na vědomí, že starosta pozastavil realizaci kamerového sledovacího systému na novém víceúčelovém hřišti z důvodů značných finančních nákladů. Starosta tuto skutečnost oznámí v odpovědi na nabídku od JZsystému.

2.      RO projednala zpoždění v dokončení víceúčelového hřiště. Hřiště je nutno otevřít co nejdříve. Slavnostní otevření proběhne až na dětský den. Starosta prověří urychlenou dodávku vybavení hřiště. Dále je potřeba získat územní souhlas na elektrickou přípojku a zkolaudovat hřiště.

3.      RO schvaluje pokračování úprav na fotbalovém hřišti. Jsou instalovány nové střídačky, zbývá vybudovat schody, upravit terén pro dětské hřiště a vydláždit vstup na víceúčelové hřiště tak, aby se na umělý povrch nenosilo bláto a kamínky.

4.      RO bere na vědomí zprávu starosty, jak dopadly žádosti obce o dotace. U opravy lesní cesty Svážnice nám chybělo 27 bodů a skončili jsme na 118. nepostupovém místě. V žádosti na Dětské hřiště u sportoviště jsme jako 30. náhradníci. V program POV Zlínského kraje na rekonstrukci chodníku Podlání jsme uspěli – 235 tis.dotace.

5.      RO  na příštím zasedání vybere okruh stavebních firem, které budou osloveny v zakázce malého rozsahu na rekonstrukci chodníku Podlání v hodnotě 580 tis.

6.      RO  projednala přípravu bourání Stolářky a rozhodla pokračovat v bourání 26. dubna.

7.      RO schvaluje zakoupení betonových trub pro potok Sudkovec na provizorní přemostění, čímže se připraví území pro spojení místní komunikace Podlání a Sudkovec.

8.      RO schvaluje dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1135  s ELSO sytém Fryšták – kanalizace. Termín dokončení a předání díla se prodlužuje na 20.9.2013.