Z Á P I S

            ze 52. zasedání Rady obce Poteč ze dne 10. 5. 2013

 

     Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

 

 

1.      RO schvaluje uzavření smlouvy na správce hřiště s Petrem Manou. RO dále doporučuje prověřit údržbu umělého trávníky s potřebným vybavením.

2.      RO schvaluje podepsání smlouvy se ZK o poskytnutí podpory 235.000,-Kč na rekonstrukci chodníku Podlání - č.sml. D/0640/2013/STR a doporučuje ZO ke konečnému schválení.

3.      RO schvaluje podpis dodatku ke smlouvě s EKO-KOM ve věci zápůjčky kontejneru na papír.

4.      RO projednala žádost ZO ČSOP Jadernička Lopeník na pronájem obecního pozemku p.č. 1600/1 o výměře 1,4775 ha (obecní palések) a schvaluje pronájem za cenu obvyklou 1000,-Kč/ha. V případě požadavku na nižší nájem půjde pronájem přes veřejnou nabídku.

5.      RO  projednala veřejnou nabídku pronájmu budovy č.p. 251 – Stará škola (obchod KOLONIÁL) a schvaluje, aby pronájem byl uzavřen s jedinou žadatelkou Ivanou Novákovou za stejných podmínek jako stávající nájem s tím, že bude zachován i nadále prodej smíšeného zboží.

6.      RO  projednala nabídku DAS na právní ochranu obce (starosty, místostarosty, RO, ZO a pracovníků obce) za 17.600,- Kč ročně a nabídku neschválila.

7.      RO bere na vědomí informace o pokračující stavbě kanalizace.

8.      RO bere na vědomí informaci o přípravě stavby Infrastruktura Sudkovec II.

9.      RO bere na vědomí informace o požadavku na územní studii v lokalitě za Žákama z důvodů záměru výstavby rodinného domu.

10.  RO projednala opětovnou žádost o prodej obraceče píce a rozhodla uspořádat veřejnou dražbu na nepotřebné stroje a zařízení obce.

11.  RO doporučuje ve věci veřejné zakázky na rekonstrukci chodníku Podlání obeslat firmy: Chovanec –Val. Příkazy; Valašskoklobucké služby; Jindřich Juřík Poteč, TAS Štítná n.Vl.