Z Á P I S

       z 56. zasedání Rady obce Poteč ze dne 4. 7. 2013

 

 Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

                           

 

 

 

1.      RO projednala přípravu chodníku Stolářka. Po širší bouřlivé diskuzi RO bere na vědomí, že před vlastní stavbou chodníku bude dle časových možností nejdříve upravena celá plocha včetně odvodnění. O konečném vzhledu povrchu bude rozhodnuto později.

2.      RO schvaluje podepsání smlouvy s ŘSD - souhlas se stavbou na cizím pozemku. Jedná se o opravu most na silnici I/57 u Valašských Příkaz.

3.      RO bere na vědomí podepsání nájemní smlouvy na zemědělské pozemky se Stanislavem Cigánkem. Podmínky smlouvy schválilo ZO 12.10.2007 a došlo pouze k upřesnění pozemků po  digitalizaci. Je pronajato 5,8 ha zemědělských pozemků s nájmem 1000,-Kč/ha a 2,4 ha horských luk se slevou 50%. Komunikace o výměře 0,6 ha jsou pronajaty bezplatně s tím, aby byl zajištěn průchod a průjezd.

4.      RO rozhodla, že sleva 50 % z nájmu 1000,-Kč/ha bude uplatňována i u ostatních pronájmů vršních luk.

5.      RO souhlasí, aby v dodatku Zřizovací listiny MŠ Poteč byl uveden platný Zákon č.561/2004 Sb. - školský zákon.

6.      RO projednala požadavky p. Chovance, p. Slabíka a dalších na upřesnění hranic svých pozemků u komunikace Záhumení a souhlasí s vyměřením problémové části.  

7.      RO souhlasí s přípravou Dne obce na pátek 2.8.20013 v loňském rozsahu.