Z Á P I S

        z 63. zasedání Rady obce Poteč ze dne 5. 12. 2013

 

 Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

                           

1.      RO  schvaluje spolupracovat s firmou TEWIKO na stavbu dětského hřiště v r.2014 a schvaluje podepsat smlouvu v rozsahu 386 tis.

2.      RO schvaluje smlouvu se Zlínským krajem na použití dotace 25 tisíc pro SDH Poteč.  

3.      RO projednala čerpání nákladů hasičů, je nutná změna rozpočtu na 200 tis. kvůli opravám VW Transportéru. RO požaduje zacházet šetrně se svěřenou technikou a nutnost vést knihu jízd.

4.      RO dodatek č.1 smlouvy se Valašskoklobuckými službami na třídění plastů – 600,-Kč/t. 

5.      RO neschválila nákup turistického průvodce Zlínského kraje za 120,-Kč z důvodů toho, že nemáme turisty, kterým by jsme průvodce prodávali.

6.      RO projednala nabídku EXTERIE na školení bezpečnosti práce za 9220,-Kč a tuto nabídku neschválila.

7.      RO schvaluje předložit ZO návrh rozpočtového provizoria ve stejné výši jako v loňském roce.

8.      RO bere na vědomí informace starosty o nutnosti zřídit profil zadavatele pro zadávání veřejných zakázek i malého rozsahu. V této věci RO prověřila jak funguje tento profil u Valašských Klobouk a srovnala nabídku ceny elektřiny našeho dodavatele (Energie pod kontrolou) s vysoutěženou cenou v elektronické aukci ve Val.Kloboukách a konstatovala, že náš dodavatel je konkurence schopný.

9.      RO schvaluje podmínky pro projekt cyklostezky. Mimo zastavěnou část obce bude cyklostezka široká 3 m a asfaltobetonový povrch bude v celé trase.

10.  RO určila termín vánoční zasedání ZO na sobotu 21.prosince.

11.  RO souhlasí s vydání vánočního zpravodaje obce v loňském rozsahu.

12.  RO navrhuje podat žádost na SFŽP-příměstská zeleň na parkové úpravy Stolářka.

13.  RO doporučuje schůzku se správcem víceúčelového hřiště 12. prosince, kdy vyhodnotíme, popřípadě odměníme správce za činnost v letošním roce.

14.  RO projednala dopravní značení na komunikaci Hlavní do Horňanska a schvaluje ponechat stav bez dopravních značek s předností zprava z důvodů zpomalení provozu. Dále doporučuje v nepřehledných úsecích instalovat nové zrcadla.

15.  RO doporučuje na příští rok naplánovat opravu veřejného osvětlení.