Z Á P I S

        z 69. zasedání Rady obce Poteč ze dne 10. 04. 2014

 

   Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

1.      RO souhlasí se zveřejněním záměru prodat a vyměnit část obecního pozemku p.č. 2356/1 ostatní plocha o výměře asi 440 m2 z důvodů dořešení vlastnických vztahů k místní komunikaci ke Staré škole. RO dále ukládá starostovi projednat s Lesy ČR možnost rozdělit jedním GP taktéž p.č. 2356/17.

2.      Starosta předložil RO studii na stavbu nového WC při kabinách TJ. RO konstatuje, že pokud se budou budovat nové sociální zařízení, nedojde již na celkovou rekonstrukci kabin a to je potřeba dobře zvážit. Návrh je nutno projednat s TJ.

3.      RO schvaluje podpis nové smlouvy s EKO-KOMem.

4.      Starosta seznámil RO s oznámením MZe ČR o zahájeném řízení za porušení rozpočtové kázně při stavbě kanalizace – nedodržení termínu dokončení s návrhem na postih 5 % z dotace (asi 1 milion vratka).

5.      RO schvaluje zahájit jednání s vlastníky pozemků pod cyklostezkou s návrhem odkoupit 4m široký pruh za cenu 10,-Kč/m2.

6.      RO stanovila termín vycházky s CHKO kvůli rozšíření PR Ploštiny na 16. května s tím, že nebude svoláno ZO.

7.      RO schválila rozdělit slevové kupony tak, že členové RO dostanou 2 ks a členové ZO po 1 ks.

8.      RO schválila uspořádání zájezdu do Karlínského divadla na muzikál Jezus Christ 18.10.2014. Autobus zaplatí obec, vstupenky objedná Marek Slovák na Obec a uhradí si ji sám každý účastník.