Z Á P I S

          ze 70. zasedání Rady obce Poteč ze dne 24. 04. 2014

 

    Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

1.      RO se seznámila s výsledkem přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 - auditem. RO souhlasí se zahájením projednání závěrečného účtu obce, který musí schválit ZO do konce června.

2.      RO bere na vědomí upřesnění vycházky s CHKO na středu 14. května dopoledne, účast zastupitelů dobrovolná.

3.      RO stanovuje termín dalšího zasedání ZO na pátek 23. května s vycházkou – návrh Študlov.

4.      RO schvaluje úhradu faktury za opravu soutěžní hasičské stříkačky 110 tis. Kč. RO však konstatuje, že náklady na tento soutěžní sport jsou značně vysoké a hasiči by si to měli odpracovat na brigádách.

5.      RO bere na vědomí další poruchu malotraktoru UNI a schvaluje zakoupení nového malotraktoru VARI,  nutného pro práci VPP, vlečka zůstane stará.

6.      RO schvaluje dotaci 3.000,-Kč na kulturní akci – „Slet čarodějnic na myslivecké chatě.“

7.      RO bere na vědomí informace o pokračujících jarních pracích na chodníku Podlání, na Valčíkovém, Stolářka.

8.      RO bere na vědomí, že žádosti o dotace na dětské hřiště u RWE a E-On byly neúspěšné.

9.      RO souhlasí s přemístěním zeměkoule ze školní zahrady do Horňanska. Na hřištích je potřeba umístit cedulky „Na vlastní nebezpečí!“

10.  RO souhlasí s ukončením nájmu na pozemku p.č. 214/1 pro Radima Jurčagu. V oploceném prostoru bude zřízena obecní skládka. Je nutné přepsat elektroměr na obec.