Z Á P I S

      ze 71. zasedání Rady obce Poteč ze dne 22. 05. 2014

 

       Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

1.      RO se seznámila s výsledkem vycházky s CHKO na Obecní láz dne 14.5. Na jednání předložili zástupci CHKO jiný zákres vyhlášené PR Ploštiny. Obecní láz by měl být ochranné pásmo PR.  Stanovisku RO zůstává nezměněné.

2.      RO projednala žádost MS Poteč o dotaci ve výši 5.000,-Kč na stejnokroj - bundokošile pro myslivce. RO dotaci schválila.

3.      RO ruší nájem obecního pozemku p.č. 323/1 od r. 2011, protože není nájemcem užíván a doporučuje ZO zrušit pohledávku 224,-Kč z roku 2011.

4.      RO schvaluje vnitřní předpis „Systém náležité péče o les.“

5.      Schvaluje dotaci ZŠ Horní Lideč na žáka z Poteče ve výši příspěvku v roce 2013.

6.      RO projednala návrh smlouvy Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových o služebnosti inženýrské sítě – kanalizace za úplatu 53 630,-Kč (150,-Kč/m2). RO žádá o snížení náhrady.

7.      RO  projednala žádost Jany Cahlové o změnu územního plánu u p.č.480 na plochu pro bydlení. RO neschvaluje z důvodů, že zbytečně zasahuje do volné krajiny, sousedí s lesní půdou a je daleko od obytné zóny.

8.      RO projednala návrh smlouvy na provozování kanalizace MOV. RO požaduje vyjednat lepší podmínky.

9.      RO bere na vědomí, že obec nedostala dotaci na dětské hřiště. RO projednala možnost stavby dle akční nabídky TEWIKO. Z nabízených sestav doporučuje sestavu č.7 se čtyřmi prvky za 168 892,-Kč.

10.  RO bouřlivě diskutovala kolem návrhu zahradního rybníčku v parčíku Stolářovo. O stavbě musí rozhodnout ZO.

11.  RO projednala nabídku na dokončení komunikace u nového chodníku Podlání. Nabídka od SUS na frézování a nový koberec v šířce 0,5 m za 100.551,-Kč. RO doporučuje pouze doplnění děr bez frézování a tím snížit náklady.

12.  RO bere na vědomí pokračování oprav na domu Valčíků. Zatěkají stropy, musí se opravit střecha.

13.  ZO s vycházkou do Študlova je přesunuto až na 6. června, z tohoto důvodu je zrušena RO 5.6.