Z Á P I S

      ze 72. zasedání Rady obce Poteč ze dne 19. 06. 2014

 

     Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Ing.Martin Sendler, Marek Slovák, Radim Jurčaga

 

1.      RO projednala další postup ve stavbě dětských hřišť po projednání v ZO.RO schvaluje posílení hřiště u Staré školy o nový prvek. Hřiště u viaduktu oplotit a stavbu nového dětského hřiště odložit na příští rok.

2.      RO projednala výsledek neúspěšného jednání s Úřadem pro zastupování státu ve věci snížení úhrady za obslužnost -věcné břemeno ke kanalizaci. RO schvaluje Smlouvu o obslužnosti inženýrské sítě č. UZSVM/BZL/2816/2014-BZLM a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

3.      RO projednala smlouvu o zřízení služebnosti s Povodím Moravy -věcné břemeno ke kanalizaci za 11.340,-Kč. RO schvaluje tuto smlouvu a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.

4.      RO bere na vědomí informaci a nabídku ve věci dražby domu č.p.208. Obec nemá zájem zúčastnit se dražby.

5.      RO bere na vědomí vypsaní veřejné zakázky „Oprava místních komunikaci v Obci Poteč“.  Další zasedání RO = výběrová komise ve složení RO+předsedové komisí bude ve středu 9.července.

6.      RO projednala přípravu parku Stolářka a vybrala dlažbu na chodník (PRESBETON CUSTO-Arido. Doporučuje poskládat bez obrubníků.

7.      Prezentovat úspěšného sportovce – Davida Smolka, který uspěl v kulturistice.

8.      RO projednala další výstavbu:

-         Zbořeniště Stolářka vymazat z katastru

-         Zadat projekt plynofikace Valčíkovo