Z Á P I S  z 1. zasedání Rady obce Poteč ze dne 26. 11. 2014

 

              Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Josef Mana, Josef Juřica, Radim Jurčaga

  

1.      RO projednala a schválila dar 5000,-Kč Nemocnici Slavičín.

2.      RO neschvaluje příspěvek pro Centrum pro zdravotně postižené ZK, o.p.s.

3.      RO projednala požadavek Terénní asistenční služby o příspěvek 11.300,-Kč v r. 2015 na služby poskytované v Poteči a rozhodnutí odkládá - požaduje více informací.

4.      RO projednala žádost Romana Šišky o odkoupení Bělejovi dřevěnice. RO neschvaluje záměr prodeje.

5.      RO projednala žádost r. Fojtů o odkoupení Bělejovi dřevěnice. RO neschvaluje záměr prodeje.

6.      RO projednala žádost r. Fojtů o odkoupení části p.č. 2354/3 a neschvaluje záměr prodeje.

7.      RO projednala žádost p. Orsáka o odkoupení části p.č.2347/36 oddělené GP před svým domem. RO schvaluje záměr prodeje. Pozemek by měl být prodán současně s dalšími zastavěnými pozemky soukromých vlastníků dle GP.

8.      RO bere na vědomí připomínky stavebního úřadu ke GP – komunikace ke Staré škole. RO souhlasí s projednáním 2.části prodej a výměny pozemků dle schváleného záměru.

9.      RO projednala nutnost jmenovat určeného zastupitele za územní plánování. RO doporučuje ZO schválit starostu, nebo místostarostu.

10.  Starosta seznámil RO s žádostí o prominutí odvodu 945 tisíc z dotace na kanalizaci.

11.  RO souhlasí se zrušením tří vyhlášek obce, bude předloženo ZO.

12.  RO schvaluje termín vánočního zasedání ZO na 19. prosince.