Z Á P I S  z 2. zasedání Rady obce Poteč ze dne 10. 12. 2014

 

              Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Josef Mana, Josef Juřica, Radim Jurčaga

  

1.      RO projednala a schválila dodatek ke smlouvě o zásobování obce Poteč vodou a pověřuje starostu podepsáním této smlouvy.

2.      RO projednala a schválila smlouvu se společností  Revenge na umístění jednoho kontejneru na textil.

3.      RO projednala doplňující informace k Azylovému domu pro matky s dětmi – terénní asistenční služba Val.Klobouky. Dotace pro tuto službu v r. 2015 zatím neschvaluje.

4.      RO projednala a schvaluje podpis smlouvy s ŘSD na věcné břemeno za uloženou kanalizaci v tělese silnice. Náhrada za břemeno 38.510,-Kč.

5.      RO projednala přípravu rozpočtu obce na příští rok a navrhuje ZO schválit rozpočtové provizorium na leden a únor.

6.      RO projednala a doporučuje ZO schválení vyšších částek jako dary obyvatelstvu při narození dítěte, životních jubileích a pastelkovném.

7.      RO schvaluje termín dalšího (vánočního) zasedání ZO na 19.prosince.