Z Á P I S   ze 4. zasedání Rady obce Poteč ze dne 21. 1. 2015

 

              Přítomní: Mana Josef, Jiří Tvarůžek, Josef Mana, Josef Juřica, Radim Jurčaga

  

1.      RO schvaluje dodatek č.4  smlouvy s Valašskoklobuckými službami s.r.o. o ukládání odpadů a pověřuje starostu podpisem. Ceny jsou stejné jako v minulém roce.

2.      RO schvaluje dodatek č.1  smlouvy Valašskoklobuckými službami s.r.o. o zajištění, svozu a uložení odpadů a pověřuje starostu podpisem. Ceny jsou stejné jako v minulém roce.

3.      RO projednala rozpočtovou změnu č.2/2014 schválenou na minulém zasedáni ZO. RO schvaluje rozpis této změny v položkovém členění dle předloženého návrhu.

4.      RO projednala žádost Římskokatolické farnosti Valašské Klobouky o pomoc s opravou varhan ve výši 15 tis. RO schvaluje, aby finanční příspěvek byl poskytnut po schválení z rozpočtu, kde je vyčleněna částka 55 tis.Kč na činnost církví a charitu.

5.      RO projednala ukončení ročního prominutí nájmu u obchodu Koloniál a schvaluje prodloužit osvobození od nájmu do konce roku 2015. Jedná se o službu pro občany, kterou chceme udržet.

6.      RO schvaluje podat žádost o dotaci na dětské hřiště k MMR ČR. Žádost podá samostatně obec a na dodavatele bude provedeno výběrové řízení.

7.      RO projednala přípravu rekonstrukce chodníku za zbrojnicí. Podat žádost o dotaci v programu POV se jeví z časových důvodů jako nereálné. Schází projekt a výběrové řízení.

8.      RO projednala různé názory na opravu kabin TJ a doporučuje schůzku RO s výborem TJ.

9.      RO projednala návrh rozpočtu na rok 2015 a s malými úpravami doporučuje zveřejnit.

10.  RO schvaluje pronájem budovy č.250 (hasičská zbrojnice) pro činnost SDH Poteč.

11.  RO schvaluje uspořádat obecní ples 31. ledna, rozsah dle minulého roku.