Z Á P I S

z 16. zasedání Rady obce Poteč ze dne 16. 9. 2015

 

1.  RO  bere na vědomí a souhlasí s náfocením leteckých pohledů na Poteč – 2.000,-Kč.

2.  RO projednala problémy s vydáním územního rozhodnutí pro novostavbu Lišky. Slánský protestuje proti vyměření a požaduje příjezdovou cestu na pole. RO souhlasí s tím, aby polní komunikace po úvratích za Humny byla veřejnou účelovou komunikací – celá. 

3. RO souhlasí s podpisem smlouvy na dodávku plynu s RWE do Staré školy, přepis odběrného místa z důvodů ukončení nájmu KOLONIÁLU. Problém je s přepisem elektřiny, byl demontován elektroměr.

4. RO bere na vědomí posunutí výstavby dětského hřiště až na 29. září.

5. RO bere na vědomí problémy s kupní smlouvou na „Svážnici“ z důvodů změny majitele a zatížení dotčeného pozemku úvěrem. Podání žádosti o dotaci na opravu této cesty má vážnou překážku.

6. RO pověřila starostu zastupováním na valné hromadě VaKu. Je nutno upřesnit roční vázání oprav kanalizace dle smlouvy o provozování s MOV.

7. RO se seznámila s trestně právní odpovědností členů ZO za škody způsobené obci a pověřuje starostu připravit možné pojištění zastupitelů do zasedání ZO.

8. RO  projednala použití nového štěpkovače. Je potřeba přihlásit k registraci vozidel a získat SPZ. Služby pro občany pouze s obsluhou a úhradou 400,- až 500,- Kč za mth (bude upřesněno později dle spotřeby benzinu).