Z Á P I S

z 18. zasedání Rady obce Poteč ze dne 11. 11. 2015

 

1.  RO  se seznámila s nově vypracovaným geometrickým  plánem u Unarů  a schvaluje záměr prodat pozemky Unarom a Slánským. Zveřejněný dřívější záměr nelze použít z důvodů změny parcelních čísel.

2.  RO schvaluje Smlouvu se Zlínským krajem č. D/1963/2015/KH na dotaci 1.500,-Kč pro hasiče.

3. RO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu se Zlínským krajem č. D/2949/2015/ŽPZE na 29.820,-Kč jako dotaci na obnovu lesa.

4. RO projednala rozpočtovou změnu č.2-říjen schválenou ZO a schvaluje rozdělení na jednotlivé položky rozpočtu.

5. RO projednala smlouvu o pronájmu Obecního lázu myslivcům. Myslivci úklidu této zanedbané vršní louky zvládli i když to bylo pracné. RO rozhodla prominout nájemné ve výši 450,- Kč za rok 2015. 

6. RO neschvaluje dotaci Klubu neslyšících.

7. RO projednala požadavek Azylového domu na dotace. RO neschválila podíl obce na sociálních službách  tohoto domu. Obec čeká na dořešení metodiky spolufinancování.

8. RO projednala žádost p.Ďuláka na prodej obecních pozemků pod rybníčkem Rakoveček o výměře cca 295 m2. Záměr prodeje a nebo výměny musí projednat ZO.

9. ZO bere na vědomí poděkování Mgr. P.K.Janíčka za dotaci na opravu varhan v kostele Povýšení Svatého Kříže.

10. RO bere na vědomí dokončení některých staveb. Dětské hřiště I (u hřiště) – 316.796,- Kč; Dětské hřiště II (u MŠ) – 132.137,-Kč; tribuna TJ – 75.000,- Kč + plechová střecha – 36.200,- Kč. Nákup repasovaného PC pro starostu -3.964,-Kč.

11. RO projednala plánované práce do konce roku (Dle seznam je práce na celý příští rok). RO bere na vědomí s tím, že bude dobré, když se stihne alespoň něco. RO bere na vědomí objednání posuvné brány k Valčíkom u Francmontu v ceně cca 10 tis. a nákup stavebního řeziva na opravu střechy Bělejové dřevěnice.