JEDNACÍ  ŘÁD 

 zastupitelstva obce Poteč

_________________________________________________________________

 

     Zastupitelstvo  obce Poteč vydává  podle § 96 zákona č.128/2000 Sb.  o obcích ve  znění pozdějších změn  jednací řád, v němž stanovuje podrobnosti o jednání zastupitelstva obce.

 

§ 1

Úvodní ustanovení

1)      Zastupitelstvo obce se řídí při svém rozhodování podle zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších úprav.

2)      Jednací  řád   upravuje  přípravu,   svolání,  průběh,  usnášení a kontrolu plnění usnesení, jakož i další otázky.

3)      O otázkách  upravených tímto jednacím řádem, o dalších zásadách svého jednání, jakož  i o změně jednacího řádu rozhoduje v mezích zákona obecní zastupitelstvo.

 

§ 2

Pravomoc obecního zastupitelstva

1)      Obecní zastupitelstvo rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce  dle § 35  a §35a) zákona o obcích.

2)      Zastupitelstvu obce je vyhrazeno rozhodovat dle § 84 a § 85 zákona  o obcích.

3)      Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Finanční a kontrolní výbor zřizuje vždy.

 

§ 3

Svolání obecního zastupitelstva

1)      Obecní zastupitelstvo se schází podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Zasedání se konají v územním obvodu obce.

 

 

§ 4

Příprava jednání obecního zastupitelstva

1)      Přípravu jednání zastupitelstva obce organizuje starosta obce, rada obce připravuje návrhy pro 

jednání zastupitelstva.

2)  Právo předkládat návrhy k zařazení na pořad jednání připravovaného zastupitelstva mají :

a)      členové zastupitelstva obce, rada obce a výbory.

b)      Občane obce starší 18 let a osoby vlastnící na uzemí obce nemovitost mají právo podat písemnou žádost ve věcech projednání určité záležitosti v oblasti samostatné působnosti obce a podávat orgánům obce návrhy, připomínky a podněty.

3)Obecní úřad informuje o místě, době a navrženém  programu připravovaného zasedání zastupitelstva

obce. Členům zastupitelstva doručí informaci písemně, pro občany vyvěsí informace na úřední desce obecního úřadu a dále vyhlášením v místním rozhlase alespoň 5 dnů před zasedáním.

 

 

 

 

 

 

 

§ 5

Zastupitelstvo obce

1)      Členové zastupitelstva mají právo

a)      předkládat návrhy zastupitelstvu obce,

b)      vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce, na výbory a vedoucí pracovníky organizačních složek,

c)      požadovat od zaměstnanců obce informace ve věcech, které souvisí s výkonem funkce.

2)      Členové zastupitelstva obce  jsou povinni zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů obce.

3)      Člen zastupitelstva obce, u něhož by mohl vzniknout střed zájmů je povinen tuto skutečnost sdělit před zahájením jednání. V tomto případě se postupuje podle § 83, odst.2. zákona o obcích.

 

§ 6

Zasedání  zastupitelstva obce

1)      Zasedání zastupitelstva obce je veřejné.

2)      Zasedání zpravidla svolává a řídí  starosta. Zastupitelstvo může schválit jiného předsedajícího ze svých členů.

2)      Zastupitelstvo je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. K platnému usnesení, rozhodnutí nebo volbě je potřeba nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce.

3)      Není-li přítomna nadpoloviční většina členů zastupitelstva, ukončí předsedající zasedání. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání.

4)      Právo předkládat návrhy mají členové zastupitelstva obce, rada obce a výbory. O zařazení návrhů na program jednání rozhodne zastupitelstvo obce.

5)      Požádají-li na zasedání o slovo člen vlády, senátor, poslanec, příslušník okresního úřadu a zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno.

6)      Občan obce starší 18 let a osoba vlastnící na uzemí obce nemovitost má právo

a)      vyjadřovat na zasedání zastupitelstva obce své stanovisko k projednávaným věcem,

b)      Vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce a závěrečnému účtu obce za uplynulý kalendářní rok.

c)      Nahlížet do zápisů zastupitelstva a rady.

7)      Předsedající zajišťuje, aby zasedání mělo věcný průběh. Zahajuje, přerušuje a ukončuje zasedání. Uděluje slovo v rozpravě.

8)      Rozprava a hlasování probíhá ke každému projednávanému bodu zvlášť.

9)      Hlasování je veřejné, pokud zastupitelstvo nerozhodne o hlasování tajném.

10)   O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo místostarosta a určení ověřovatelé. Zápis je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, schválený pořad jednání, průběh a výsledky hlasování a přijatá usnesení. Zápis je uložen na obecním úřadě k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

 

§ 7

 

Jednací řád schválilo zastupitelstvo obec dne 27.10.2006.

 

 

     ..........................................................                                   ........................................................................

                    starosta obce                                                                        místostarosta