USNESENÍ  ZASTUPITELSTVA  OBCE  POTEČ

Z 2. ZASEDÁNÍ  DNE 15.12.2006

 

č. 01/02/2006

Zastupitelstvo obce schvaluje prodloužení Veřejnoprávní smlouvy o projednání přestupků s Městem Valašské Klobouky.

č. 02/02/2006

Zastupitelstvo obce schválilo, aby se prodeje, nákupy a výměny pozemků uskutečnily podle dřívějšího schválení minulých zastupitelstev a bere na vědomí informace o schválených podmínkách na prodej a výměnu obecní půdy, bude se jimi nadále řídit.

č. 03/02/2006

Zastupitelstvo obce schvaluje pro manžele Bednářovy dlouhodobý pronájem pozemku p.č. 323/1 o výměře 224 m2 . O prodeji této parcely se může jednat, až bude zaměřena cesta do Sudkovce, Bednářovi budou mít na pozemek předkupní právo.

č. 04/02/2006

Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodat manželům Šánkovým část obecního pozemku p.č. 2322/1 před jejich domem za cenu 35,- Kč/m2.

č. 05/02/2006

Zastupitelstvo obce schvaluje nákup chátrajícího domu č. 106 na stavební parcele č.  82 o výměře 65 m2 od p. Jany Šedé za 8 tisíc korun.

č. 06/02/2006

Zastupitelstvo obce  neschválilo Návrh změny č. 2b územního plánu sídelního útvaru Poteč .

č. 07/02/2006

Zastupitelstvo obce schvaluje zřídit tři výbory – finanční, kontrolní a kulturní.

č. 08/02/2006

Zastupitelstvo obce schvaluje předsedu finančního výboru Jiřího Tvarůžka, členy Romana Psotu, Pavla Rösnera, ing. Pavla Petrů.

č. 09/02/2006

Zastupitelstvo obce schvaluje předsedu kontrolního výboru Ladislava Krahulíka, členy Marka Slováka, Annu Masařovou.

č. 10/02/2006

Zastupitelstvo obce schvaluje předsedkyni kulturního výboru Ludmilu Šerou, členy Ludmilu Slánskou, Josefa Strnada, Janu Červenkovou a Annu Beňovou.

č. 11/02/2006

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtovou změnu č. 3, kdy celková výše příjmů i výdajů zůstává zachována a pověřuje Radu obce rozpracováním změn  do položek.

č. 12/02/2006

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové provizorium na leden a únor 2007 ve výši příjmů i výdajů 926 tis. Kč.

č. 13/02/2006

Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o připravenosti nové investiční výstavby v obci.

č. 14/02/2006

Zastupitelstvo obce schvaluje pro neuvolněné členy zastupitelstva do konce roku 2006 odměny podle starého pravidla, od 1.1.2007 budou odměny vypláceny podle nové tabulky.

 

V Poteči dne 18.12.2006

 

Starosta                       Josef Mana                              ………………………………………

Ověřovatelé                 Ludmila Slánská                     ……………………………………...

                                   Marek Slovák                          ……………………………………...

Zapsala                        Helena Cikánková                     ……………………………………...